Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2496 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
BỘ MÔN VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Mã môn học: MCB1213
- Số đơn vị học trình: 3
- Số giờ đối với các hoạt động học tập: 45 tiết, trong đó
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 36 tiết
+ Làm bài tập và thảo luận trên lớp: 09
+ Tự học: 65 tiết
+ kiểm tra giữa môn: 01 tiết
+ Thực tập, thực tế tại trường: 0
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất
- Môn học tiên quyết: 0
2. Mục tiêu của môn học
- Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những tri thức hiểu biết về một
lĩnh vực to lớn trong đời sống xã hội loài người: Lĩnh vực Văn hóa; hiểu biết về
lịch sử Văn hóa Việt Nam; những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam; vai trò
của Văn hóa trong quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
- Mục tiêu về kỹ năng: Sau khi học xong phần này, sinh viên có kỹ năng nhận biết,
phân tích, đánh giá, nghiên cứu, định hướng cho tư duy và ứng xử trước những vấn
đề văn hóa cụ thể.
- Mục tiêu về thái độ: Tăng cường cho sinh viên lòng yêu nước, tự hào về truyền
thống và ý chí quật cường của dân tộc, đồng thời cũng thấy được những hạn chế
cần khắc phục về văn hóa trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cấu trúc, thiết chế, chức năng, diễn
trình lịch sử…của cộng đồng văn hóa Việt Nam; nghiên cứu về lịch sử dựng nước
và quá trình giữ nước của dân tộc, dựa trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa MácLêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng và phát triển
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Nội dung chi tiết môn học

1

CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Phân bổ thời gian: 12 tiết lý thuyết, 03 tiết thảo luận
I. Văn hóa và văn hóa học
1. Con người - chủ/ khách thể của văn hóa
a. Những định nghĩa khác nhau về con người
- Theo tư tưởng phương Đông, con người là vũ trụ thu nhỏ: “Nhân thân tiểu thiên
địa” (Lão tử); thuyết Tam tài: Thiên – Địa – Nhân; phận giáo cho rằng con người
bình đẳng với muôn loài.
- CácMác: “Trong lĩnh vực thực tiễn của nó, con người là tổng hòa các quan hệ xã
hội”
- F. Ăngghen: “ Con người là sinh vật có tính xã hội cao nhất”
b. Sự nhìn nhận vai trò của con người
- Con người luôn tồn tại với hai tư cách: vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của văn
hóa.
- Vần đề con người là quyết định.
- Con người với tư cách là mụ...
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
BỘ MÔN VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Mã môn học: MCB1213
- Số đơn vị học trình: 3
- Số giờ đối với các hoạt động học tập: 45 tiết, trong đó
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 36 tiết
+ Làm bài tập và thảo luận trên lớp: 09
+ Tự học: 65 tiết
+ kiểm tra giữa môn: 01 tiết
+ Thực tập, thực tế tại trường: 0
- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Văn hóa và Giáo dục thể chất
- Môn học tiên quyết: 0
2. Mục tiêu của môn học
- Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những tri thức hiểu biết về một
lĩnh vực to lớn trong đời sống hội loài người: nh vực Văn hóa; hiểu biết v
lịch sử Văn hóa Việt Nam; những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam; vai trò
của Văn hóa trong quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
- Mục tiêu về kỹ năng: Sau khi học xong phần này, sinh viên có kng nhận biết,
phân tích, đánh giá, nghiên cứu, đnh hướng cho tư duy và ứng xử trước những vấn
đề văn hóa cụ thể.
- Mục tiêu về thái độ: Tăng cường cho sinh viên lòng yêu nước, tự hào về truyền
thống và ý chí quật cường của dân tộc, đồng thời ng thấy được những hạn chế
cần khắc phục về văn hóa trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học tìm hiểu những vấn đề bản về cấu trúc, thiết chế, chức năng, diễn
trình lịch sử…của cộng đồng văn hóa Việt Nam; nghiên cứu vlịch sử dựng nước
quá trình gi nước của dân tộc, dựa trên nền tảng luận của Chủ nghĩa Mác-
LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng và phát triển
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
4. Nội dung chi tiết môn học
1
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 912