Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi phamhailam
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2413 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Ngành đào tạo: Công tác xã hội
Hệ đào tạo: Đại học chính quý
1. Tên học phần: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
2. Mã học phần: DHVH02
3. Số đvht: 3 (2,1)
4. Trình độ: SV năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết: 30 tiết (2 tiết/1 tuần)
- Thảo luận, kiểm tra: 20 tiết (2 tiết/1 tuần)
- Tự học: 60 giờ
6. Điều kiện tiên quyết: không
7. Mục tiêu của học phần:
7.1. Về kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết cho việc hiểu về một nền văn hóa nói
chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, từ đó có nhận thức đúng đắn về văn hoá, về vai trò của văn hoá trong lịch sử dựng nước và giữ
nước của dân tộc cũng như đối với sự phát triển của quốc gia.
7.2. Về kĩ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu về một số vấn
đề văn hoá cụ thể, từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc.

1

7.3. Về thái độ: Sau khi học xong môn học này, hình thành ở sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp hai khối kiến thức cơ bản: phần thứ nhất cung cấp cho sinh viên các tri thức lí
luận căn bản về văn hóa và văn hóa học; bao gồm các vấn đề cơ bản như khái niệm, định nghĩa về văn hóa, đặc trưng, chức năng của
văn hóa, cấu trúc và loại hình văn hóa… Phần thứ 2 cung cấp các tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn trình văn hóa Việt Nam,
thành tố cơ bản của văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam, văn hóa và phát triển ở Việt Nam hiện nay.
9. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Văn hóa
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Sinh viên phải tham gia đầy đủ số giờ học trên lớp theo qui định
- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ (chuẩn bị bài ở nhà, đọc tài liệu, tham gia thảo luận và làm các bài tập tại lớp, làm kiểm
tra giữa môn và thi hết môn) theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học.
- Sinh viên vi phạm qui định (nghỉ học, đi muộn không có lí do chính đáng; không làm bài tập, bài thi, nộp bài không đúng hạn; vi
phạm quy chế thi; trích dẫn tài liệu và làm bài gian dối…) tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm thành phần tương ứng.
- Sinh viên thiếu điểm thành phần sẽ không có điểm cho toàn môn học.
- Sinh viên có thể đề xuất các vấn đề mới trong phần thảo luận trên lớp (ngoài nội dung do giáo viên hướng dẫn nhưng nằm trong nội
dung môn học).
- Sinh viên có kĩ năng khai thác t...
1
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Ngành đào tạo: Công tác xã hội
Hệ đào tạo: Đại học chính quý
1. Tên học phần: SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
2. Mã học phần: DHVH02
3. Số đvht: 3 (2,1)
4. Trình độ: SV năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết: 30 tiết (2 tiết/1 tuần)
- Thảo luận, kiểm tra: 20 tiết (2 tiết/1 tuần)
- Tự học: 60 giờ
6. Điều kiện tiên quyết: không
7. Mục tiêu của học phần:
7.1. Về kiến thức: n học cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản, cần thiết cho việc hiểu về một nền văn hóa nói
chung văn hóa Việt Nam nói riêng, từ đó nhận thức đúng đắn về văn hoá, về vai trò của văn hoá trong lịch sử dựng nước giữ
nước của dân tộc cũng như đối với sự phát triển của quốc gia.
7.2. Về năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu về một số vấn
đề văn hoá cụ thể, từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc.
Đề cương Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: phamhailam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương Cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 754