Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần

Được đăng lên bởi lam-lai-nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA Lý luận chính trị

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 5
- Thuộc chương trình đào tạo Trình độ đại học, cao đẳng khối không chuyên
ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Loại môn học:
 Bắt buộc:
Bắt buộc
 Lựa chọn

- Các môn học tiên quyết: Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học,
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là môn
học đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học,
cao đẳng.
Minh.
-

Các môn học kế tiếp: Đường lối cách mạng Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 Nghe giảng lý thuyết: 62 tiết
 Thảo luận: 13 tiết
 Làm bài tâp trên lớp: 0
 Khoa phụ trách môn học: Bộ môn các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lê nin thuộc Khoa Lý luận chính trị
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức:
+ Nắm được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về Triết học,
Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
+ Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn
học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng.

1

- Kỹ năng:
+ Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung
nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
+ Hiểu, giải thích được đường lối, chính sách của Đảng trong công cuộc xây
dựng Chủ nghĩa xã hội về cơ sở lý luận.
- Thái độ: Sinh viên nắm được sự phát triển và thành tựu to lớn của cách
mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó mà
có lòng tin vào Đảng, nổ lực học tập, rèn luyện để chuẩn bị “hành trang” góp phần vào
công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế .
3.

Tóm tắt nội dung môn học: Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái

lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục
tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương:
Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và
phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin;
Phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh
tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;
Phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản
thuộc lý luận của ch...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC
K THUT CÔNG NGH TP. HCM
KHOA Lý lun chính tr
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HC PHN
1. Thông tin chung v môn hc
- Tên môn hc: Nhng nguyên lý cơ bản ca Ch nghĩa Mác - Lênin
- Mã môn hc:
- S tín ch: 5
- Thuộc chương trình đào to Trình đ đại học, cao đẳng khi không chuyên
ngành Mác-Lênin, tư tưởng H Chí Minh.
- Loi môn hc:
Bt buc: Bt buc
La chn
- Các môn hc tiên quyết: B trí học m thứ nhất trình độ đào tạo đại hc,
cao đẳng khi không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng H CMinh; là môn
học đầu tiên của chương trình các môn luận chính tr trong trường đại hc,
cao đng.
- Các môn hc kế tiếp: Đường li cách mng Việt nam; tưởng H Chí
Minh.
- Gi tín ch đối vi các hoạt động:
Nghe ging lý thuyết: 62 tiết
Tho lun: 13 tiết
Làm bài tâp trên lp: 0
Khoa ph trách môn hc: B môn các nguyên bn ca Ch nghĩa
Mác - Lê nin thuc Khoa Lý lun chính tr
2. Mc tiêu ca môn hc
- Kiến thc:
+ Nắm đưc các nguyên bn ca Ch nghĩa Mác Lênin v Triết hc,
Kinh tế chính tr và Ch nghĩa xã hội khoa hc.
+ Xác lập sở luận bản nhất để t đó th tiếp cận đưc ni dung môn
học tưởng H Chí Minh Đường li cách mng của Đảng Cng sn Vit Nam,
hiu biết nn tảng tư tưởng của Đảng.
Đề cương chi tiết học phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết học phần - Người đăng: lam-lai-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần 9 10 571