Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiết môn Lịch sử hành chính

Được đăng lên bởi Cậu Bé Khoai Tây
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 7008 lần   |   Lượt tải: 20 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Câu 1: Trình bày những cơ sở của sự hình thành nền hành chính đầu tiên ở nước ta thời đại Hùng
Vương - An Dương Vương?
Trả lời:
Nhà nước là một phạm trù lịch sử của xã hội có giai cấp. Điều kiện quan trọng số một để nhà nước
có thể ra đời được là trên cơ sở sản xuất phát triển dẫn đến tình trạng phân hoá xã hội. Nhà nước ra
đời là sản phẩm tất yếu của một xã hội mà mâu thuẫn không thể điều hoà được. Đây là một quy luật
chung của tất cả các nhà nước trên thế giới, không loại trừ bất cứ một quy luật nào cả. Và nhà nước
Văn Lang ra đời cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Công xã nông thôn là một hình thái kinh tế xã hội xuất hiện phổ biến vào giai đoạn tan rã của chế
độ công xã nguyên thuỷ và quá độ sang xã hội có giai cấp, là một trong những tiền đề cho sự hình
thành nhà nước.
-Thời Hùng Vương sức sản xuất phát triển đã gây ra nhiều biến động xã hội và đưa đến tình trạng
phân hoá xã hội rõ nét vào giai đoạn văn hoá Đông Sơn. Lúc này đã có kẻ giàu, người nghèo và
tình trạng bất bình đẳng đã in đậm trong khu mộ táng hay truyền thuyết dân gian và thư tịch cổ. Tuy
nhiên, nó vẫn chưa thật cao, chưa thật sâu sắc nhưng nó đã tạo ra một cơ sở xã hội cần thiết cho quá
trình hình thành nhà nước Văn Lang.
-Nhân tố thuỷ lợi và tự vệ cũng đã đóng vai trò rất quan trọng đưa đến sự hình thành lãnh thổ chung
và tổ chức nhà nước đầu tiên vào thời Đông Sơn. Khi con người tiến xuống khai phá vùng đồng
bằng Sông Hồng và chọn thì uy tín và vai trò của Thục Phán - người thủ lĩnh kiệt xuất của liên
minh ngày càng được nâng cao. Kháng chiến thắng lợi, Thục Phán đã thay Hùng Vương tự xưng là
An Dương Vương lập ra nước Âu Lạc.
Tên nước Âu Lạc bao gồm hai thành tố Tây Âu (Âu Việt) và Lạc Việt, phản ánh sự liên kết của hai
nhóm người Lạc Việt và Tây Âu. Nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nước Văn
Lang và tên một phạm vi rộng lớn hơn. Tổ chức bộ máy nhà nước và các đơn vị hành chính thời Âu
Lạc vẫn không có gì thay đổi so với thơì Văn Lang.
Đứng đầu nhà nước là Thục Phán An Dương Vương. Dưới đó, trong triều vẫn có lạc hầu giúp vua
cai quản đất nước. ở các địa phương (bộ) vẫn do các lạc tướng đứng đầu quản lý. Đơn vị hành chính
cấp cơ sở vẫn là công xã nông thôn (kẻ, chiềng, chạ).
Trong thời đại dựng nước, ta có nhiều thành tựu lớn, trong đó có 2 thành tựu cơ bản nhất là tạo
được một nền văn minh rực rỡ - nền văn minh sông Hồng và hình thái nhà nước sơ khai - nhà nước
Văn Lang - Âu Lạc. Những thành tựu này không chỉ là bằng ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Câu 1: Trình bày những sở của sự hình thành nền hành chính đầu tiên nước ta thời đại Hùng
Vương - An Dương Vương?
Trả lời:
Nhà nước một phạm trù lịch sử củahội giai cấp. Điều kiện quan trọng số một để nhà nước
thể ra đời được là trên cơ sở sản xuất phát triển dẫn đến tình trạng phân hoá xã hội. Nhà nước ra
đời là sản phẩm tất yếu của một xã hội mà mâu thuẫn không thể điều hoà được. Đây là một quy luật
chung của tất cả các nhà nước trên thế giới, không loại trừ bất cứ một quy luật nào cả. Và nhà nước
Văn Lang ra đời cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Công nông thôn một hình thái kinh tế hội xuất hiện phổ biến vào giai đoạn tan của chế
độ công nguyên thuỷ quá độ sang hội giai cấp, một trong những tiền đề cho sự hình
thành nhà nước.
-Thời Hùng Vương sức sản xuất phát triển đã gây ra nhiều biến động hội đưa đến nh trạng
phân hoá hội nét vào giai đoạn văn hoá Đông Sơn. Lúc này đã kẻ giàu, người nghèo
tình trạng bất bình đẳng đã in đậm trong khu mộ táng hay truyền thuyết dân gian và thư tịch cổ. Tuy
nhiên, nó vẫn chưa thật cao, chưa thật sâu sắc nhưng nó đã tạo ra một cơ sở xã hội cần thiết cho quá
trình hình thành nhà nước Văn Lang.
-Nhân tố thuỷ lợi và tự vệ cũng đã đóng vai trò rất quan trọng đưa đến sự hình thành lãnh thổ chung
tổ chức nhà nước đầu tiên vào thời Đông Sơn. Khi con người tiến xuống khai phá vùng đồng
bằng Sông Hồng chọn thì uy tín vai trò của Thục Phán - người thủ lĩnh kiệt xuất của liên
minh ngày càng được nâng cao. Kháng chiến thắng lợi, Thục Phán đã thay Hùng Vương tự xưng là
An Dương Vương lập ra nước Âu Lạc.
Tên nước Âu Lạc bao gồm hai thành tố Tây Âu (Âu Việt)Lạc Việt, phản ánh sự liên kết của hai
nhóm người Lạc Việt Tây Âu. Nước Âu Lạc bước kế tục phát triển cao hơn của nước Văn
Lang và tên một phạm vi rộng lớn hơn. Tổ chức bộ máy nhà nước và các đơn vị hành chính thời Âu
Lạc vẫn không có gì thay đổi so với thơì Văn Lang.
Đứng đầu nhà nước là Thục Phán An Dương Vương. Dưới đó, trong triều vẫn lạc hầu giúp vua
cai quản đất nước. ở các địa phương (bộ) vẫn do các lạc tướng đứng đầu quản lý. Đơn vị hành chính
cấp cơ sở vẫn là công xã nông thôn (kẻ, chiềng, chạ).
Trong thời đại dựng nước, ta nhiều thành tựu lớn, trong đó 2 thành tựu bản nhất tạo
được một nn văn minh rực rỡ - nền văn minh sông Hồng và hình thái nhà nước sơ khai - nhà nước
Văn Lang - Âu Lạc. Những thành tựu này không chỉ bằng chứng hùng hồn xác nhận thời đại
Hùng Vương - An Dương Vương những thời đại thật còn minh chứng cho chúng ta thấy
rằng đất nước Việt Nam một lịch sử dựng nước sớm, một nền văn minh lâu đời, tạo ra nn tảng
bền vững cho toàn bộ sự sinh tồn phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Từ đó người Việt
trên sở một lãnh thổ chung, một tiếng nói chung một sở kinh tế -hội gắn bó trong một th
lason.ht@nguoihatinh.net
đề cương chi tiết môn Lịch sử hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chi tiết môn Lịch sử hành chính - Người đăng: Cậu Bé Khoai Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
đề cương chi tiết môn Lịch sử hành chính 9 10 629