Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng môn : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Mai Bùi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề cương bài giảng môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

PHẦN THỨ HAI
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ
PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
_______________________________
Chương IV
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
8 tiết (6 tiết lý thuyết + 2 tiết thảo luận)
I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
- Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra nhằm để trao
đổi hoặc bán trên thị trường
(Sản xuất tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm để thoả
mãn trực tiếp nhu cầu của người sản xuất )
a) Phân công lao động xã hội
+ Khái niệm: Phân công lao động là sự phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, nghề
khác nhau của nền sản xuất xã hội
+ Tác động của phân công lao động xã hội tới sự ra đời của sản xuất hàng hoá: Do phân công
lao động nên mỗi người sản xuất chỉ sản xuất một hoặc một vài loại hàng hóa nhưng nhu cầu
của họ lại cần nhiều loại nên cần trao đổi.
b) Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.
+ Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế là người sản xuất có quyề5n độc lập tương đối trong
quyết định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai
+ Sự tách biệt do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất qui định, mà khởi thuỷ là
chế độ sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất.
+ Tác động của sự tách biệt đối với sự ra đời của sản xuất hàng hoá: Sự tách biệt này xác định
người sản xuất có quyền sở hữu sản phẩm do họ làm ra, những người sản xuất trở nên độc lập
1

Đề cương bài giảng môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

với nhau. Do vậy người này muốn dùng sản phẩm của người kia phải thông qua sự mua bán
HH.
KL: SXHH chỉ ra đời khi có đồng thời hai điều kiện nói trên, nếu thiếu một trong hai điều kiện
ấy thì không có SXHH và sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hoá.
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
a) Đặc trưng của sản xuất hàng hóa
- Thứ nhất: Mục đích của sản xuất hàng hóa là để trao đổi, mua bán chú không phải để người
sx ra nó tiêu dung.
- Thứ hai: Hoạt động lao động của người sản xuất hàng hóa vừa có tính tư nhân, vừa có tính
xã hội, nên sx hàng hóa vừa có tính chất mở, vừa có tính cạnh tranh gay gắt
- Thứ ba: Mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị, là lợi nhuận chứ không phải là giá trị sử
dụng
b) Ưu thế của sản xuất hàng hóa
- Khai thác được các lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật...của từng người, từng cơ sở, từng địa
phương tro...
Đ c ng bài gi ng môn: Nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác-Lênin ươ ơ
PHẦN THỨ HAI
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ
PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
_______________________________
Chương IV
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
8 tiết (6 tiết lý thuyết + 2 tiết thảo luận)
I. ĐIU KIN RA ĐI, ĐC TNG VÀ ƯU TH CA SN XUT HÀNG HOÁ
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
- Sn xut hàng hoá là kiu tchc kinh tế mà đó sn phm đưc sn xut ra nhm đtrao
đi hoc bán trên th tng
(Sn xut tcp ttúc là kiu t chc kinh tế mà sn phm do lao đng to ra nhm đ tho
mãn trc tiếp nhu cu ca người sn xut )
a) Phân công lao động hội
+ Khái nim: Phân công lao đng là sphân chia lao đng xã hi ra thành các ngành, ngh
khác nhau ca nn sn xut xã hi
+ Tác đng ca phân công lao đng xã hi ti s ra đi ca sn xut hàng hoá: Do phân công
lao đng nên mi người sn xut ch sn xut mt hoc mt vài loi hàng hóa nhưng nhu cu
ca h li cn nhiu loi nên cn trao đi.
b) Sự ch biệtơng đối v mặt kinh tế của những ni sn xut.
+ Stách bit tương đi vmt kinh tế là ngưi sn xut có quy5n đc lp tương đi trong
quyết đnh sn xut cái gì, sn xut như thế nào và sn xut cho ai
+ S tách bit do các quan h shu khác nhau vtư liu sn xut qui đnh, mà khi thulà
chế đ s hu nh v tư liu sn xut.
+ Tác đng ca stách bit đi vi s ra đi ca sn xut hàng hoá: S tách bit này xác đnh
ngưi sn xut có quyn shu sn phm do h làm ra, nhng ngưi sn xut tr nên đc lp
1
Đề cương bài giảng môn : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng môn : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Người đăng: Mai Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đề cương bài giảng môn : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 9 10 73