Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần: Chính trị

Được đăng lên bởi ncphu1987
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
13

Bộ giáo dục & Đào tạo
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khoa Lý luận chính trị

Đề cương chi tiết học phần: Chính trị
dùng cho hệ trung cấp chuyên nghiệp
((Ban hành theo quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008)

1. Tên học phần: CHÍNH TRỊ ( dùng cho hệ trung cấp chuyên nghiệp)
2. Thời lượng: 4 tín chỉ ( tương đương 90 tiết)
3. Đối tượng đào tạo: Học sinh trung cấp chuyên nghiệp
4. Phân bố thời gian:
-

Lý thuyết: 60 tiết

-

Tự học, thảo luận , bài tập: 30 tiết

5. Điều kiện tiên quyết, song hành: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học
6. Mục tiêu của học phần:
-

Xác lập hệ tư tưởng chính trị, thế giới quan khoa học, qua đó giúp học viên
nhận thức sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

-

Tranh bị phương pháp luận chung nhất để học sinh tiếp cận các môn học
chuyên ngành được đào tạo.

-

Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho học sinh.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trên cơ sở trang bị những kiến thức cơ bản về thế giới quan khoa học theo quan điểm
của chủ nghĩa Mác- Lênin, qua đó giúp học sinh hiểu sâu sắc những vấn đề xã hội, đặc
biệt là nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng những chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
8. Nhiệm vụ của học sinh:
-

Đọc tài liệu trước khi lên lớp,chuẩn bị trước nội dung thảo luận.

- Dự tối thiểu 80% thời gian học trên lớp ( chỉ được phép vắng mặt tối đa 20%
số tiết học)
-

Có đầy đủ điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc học phần & nhiệt tình thảo luận

-

Chịu sự quản lý , kiểm tra, điểm danh của ban giám thị học đường tại cơ sở
mình đang học
13

14

9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình của môn Chính trị do Bộ GD & ĐT ban hành
- Các tài liệu tham khảo khác gồm:

TT
1
2
3
4

Tên tài liệu

Họ và tên
tác giả

Giáo trình môn: Chính trị
trung cấp chuyên nghiệp
Giáo trình môn: Những
nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác – Lê nin
Giáo trình môn: Tư
tưởng Hồ Chí Minh
Giáo trình môn: Đường
lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam

Nơi, năm xuất
bản

Nguồn cung cấp( ghi
rõ điểm, hoặc
Website)

NXB. GD & ĐT
NXB. GD & ĐT
NXB. GD & ĐT
NXB. GD & ĐT

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng. Cụ thể:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
STT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số

1 bài kiểm tra
1

Điểm kiểm tra

2

Thi kết thúc học
phần

tự luận

40 %

Thi trắc
nghiệm

60 %

Ghi chú
Bổ sung
thêm bằng
việc kiểm
tra bài tập
làm ở nhà

10.2. Cách tính điểm:
- Điểm thành phần có thể để điểm lẻ một chữ số thập phân
- Điểm tổng kết...
Bộ giáo dục & Đào tạo
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khoa Lý luận chính trị
Đề cương chi tiết học phần: Chính trị
dùng cho hệ trung cấp chuyên nghiệp
((Ban hành theo quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008)
1. Tên học phần: CHÍNH TRỊ ( dùng cho hệ trung cấp chuyên nghiệp)
2. Thời lượng: 4 tín chỉ ( tương đương 90 tiết)
3. Đối tượng đào tạo: Học sinh trung cấp chuyên nghiệp
4. Phân bố thời gian:
- Lý thuyết: 60 tiết
- Tự học, thảo luận , bài tập: 30 tiết
5. Điều kiện tiên quyết, song hành: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học
6. Mục tiêu của học phần:
- Xác lập hệ tưởng chính trị, thế giới quan khoa học, qua đó giúp học viên
nhận thức sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tranh bị phương pháp luận chung nhất để học sinh tiếp cận các môn học
chuyên ngành được đào tạo.
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho học sinh.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trên sở trang bị những kiến thức bản về thế giới quan khoa học theo quan điểm
của chủ nghĩa Mác- Lênin, qua đó giúp học sinh hiểu sâu sắc những vấn đề xã hội, đặc
biệt nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hộiViệt Nam cùng những chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
8. Nhiệm vụ của học sinh:
- Đọc tài liệu trước khi lên lớp,chuẩn bị trước nội dung thảo luận.
- Dự tối thiểu 80% thời gian học trên lớp ( chỉ được phép vắng mặt tối đa 20%
số tiết học)
- Có đầy đủ điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc học phần & nhiệt tình thảo luận
- Chịu sự quản , kiểm tra, điểm danh của ban giám thị học đường tại sở
mình đang học
13
13
Đề cương chi tiết học phần: Chính trị - Trang 2
Đề cương chi tiết học phần: Chính trị - Người đăng: ncphu1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần: Chính trị 9 10 724