Ktl-icon-tai-lieu

Đấu tranh chính trị 1953954 ở miền nam Việt Nam

Được đăng lên bởi Phan Hoan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc, Nam Bộ luôn đi trước về sau.
Khái niệm “Thành đồng Tổ quốc” trong tâm thức của nhiều người luôn gắn với
Nam Bộ. Nhưng lịch sử kháng chiến của mảnh đất này với nhiều giai đoạn, nhiều
tháng năm biến động vẫn chưa có được sự tìm hiểu, khảo sát, nhìn nhận tương
xứng. Nam Bộ đã mở đầu và kết thúc cuộc chiến tranh chống Pháp kéo dài 9 năm,
có vai trò quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam
của Tổ quốc. Một miền đất có vị thế như vậy đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, đánh
giá thấu đáo để thấy rõ hơn tác động của một địa bàn đối với lịch sử kháng chiến
của toàn quốc và lịch sử của dân tộc nói chung.
Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, không chỉ nhờ vào chiến thắng trên
mặt trận quân sự, ngoại giao mà còn nhờ vào thành quả đấu tranh chính trị sôi nổi.
Ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám 1945, đấu tranh chính trị từng
bước được hình thành và có nhiều tác dụng to lớn, nhất là trong giai đoạn 19501954.
Bởi vậy, nghiên cứu về đấu tranh chính trị ở Nam Bộ giai đoạn 1950-1954 để
thấy được chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong kháng
chiến kết hợp với đấu tranh quân sự là cần thiết. Việc nghiên cứu quá trình đấu
tranh chính trị trong giai đoạn này không chỉ có ý nghĩa khoa học, mà còn có giá trị
thực tiễn sâu sắc. Thông qua đó, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm
cho đấu tranh chính trị trong thời chiến cũng như thời bình.
Đi sâu tìm hiểu đấu tranh chính trị ở Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp còn giúp cho công tác giảng dạy phần lịch sử dân tộc ở trường phổ
thông được tốt hơn. Từ cơ sở nhận thức ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên, tôi
đã chọn đề tài “Đấu tranh chính trị ở Nam Bộ trong cuộc kháng chiên chống Pháp
giai đoạn 1950 – 1954” làm đề tài tiểu luận của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Liên quan đến vấn đề này đã có khá nhiều công trình nghiên cứu ở những mức
độ khác nhau, khẳng định những nội dung, sự kiện cơ bản trong quá trình đấu tranh
chính trị riêng tại Nam Bộ cũng như quá trình đấu tranh chính trị trong các chiến
trường cả nước thời chống Pháp.
[1]

Cuốn Lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định kháng chiến (1945 – 1975) do
Trần Hải Phụng và Lưu Phương Thanh (chủ biên), ngoài việc viết về tình hình đấu
tranh quân sự thì tác giả còn đề cập đến những cuộc đấu tranh của quần chúng nhân
dân chống lại những chính sách cai trị của địch.
Cuốn Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, Tập 1 (1945-1954) đã nêu được một...
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề i
Trong cuộc đấu tranh giải png của n tộc, Nam Bộ luôn đi tớc về sau.
Khái niệm “Thành đồng T quốc” trong tâm thức của nhiều người luôn gắn với
Nam Bộ. Nhưng lịch s kháng chiến của mảnh đất y với nhiều giai đoạn, nhiều
tháng năm biến động vẫn chưa có được sự tìm hiểu, khảo t, nhìn nhận tương
xứng. Nam Bộ đã mở đầu và kết thúc cuộc chiến tranh chống Pháp kéo i 9 m,
vai t quan trọng trong kng chiến chống M và bảo vệ biên giới y Nam
của Tổ quốc. Một miền đất có vị thế như vậy đòi hỏi phải sự nghn cứu, đánh
giá thấu đáo đ thấy rõ hơn c động của một địa bàn đối với lịch sử kng chiến
của toàn quốc lịch sử củan tộc nói chung.
Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, kng chỉ nhờ o chiến thắng trên
mặt trận qn sự, ngoại giao còn nh vào thành qu đấu tranh chính trị i nổi.
Ngay từ những ngày đầu sau ch mạng tháng Tám 1945, đấu tranh chính tr từng
ớc được hình thành nhiều c dụng to lớn, nhất trong giai đoạn 1950-
1954.
Bởi vậy, nghiên cứu v đấu tranh chính tr Nam Bộ giai đoạn 1950-1954 đ
thấy được chủ tơng, đường lối đúng đắn của Đảng Chính phủ trong kng
chiến kết hợp với đấu tranh qn sự là cần thiết. Việc nghiên cứu quá trình đấu
tranh cnh trtrong giai đoạn này không chỉ ý nghĩa khoa học, n giá tr
thực tiễn sâu sắc. Thông qua đó, cng ta thể t ra những bài học kinh nghiệm
cho đấu tranh chính trị trong thời chiếnng nthờinh.
Đi u tìm hiểu đấu tranh cnh trị Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống
thực n Pháp còn gp cho ng c giảng dạy phần lịch sử n tộc tờng phổ
thông được tốt hơn. Tcơ snhận thức ý nghĩa khoa học thực tiễn nêu trên, tôi
đã chọn đề i “Đấu tranh chính trNam Btrong cuộc kháng chiên chống Pháp
giai đoạn 1950 1954m đềi tiểu luận của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Liên quan đến vấn đề y đã có khá nhiều công trình nghn cứu những mức
độ kc nhau, khẳng định những nội dung, sự kiện cơ bản trong quá trình đấu tranh
chính trị riêng tại Nam Bộ ng n q trình đấu tranh chính tr trong các chiến
trường cả nước thời chống Pháp.
[1]
Đấu tranh chính trị 1953954 ở miền nam Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu tranh chính trị 1953954 ở miền nam Việt Nam - Người đăng: Phan Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đấu tranh chính trị 1953954 ở miền nam Việt Nam 9 10 197