Ktl-icon-tai-lieu

Đề án

Được đăng lên bởi Bùi Thanh Đại
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

THÀNH UỶ HẢI PHÒNG

NAM
BAN TỔ CHỨC
*

Hải Phòng, ngày tháng năm 20

ĐỀ ÁN
thí điểm đưa sinh viên tốt nghiệp đại học
về công tác tại xã, phường, thị trấn
---------------

I. SỰ CẦN THIẾT

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở được hình thành
theo khu vực dân cư, có vị trí rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường
đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức cuộc
sống cộng đồng dân cư, huy động mọi khả năng, quyền lực để phát triển
kinh tế-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn. Xây dựng hệ
thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh sẽ góp phần phát
triển kinh tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu chính trị-xã hội ở cơ sở, cũng như
thành phố. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn
vững mạnh phụ thuộc phần lớn vào việc kiện toàn, nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ cơ sở đủ về số lượng, có trình độ
kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, gần gũi, có trách nhiệm cao trước nhân
dân là tiền đề để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị
trấn.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) Thành uỷ đã ban
hành Nghị quyết chuyên đề về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống
chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn. Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết của
Trung ương, của Thành uỷ, chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn
đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ xây
dựng phát triển thành phố, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn chưa đáp

2

ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Về độ tuổi bình quân cán bộ cao, tỷ lệ cán
bộ trẻ rất thấp, còn nhiều cán bộ chưa được đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ; một bộ phận cán bộ thoái hoá về phẩm chất đạo đức, quan
liêu, tham nhũng, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền làm chủ của nhân
dân... Trong khi đó công tác cán bộ ở cơ sở đang rất lúng túng, nguồn cán
bộ cho quy hoạch ít, quy hoạch cán bộ còn hình thức ...
Đề án này nhằm tạo giải pháp có tính đột phá trong việc xây dựng
đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát
triển xã phường, thị trấn, đồng thời tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao
cho cấp quận, huyện và thành phố trong những năm tiếp theo.
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, đảng viên đã xác định: Thực hiện mạnh mẽ chủ trương
trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế h...
THÀNH UỶ HẢI PHÒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
BAN TỔ CHỨC
* Hải Phòng, ngày tháng năm 20
ĐỀ ÁN
thí điểm đưa sinh viên tốt nghiệp đại học
về công tác tại, phường, thị trấn
---------------
I. SỰ CẦN THIẾT
Xã, phường, th trấn là đơn vị hành chính cấpsở đượcnh thành
theo khu vực dân cư, có vị trí rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của N ớc, tăng cường
đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức cuộc
sống cộng đồngn cư, huy động mọi khả năng, quyền lực để phát triển
kinh tế- hội, củng c an ninh quốc phòng trên địa bàn. Xây dựng h
thống chính trị sở xã, phường, th trấn vững mạnh sẽ góp phần phát
triển kinh tế- hội, bảo đảm mục tiêu chính trị- hội sở, cũng như
thành phố. Nhiệm v xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn
vững mạnh phụ thuộc phần lớn vào việc kiện toàn, nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ sở. Đội ngũ cán bộ cơ sở đủ về số lượng, trình độ
kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, gần gũi, có trách nhiệm cao trước nhân
dântiền đ đ nâng cao chất lượng h thống chính trị xã, phường, thị
trấn.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) Thành u đã ban
hành Nghị quyết chun đề về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống
chính trị sở xã, phường, thị trấn. Qua 4 m thực hiện Nghị quyết của
Trung ương, của Thành uỷ, chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn
đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm v xây
dựng phát triển thành phố, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn chưa đáp
Đề án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án - Người đăng: Bùi Thanh Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề án 9 10 993