Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chính trị

Được đăng lên bởi Minh Nguyen Huu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về nhiệm vụ cách mạng:

Nhiệm vụ của Đảng là:

Sự cốt yếu của cách mạng tư sản dânquyền là
- Đánh đổ phong kiến,
- Thực hành thổ địa triệt để;
- Tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủnghĩa Pháp, làm cho Đông Dươnghoàn toàn độc lập.
(Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ
khăng khít với nhau, trong đó vấn đề
thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản
dân quyền, là cơ sở để Đảng giành
quyền lãnh đạo dân cày.)
 Nhiệm vụ nhấn mạnh chống phong
kiến chưa phù hợp với tình tình ở
việt nam do địa chủ và giai gấp
nông dân chưa xảy ra gay gắt
 Triều đình phong kiến là chế độ bù
nhìn và củng bị lệ thuộc vào ách áp
bức chế độ thực dân pháp
Về lực lượng cách mạng:
“Giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính
của cách mạng tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô
sản là động lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo
cách mạng, nông dân là động lực mạnh của cách
mạng,
 Không có chính sách liên minh dân
tộc và giai cấp một cách rộng rãi
 Đảng chưa thấy được mặt tích cực
tính cách mạng của các giai cấp
khác trong xã hội bấy giờ
 Không phân biệt rõ mâu thuẩn chủ
yếu trong xã hội đông dương lúc bấy
giờ nên không khẳng định được
nhiệm vụ chống đế quốc là hang
đầu
 Lực lượng còn yếu (trong nước chưa
giải quyết mà can thiệp vào vấn đề
quy mô quốc tế)

Ngoài việc khẳng định Luận cương chính trị tháng
10 năm 1930 làm kim chỉ nam đại hội lần thứ nhất
còn chỉ ra ba vấn đề cấp thiết cần phải thực hiện
Củng cố phát triển Đảng;
Thâu phục quảng đại quần chúng lao động;
Chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô và cách
mạng Trung Hoa.
Là cơ sở phát triển thế lực của đảng trong quần
chúng và đưa cao trào lên trong trình độ cao tới
toàn quốc

3 Giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi các nước ở
Đông Dương

Ngoài 3 nước đông dương còn chống chiến tranh
đế quốc và ủng hộ trung quốc

Về lực lượng cách mạng:
Giai cấp vô sản là giai cấp lãnh đạo cách mạng
Giai cấp nông dân là động lực mạnh của cách mạng
=> vẩn còn nhận thức giáo điều và máy móc mối
quan hệ dân tộc và giai cấp trong cách mạng một
nước nửa thuộc địa
=> chịu ảnh hưởng trực tiếp của khuynh hướng
tả khuynh từ quốc tế cộng sản

12-

Phát huy sức mạnh mỗi dân tộc trong sự nghiệp đấu
tranh chống chủ nghĩa thực dân, thực hiện đoàn kết mỗi
dân tộc;
2- Trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc tự quyết, tôn trọng
độc lập tự do của mỗi dân tộc, thực hiện đoàn kết ba dân
tộc, giúp đỡ lẫn nhau chống kẻ thù chung.

Ra đời chưa lâu lực lượng còn non kém => phát động phong trào cách mạng rộng lớn mà đỉnh cao
là xô viết nghệ Tỉnh
Giữa lúc cao trào lên c...
Về nhiệm vụ cách mạng:
Sự cốt yếu của cách mạng sản dân
quyền là
- Đánh đổ phong kiến,
- Thực hành thổ địa triệt để;
- Tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ
nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương
hoàn toàn độc lập.
(Hai nhiệm vụ chiến lược đó quan hệ
khăng khít với nhau, trong đó vấn đề
thổ địa cái cốt của cách mạng sản
dân quyền, sở để Đảng giành
quyền lãnh đạo dân cày.)
Nhiệm vụ nhấn mạnh chống phong
kiến chưa phù hợp với tình tình
việt nam do địa chủ giai gấp
nông dân chưa xảy ra gay gắt
Triều đình phong kiến chế độ bù
nhìn củng bị lệ thuộc vào ách áp
bức chế độ thực dân pháp
Nhiệm vụ của Đảng là:
- Ngoài việc khẳng định Luận cương chính trị tháng
10 năm 1930 làm kim chỉ nam đại hội lần thứ nhất
còn chỉ ra ba vấn đề cấp thiết cần phải thực hiện
- Củng cố phát triển Đảng;
- Thâu phục quảng đại quần chúng lao động;
- Chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô và cách
mạng Trung Hoa.
- Là cơ sở phát triển thế lực của đảng trong quần
chúng và đưa cao trào lên trong trình độ cao tới
toàn quốc
Về lực lượng cách mạng:
Giai cấpsản và nông dân là hai động lực chính
của cách mạng tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô
sản là động lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo
cách mạng, nông n là động lực mạnh của cách
mạng,
Không có chính sách liên minh dân
tộc và giai cấp một cách rộng rãi
Đảng chưa thấy được mặt tích cực
tính cách mạng của các giai cấp
khác trong xã hội bấy giờ
Không phân biệt rõ mâu thuẩn chủ
yếu trong xã hội đông dương lúc bấy
giờ nên không khẳng định được
nhiệm vụ chống đế quốc là hang
đầu
Lực lượng còn yếu (trong nước chưa
giải quyết mà can thiệp vào vấn đề
quy mô quốc tế)
Về lực lượng cách mạng:
Giai cấp vô sản là giai cấp lãnh đạo cách mạng
Giai cấp nông dân là động lực mạnh của cách mạng
=> vẩn n nhận thức giáo điều y c mối
quan hệ dân tộc giai cấp trong ch mạng một
nước nửa thuộc địa
=> chịu ảnh hưởng trực tiếp của khuynh hướng
tả khuynh từ quốc tế cộng sản
3 Giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi các nước ở
Đông Dương
Ngoài 3 nước đông dương còn chống chiến tranh
đế quốc và ủng hộ trung quốc
Đề cương chính trị - Trang 2
Đề cương chính trị - Người đăng: Minh Nguyen Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương chính trị 9 10 154