Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cơ bản ôn thi môn chính trị hệ trung cấp

Được đăng lên bởi trunggl-81-1990
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN CHÍNH TRỊ
Câu 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Những nội dung lí luận triết học cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng:
* Vật chất:
- Định ngĩa vật chất của Lenin : "Vật chất là một phạm trù triết học
dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác,
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác."
- Nội dung định nghĩa vật chất của Lenin:
+ Vật chất là một phạm trù của triết học: nó mang tính trừu tượng khái
quát cao, không có dạng tồn tại cảm tính, mà chỉ thông qua sự vật cảm tính nó
bộc lộ sự tồn tại của mình.
+ Vật chất là phạm trù để chỉ thực tế khách quan: vật chất là tất cả những
gì tồn tại khách quan, tồn tại bên ngoài và không lệ thuộc vào cảm giác hay ý
thức của con người.
+ Vật chất là cái được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm
giác chụp lại, chép lại và phản ánh: Vật chất dưới hình thức cụ thể của nó là cái
có thể gây ra cảm giác của con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến
giác quan của con người.
- Ý nghĩa của định nghĩa vật chất của Lenin:
+ Giải quyết được vấ đề cơ bản của triết học: khi khẳng định vật chất là
thực tại khác quan được đem lại con người trong cảm giác, tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác, Lenin đã thừa nhận rằng, trong nhận thức luận vật chất là
tính thứ nhất, là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức.
+ Khắc phục quan điểm siêu hình, phê phán quan điểm của chủ nghĩa duy
tâm: khi khẳng định vật chất là cái được cảm giác của chúng ta chụp lại, chép
lại, phản ánh, Lenin muốn nhấn mạnh rằng con người có thể nhận thức được thế
giới vật chất. Như vậy, định nghĩa vật chất của Lenin đã bác bỏ những quan
điểm sai lầm của chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết "không thể biết" đồng thời
cũng khắc phục được những điểm khiếm khuyết trong quan điểm siêu hình, máy
móc về vật chất.
+ Giúp phân biệt yếu tố vật chất trong đời sống xã hội: định nghĩa vật chất
của Lenin còn có ý nghĩa định hướng đối với các khoa học cụ thể trong việc tìm
kiếm các dạng hoặc các hình thức mới của vật chất trong thế giới.
* Ý thức:
- Định nghĩa: Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, được
di chuyển vào đầu óc con người và cải biến đi.
+ Ý thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan
+ Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
- Nguồn gốc của ý thức:
+ Nguồn gốc tự nhiên: ý thức là do sự tương tác của bộ óc con người và
thế giới khách quan.
Võ Hồng Trung

1

- Ý thức là sản...
ĐỀ CƯƠNG MÔN CHÍNH TRỊ
Câu 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử -
Những nội dung lí luận triết học cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng:
* Vật chất:
- Định ngĩa vật chất của Lenin : "Vật chất một phạm trù triết học
dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác,
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác."
- Nội dung định nghĩa vật chất của Lenin:
+ Vật chất một phạm trù của triết học: nó mang tính trừu tượng khái
quát cao, không dạng tồn tại cảm tính, chỉ thông qua sự vật cảm tính
bộc lộ sự tồn tại của mình.
+ Vật chất phạm trù để chỉ thực tế khách quan: vật chất tất cả những
tồn tại khách quan, tồn tại bên ngoài không lệ thuộc vào cảm giác hay ý
thức của con người.
+ Vật chất i được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm
giác chụp lại, chép lại phản ánh: Vật chất dưới hình thức cụ thể của cái
có thể gây ra cảm giác của con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến
giác quan của con người.
- Ý nghĩa của định nghĩa vật chất của Lenin:
+ Giải quyết được vấ đ bản của triết học: khi khẳng đnh vật chất
thực tại khác quan được đem lại con người trong cảm giác, tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác, Lenin đã thừa nhận rằng, trong nhận thức luận vật chất
tính thứ nhất, là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức.
+ Khắc phục quan điểm siêu hình, phê phán quan điểm của chủ nghĩa duy
tâm: khi khẳng định vật chất cái được cảm giác của chúng ta chụp lại, chép
lại, phản ánh, Lenin muốn nhấn mạnh rằng con người có thể nhận thức được thế
giới vật chất. Như vậy, định nghĩa vật chất của Lenin đã bác bỏ những quan
điểm sai lầm của chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết "không thể biết" đồng thời
cũng khắc phục được những điểm khiếm khuyết trong quan điểm siêu hình, máy
móc về vật chất.
+ Giúp phân biệt yếu tố vật chất trong đời sống xã hội: định nghĩa vật chất
của Lenin còný nghĩa định hướng đối với các khoa học cụ thể trong việc tìm
kiếm các dạng hoặc các hình thức mới của vật chất trong thế giới.
* Ý thức:
- Định nghĩa: Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, được
di chuyển vào đầu óc con người và cải biến đi.
+ Ý thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan
+ Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
- Nguồn gốc của ý thức:
+ Nguồn gốc tự nhiên: ý thức do sự tương tác của bộ óc con người
thế giới khách quan.
Võ Hồng Trung
1
Đề cương cơ bản ôn thi môn chính trị hệ trung cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cơ bản ôn thi môn chính trị hệ trung cấp - Người đăng: trunggl-81-1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương cơ bản ôn thi môn chính trị hệ trung cấp 9 10 623