Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ

Được đăng lên bởi nguyenlan-huqp
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4154 lần   |   Lượt tải: 20 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ
VÀ CẤP UỶ VIÊN CƠ SỞ
-----Bài 1: TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (TCCSĐ)

A. Đặt vấn đề:
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt
Nam. Đảng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ từ
trên xuống dưới. Vậy hệ thống tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) được tổ chức
như thế nào? chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và từng loại hình TCCSĐ
ra sao? hôm nay tôi sẽ trình bày cho các đồng chí hiểu.
B. Nội dung bài giảng:
Có 5 nội dung chính:
1. Hệ thống tổ chức của Đảng.
2. Cơ cấu tổ chức của TCCSĐ.
3. Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ.
4. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình TCCSĐ.
5. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới phương
thức lãnh đạo của TCCSĐ
C. Nội dung cụ thể:
I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG:
1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng:
Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng được tổ chức theo cơ cấu tổ chức
hành chính nhà nước:
- Ở cấp TW có Trung ương Đảng.
- Ở cấp tỉnh có các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Ở cấp huyện có các đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.

- Ở cấp cơ sở có các TCCSĐ của xã, phường, thị trấn.
2. Hệ thống tổ chức Đảng theo khối:
Ngoài hệ thống tổ chức cơ bản, các TCĐ còn được lập theo khối:
Ở Trung ương có 2 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương là Đảng bộ
Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung
ương. Các đảng bộ trực thuộc đảng bộ Khối trực thuộc trung uơng là các
đảng bộ cấp trên cơ sở.
Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có đảng bộ khối các cơ
quan tỉnh, thành phố; ở tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp thì có đảng
bộ khối doanh nghiệp.
Ngoài ra, còn có các đảng bộ tương đương cấp huyện được thành lập ở
một số nơi khác có đặc điểm riêng.
3. Hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội, công an:
Hệ thống TCĐ trong Quân đội và Công an được tổ chức tương ứng
với cơ cấu tổ chức của Quân đội và Công an, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, Công an.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TCCSĐ
1. TCCSĐ trong hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng:
- Trong hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng, TCCSĐ được thành lập tại
xã, phường, thị trấn.
- TCCSĐ là tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương.
- TCCSĐ có hai loại hình: Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở.
- Việc thành lập TCCSĐ căn cứ vào số lượng đảng viên chính thức và
đặc điểm của cơ sở.
- Ở xã, phường, thị trấn nếu có từ b...
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ
VÀ CẤP UỶ VIÊN CƠ SỞ
------
Bài 1: TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (TCCSĐ)
A. Đặt vấn đề:
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt
Nam. Đảng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ từ
trên xuống dưới. Vậy hệ thống tổ chức sở Đảng (TCCSĐ) được tổ chức
như thế nào? chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ từng loại hình TCCSĐ
ra sao? hôm nay tôi sẽ trình bày cho các đồng chí hiểu.
B. Nội dung bài giảng:
Có 5 nội dung chính:
1. Hệ thống tổ chức của Đảng.
2. Cơ cấu tổ chức của TCCSĐ.
3. Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ.
4. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình TCCSĐ.
5. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo đổi mới phương
thức lãnh đạo của TCCSĐ
C. Nội dung cụ thể:
I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG:
1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng:
Hệ thống t chức bản của Đảng được tổ chức theo cấu t chức
hành chính nhà nước:
- Ở cấp TW có Trung ương Đảng.
- Ở cấp tỉnh có các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- cấp huyện các đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.
Đề cương bài giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ - Người đăng: nguyenlan-huqp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương bài giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ 9 10 952