Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương câu hỏi của môn đường lối cách mạng Việt nam

Được đăng lên bởi Mèo Mướp Lười
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
(lần 1)
Kính gửi: cô giáo dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Hôm nay: ngày 20/4/2015 nhóm 4 họp thảo luận
 Thời gian họp: 15h35p – 16h30p
 Địa điểm: sân thư viện trường ĐHTM
ⅠĐiểm danh thành viên: 13 thành viên đều có mặt
ⅡNội dung họp:



Tổng hợp các vấn đề
Phân chia công việc: bài thảo luận nhóm gồm 43 vấn đề được giao cho các
thành viên trong nhóm làm như sau:
1. Hà Mạnh Tùng làm vấn đề: 1, 2, 3, 4.
2. Hoàng Thị Cẩm Tú làm vấn đề: 5, 7, 43.
3. Lê Thị Mỵ làm vấn đề: 8, 11, 12.
4. Nguyễn Thành Vinh làm vấn đề: 9, 13, 14.
5. Trần Thị Phương Thảo làm vấn đề: 15, 16, 18, 20.
6. Lê Thị Anh Thơ làm vấn đề: 19, 21, 22, câu 1 bổ sung của chương 5
7. Nguyễn Thị Thư làm vấn đề: 23, 24, 25, 26.
8. Phan Thu Trang làm vấn đề: 27, 28, 29.
9. Quỳnh Vân làm vấn đề: 30, 31, 32.
10. Hoàng Văn Thật làm vấn đề: 33, 34, 35.
11. Phạm Thị Thu làm vấn đề: 36, 37, 38, câu 2 bổ sung của chương 5.
12. Lê Văn Việt làm vấn đề: 39, 40, 41.
Sự phân chia đều được sự thống nhất của các thành viên!
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015
Thư ký
Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Thảo

Hà Mạnh Tùng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
(lần 2)

Kính gửi: cô giáo dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Hôm nay: ngày 24/ 4/ 2015 nhóm 4 họp thảo luận



Thời gian họp: từ 15h35 – 16h30
Địa điểm họp: sân thư viện trường ĐHTM
ⅠĐiểm danh thành viên: 13 thành viên đều có mặt
ⅡNội dung họp:
1. Các thành viên nộp bài đã được phân công làm cho nhóm trưởng.
2. Các thành viên trong nhóm trao đổi thảo luận về bài đã làm của mình và
hoàn thiện.
3. Thư ký tổng hợp bài và làm bản word

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015
Thư ký
Nguyễn Thị Thảo

Nhóm trưởng
Hà Mạnh Tùng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
Thành viên

Mã sinh
viên

Ghi chú

Làm vấn đề

Hà Mạnh Tùng

13D140053

Nhóm trưởng

1, 2, 3, 4

Nguyễn Thị Thảo

13D190112

Thư ký

6, 10, 17, 42

Phan Thu Trang

12D140047

27, 28, 29

Nguyễn Thị Thư

13D140187

23, 24, 25, 26

Hoàng Thị Cẩm Tú

13D190331

5, 7, 43

Nguyễn Thành Vinh

13D140

9, 13, 14

Lê Thị Anh Thơ

13D140323

19, 21, 22,
C5(1)

Phạm Thị Vân

13D190111

30, 31, 32

Phạm Thị Thu

13D140115

36, 37, 38,
C5(2)

Lê Văn Việt

13D140110

39, 40, 41

Lê Thị Mỵ

13D190309

8, 11, 12

Hoàng Văn Thật

13D140185

33, 34, 35

Trần Thị Phương Thảo

13D140250

15, 16, 18, 20

Điểm đánh giá

Hà Nội, ngày ...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
(lần 1)
Kính gửi: cô giáo dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Hôm nay: ngày 20/4/2015 nhóm 4 họp thảo luận
Thời gian họp: 15h35p – 16h30p
Địa điểm: sân thư viện trường ĐHTM
Điểm danh thành viên: 13 thành viên đều có mặt
Nội dung họp:
Tổng hợp các vấn đề
Phân chia công việc: bài thảo luận nhóm gồm 43 vấn đề được giao cho các
thành viên trong nhóm làm như sau:
1. Hà Mạnh Tùng làm vấn đề: 1, 2, 3, 4.
2. Hoàng Thị Cẩm Tú làm vấn đề: 5, 7, 43.
3. Lê Thị Mỵ làm vấn đề: 8, 11, 12.
4. Nguyễn Thành Vinh làm vấn đề: 9, 13, 14.
5. Trần Thị Phương Thảo làm vấn đề: 15, 16, 18, 20.
6. Lê Thị Anh Thơ làm vấn đề: 19, 21, 22, câu 1 bổ sung của chương 5
7. Nguyễn Thị Thư làm vấn đề: 23, 24, 25, 26.
8. Phan Thu Trang làm vấn đề: 27, 28, 29.
9. Quỳnh Vân làm vấn đề: 30, 31, 32.
10. Hoàng Văn Thật làm vấn đề: 33, 34, 35.
11. Phạm Thị Thu làm vấn đề: 36, 37, 38, câu 2 bổ sung của chương 5.
12. Lê Văn Việt làm vấn đề: 39, 40, 41.
Sự phân chia đều được sự thống nhất của các thành viên!
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015
Thư ký Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Thảo Hà Mạnh Tùng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đề cương câu hỏi của môn đường lối cách mạng Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương câu hỏi của môn đường lối cách mạng Việt nam - Người đăng: Mèo Mướp Lười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Đề cương câu hỏi của môn đường lối cách mạng Việt nam 9 10 833