Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần

Được đăng lên bởi Den Kaka
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ƠTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Khoa học chính trị
Bộ môn Lý luận chính trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
Mã học phần: 45009
Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng
Giảng dạy cho ngành: Chuyên ngành: Kinh tế Quản trị kinh doanh, Tài chính - kế toán và
các ngành kinh tế khác
Cho sinh viên năm thứ: Học kỳ I năm thứ nhất
Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác- lênin
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 21
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 9
- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, studio, điền giã…): 0
- Tự nghiên cứu: Theo Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ: đối với học phần lý
thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30
giờ chuẩn bị cá nhân. Vì vậy, với môn học này sinh viên phải dành ít nhất là 90 tiết để tự học
2. Tóm tắt nội dung học phần Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ
thống các quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu của các giai cấp khác nhau trong các
hình thái kinh tế - xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định. Tổng hợp những tư
tưởng kinh tế, giải thích thực chất các hiện tượng kinh tế nhất định, và những tư tưởng kinh tế
đó phát sinh như là kết quả của sự phản ánh các quan hệ sản xuất vào ý thức.
3. Nội dung chi tiết học phần
3.1 Danh mục vấn đề học phần
1. Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
2. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị tư sản cổ điển
3. Kinh tế chính trị tiểu tư sản
4. Học thuyết kinh tế của những người XHCN không tưởng thế kỷ XIX
5. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Marx - Lênin

6. Các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại
3.2 Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng vấn đề của học thuyết
Vấn đề 1: Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
Nội dung
Kiến thức: Hiểu
I.
Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế.
II.
Phương pháp nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
III.
Ý nghĩa của việc nghiên cứu Lịch sử các học thuyết kinh tế
Kỹ năng: Giáo viên giúp cho sinh viên:
- Nắm được đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học, từ đó phân
tích, so sánh sự tiến bộ cũng như hạn chế của các học thuyết kinh tế.
- Vận dụng một cách có hệ thống lôgic và lịch sử cho các môn học đặc
biệt môn kinh tế học.

Mức độ
2

3

Vấn đề 2: Sự phát sinh và...
ƠTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Khoa học chính trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Lý luận chính trị
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
Mã học phần: 45009
Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng
Giảng dạy cho ngành: Chuyên ngành: Kinh tế Quản trị kinh doanh, Tài chính - kế toán
các ngành kinh tế khác
Cho sinh viên năm thứ: Học kỳ I năm thứ nhất
Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác- lênin
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 21
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 9
- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, studio, điền giã…): 0
- Tự nghiên cứu: Theo Quy định đào tạo theo h thống tín chỉ: đối với học phần
thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30
giờ chuẩn bị cá nhân. Vì vậy, với môn học này sinh viên phải dành ít nhất là 90 tiết để tự học
2. Tóm tắt nội dung học phần Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ
thốngc quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu của các giai cấp khác nhau trong các
hình thái kinh tế - xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định. Tổng hợp những tư
tưởng kinh tế, giải thích thực chất các hiện tượng kinh tế nhất định, những tưởng kinh tế
đó phát sinh như là kết quả của sự phản ánh các quan hệ sản xuất vào ý thức.
3. Nội dung chi tiết học phần
3.1 Danh mục vấn đề học phần
1. Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
2. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị tư sản cổ điển
3. Kinh tế chính trị tiểu tư sản
4. Học thuyết kinh tế của những người XHCN không tưởng thế kỷ XIX
5. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Marx - Lênin
Đề cương chi tiết học phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết học phần - Người đăng: Den Kaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần 9 10 160