Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chính trị học đại cương

Được đăng lên bởi Thuy Dung Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề 1: KHÁI NIỆM CHÍNH TRỊ
1.Định nghĩa
-

Một số quan niệm ngoài Mác – xít

2.Điều kiện ra đời của chính trị
Kinh tế: tư hữu về tài sản => Xã hội: có sự phân
chia giai cấp và sự mâu thuẫn giữa các giai cấp. Đó là

“Chính trị là công việc nhà nước, công việc xã hội”.

điều kiện cho sự ra đời Nhà nước. Một giai cấp chiếm

“Chính trị là nghệ thuật cai trị” – Platon.

được quyền lực Nhà nước, sau đó giữ, củng cố và sử

“Chính trị là khoa học lãnh đạo con người, khoa

dụng quyền lực đó và từ đó chính trị ra đời.

học tổ chức xã hội” – Arixtot.
“Chính trị là sự sắp đặt, lo liệu, quản lý để xã hội
có kỷ cương, nề nếp” – Khổng Tử.
“Chính trị là quản lý công việc của dân chúng” –
Tôn Trung Sơn.
“Chính trị là khát vọng tham gia vào quyền lực” –
M. Vaaybe.
“Chính trị là sự tìm kiếm giải pháp để thực hiện
phân phối các lợi ích” – Harold Lasswell.

3.Giải thích đặc trưng, chức năng của chính trị.
- Đặc trưng của chính trị.
Quan hệ chính trị về bản chất là quan hệ giai cấp,
chính trị chỉ xuất hiện trong xã hội có giai cấp, lợi ích
của các giai cấp quy định nội dung, đặc điểm, bản
chất, xu hướng vận động của chính trị.
Nhà nước là bộ phận trung tâm của chính trị: cái căn
bản của chính trị là tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước.
Chính trị (với tư cách yếu tố thuộc kiến trúc thượng

- Định nghĩa Mác – xít

tầng) đều bị quy định bởi quan hệ kinh tế, trong đó quan

- Những luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin:

trọng (trực tiếp) nhất là các lợi ích kinh tế.

“Chính trị là sự tham gia vào công việc của nhà

Chính trị là lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, có

nước, là sự định hướng cho nhà nước, xác định các hình

phạm vi ảnh hưởng/tác động lớn đến số đông (nhiều

thức, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của nhà nước”.

người, nhiều cộng đồng, quốc gia, toàn cầu)

“Chính trị là lợi ích, là quan hệ lợi ích giữa các giai cấp”.

Chính trị vừa là “khoa học” (có tri thức chính trị

“Chính trị là sự tham gia của nhân dân vào công

= nắm và vận dụng đúng quy luật của đời sống chính

việc nhà nước”.
“Cái căn bản nhất của chính trị là việc tổ chức
chính quyền nhà nước”.
“Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”.

trị) vừa là “nghệ thuật” (có kinh nghiệm, trải nghiệm,
nhạy cảm với những biến đổi của chính trị).
- Chức năng của chính trị.
Tổ chức, quản lý, điều tiết các quá trình xã hội

“Chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật”.

(các mâu thuẫn, xung đột), thực hiện sự đối thoại

- Bách khoa toàn thư triết học: Chính trị là những

giữa công dân và nhà nước.

công việc nhà nước, l...
Vấn đề 1: KHÁI NIỆM CHÍNH TRỊ
1.Định nghĩa
- Một số quan niệm ngoài Mác – xít
Chính trlà công vic nhà nưc, công việc xã hi.
“Chính trị là nghệ thuật cai trị” – Platon.
“Chính trị khoa học lãnh đạo con người, khoa
học tổ chức xã hội” – Arixtot.
“Chính trị là sự sắp đặt, lo liệu, quảnđể hội
có kỷ cương, nề nếp” – Khổng Tử.
“Chính trị là quản công việc của n chúng”
Tôn Trung Sơn.
“Chính trị là khát vọng tham gia vào quyền lực” –
M. Vaaybe.
“Chính trị sự tìm kiếm giải pháp để thực hiện
phân phối các lợi ích” – Harold Lasswell.
- Định nghĩa Mác – xít
- Những luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin:
“Cnh tr sự tham gia vào ng việc của nhà
ớc, sự định hướng cho nhà ớc, xác định các hình
thức, nhiệm vụ và nội dung hoạt động ca n nước”.
Chính tr là li ích, là quan h li ích gia các giai cp.
“Chính trị là sự tham gia của nhân dân vào công
việc nhà nước”.
“Cái căn bản nhất của chính trị việc tổ chức
chính quyền nhà nước”.
“Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”.
“Chính trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật”.
- Bách khoa toàn thư triết học: Chính trị những
công việc nhà nước, phạm vi hoạt động gắn với
những quan hệ giai cấp, dân tộc các nhóm hội
khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành, giữ và
sử dụng quyền lực nhà nước”.
Định nghĩa tổng quát: “chính trị là mối quan
hệ giữa c giai cấp, các dân tộc, các quốc gia, các
lực lượng hội trong việc giành, giữ thực thi
quyn lực chính trị, mà tập trung quyn lực nhà
nước.
2.Điều kiện ra đời của chính trị
Kinh tế: hữu về tài sản => hội: s phân
chia giai cấp và sự mâu thuẫn giữa các giai cấp. Đó là
điều kiện cho sự ra đời Nhà nước. Một giai cấp chiếm
được quyền lực Nhà nước, sau đó giữ, củng cố s
dụng quyền lực đó và từ đó chính trị ra đời.
3.Giải thích đặc trưng, chức năng của chính trị.
- Đặc trưng của chính trị.
Quan hệ chính trị về bản chấtquan hệ giai cấp,
chính trị chỉ xuất hiện trong xã hội có giai cấp, lợi ích
của các giai cấp quy định nội dung, đặc điểm, bản
chất, xu hướng vận động của chính trị.
Nhà nưc là bộ phn trung tâm ca chính tr: cái căn
bn ca chính tr là t chc và s dng quyn lực nhà nưc.
Chính trị (với tư cách yếu tố thuộc kiến trúc tợng
tầng) đều bị quy định bởi quan hkinh tế, trong đó quan
trọng (trực tiếp) nhất các lợi ích kinh tế.
Chính trị lĩnh vực nhạy cảm phức tạp,
phạm vi nh hưởng/tác động lớn đến số đông (nhiều
người, nhiều cộng đồng, quốc gia, toàn cầu)
Chính trị vừa “khoa học” (có tri thức chính trị
= nắm vận dụng đúng quy luật của đời sống chính
trị) vừanghệ thuật” (có kinh nghiệm, trải nghiệm,
nhạy cảm với những biến đổi của chính trị).
- Chức năng của chính trị.
Tổ chức, quản lý, điều tiết các quá trình hội
(các mâu thuẫn, xung đột), thực hiện sự đối thoại
giữa công dân và nhà nước.
Kiểm soát, phân bổ quan hệ lợi ích của các giai
cấp, nhóm, tầng lớp xã hội.
Đảm bảo tính chính th, sự ổn định và trật tự của
hệ thống xã hội.
hội hóa nhân, hình thành tính tích cực
hội, tính chủ động của con người-công dân. Đảm bảo
sự phát triển của xã hội và con người.
Điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia,các dân tộc.
đề cương chính trị học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chính trị học đại cương - Người đăng: Thuy Dung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đề cương chính trị học đại cương 9 10 16