Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương bài giảng Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Được đăng lên bởi viettien046
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 26492 lần   |   Lượt tải: 73 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
(DÙNG CHO SV ĐHSP)

Thái Nguyên, năm 2010
1

Chương 1. NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG
1.1. Tiêu chuẩn xác định khái niệm văn minh
- Tiêu chuẩn về mặt tiến hóa: Bước vào xã hội văn minh, con người đã đạt
được một trình độ nhất định → có dân tộc vừa cổ sơ, vừa văn minh.
Tiêu chuẩn về tính phức tạp và hiện trạng đô thị hóa: đây là kết quả của
sự phát triển nền văn minh - một nền văn minh thật sự có từ khi những thành
phố đầu tiên ra đời, cách ngày nay khoảng 5000 - 6000 năm.
- Tiêu chuẩn về kĩ thuật: Loại kĩ thuật đặc biệt được coi là dấu hiệu văn
minh là chữ viết và bản chữ cái ngữ âm.
- Tiêu chuẩn về các nhân tố tinh thần và đạo đức: các nhân tố này là ý thức
hệ - là kết quả nhất định của sự phát triển của con người và hoạt động của họ.
=> Từ 4 tiêu chuẩn trên, chúng ta xem xét khái niệm văn minh. Để hiểu
về văn minh, trước tiên phải hiểu thế nào là văn hóa?
* Văn hóa: Theo tiếng Trung Hoa
+ Văn: Vẻ đẹp
+ Hóa: biến thành

Tức là biến đổi cho thành đẹp

Khi con người xuất hiện, cũng bắt đầu nói tới văn hóa → văn hóa gắn liền
với con người.
Định nghĩa: Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con
người tạo nên trong quá trình lịch sử. Văn hóa là những giải pháp của con người
đối với những hiện tượng, sự việc mà họ vấp phải trong tự nhiên và xã hội.
* Văn minh: Khái niệm văn minh xuất hiện muộn hơn khái niệm văn hóa
(TK XVIII)
- Theo tiếng Trung Hoa
+ Văn: Vẻ đẹp
+ Hóa: biến thành

Không chỉ biến đổi cho đẹp mà còn tỏa sáng

- Theo phương Tây: Văn minh
+ Civilisation (tiếng Pháp)

Đô thị hóa, bắt nguồn từ tiếng
Civilis (gần như là đô thị)

+ Civilization (tiếng Anh)

2

Như vậy, ngay từ đầu cũng chỉ là văn hóa (ở nông thôn). Chỉ khi con người
xây dựng cho mình được vùng sinh sống mới (đô thị), mới có sự chuyển biến.
Định nghĩa: Văn minh là trạng thái tiến bộ về cả hai mặt vật chất và tinh
thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Văn
minh là trình độ văn hóa cho phép con người sáng tạo, tìm hiểu thế giới xung
quanh, làm đẹp cuộc sống xung quanh mình (khía cạnh hành vi). Trái với văn
minh là dã mãn.
=> Như vậy, văn hóa và văn minh đều là những giá trị vật chất và tinh
thần do loài người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử mà loài người sáng tạo ra
từ khi loài người xuất hiện cho đến nay. Còn văn minh chỉ là những giá trị mà
loài người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội (tức là giai đoạn
đã có nhà nước). Chữ vi...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
(DÙNG CHO SV ĐHSP)
Thái Nguyên, năm 2010
1
Đề Cương bài giảng Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương bài giảng Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Người đăng: viettien046
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề Cương bài giảng Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 9 10 349