Ktl-icon-tai-lieu

Đề chi tiết đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi k9cntt2
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung
dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách
mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương
lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên cứu môn học
Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng
Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình
cách mạng Việt Nam.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách
mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN
HỌC
1. Phương pháp nghiên cứu
a) Cơ sở phương pháp luận
Thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.
b) Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương
pháp lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng
hợp, so sánh, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa... thích hợp
với từng nội dung của môn học.
2. Ý nghĩa của học tập môn học
a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong
thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ
nghĩa xã hội.

b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý
tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm
vụ trọng đại của đất nước.
c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính
sách của Đảng.
Chương I
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
a...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM
Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu

- Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời đội tiên phong của nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam; đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của
dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung
dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
- 
 !"#$% " $$
&'( Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương
lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đảng.
)*#+,-
- Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng
- Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình
cách mạng Việt Nam.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Làm quá trình hình thành, phát triển kết quả thực hiện đường lối cách
mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN
HỌC
1. Phương pháp nghiên cứu
./$$$0
Thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa c-Lênin tưởng
Hồ Chí Minh.
)1$$#+
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp lịch sử phương
pháp lôgic, ngoài ra sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng
hợp, so sánh, quy nạp diễn dịch, cụ th hoá trừu tượng hóa... thích hợp
với từng nội dung của môn học.
2. Ý nghĩa của học tập môn học
a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết bản về đường lối của Đảng trong
thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong thời kỳ xây dựng chủ
nghĩa xã hội.
Đề chi tiết đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề chi tiết đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: k9cntt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề chi tiết đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam 9 10 898