Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi hiepnguyenmta-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa tự nhiên, con người ,
XH và văn hóa.
Tra loi:
1.Con người vừa là chủ thể vừa là khách thể của VH.
-Đây là mối quan hệ biện chứng. Con người trong hoạt động
sống của mình sản sinh ra văn hóa, sau khi xuất hiện, các giá
trị văn hóa có tác động trở lại đối với con người, làm cho con
người ngày càng hoàn thiện, phát triển.
-Mối quan hệ giữa con người và văn hóa thể hiện trên 3 mặt
sau:
+ con người với tư cách là chủ thể sáng tạo của văn hóa
+ con người là sản phẩm của văn hóa
+ con người cũng là đại biểu mang giá trị văn hóa do con
người sáng tạo ra
-Con người đứng ở vị trí trung tâm của các MQH, là chủ thể
có sức mạnh và vai trò to lớn trong việc cải biến tự nhiên, cải
biến xh. Trong quá trình hoạt động kiếm sống, con người đã
quan sát tìm hiểu, khám phá, khai thác thiên nhiên, bộ não
con người dần dần phát triển và hoàn thiện.
-Sự hình thành con người được quyết định bởi 2 yếu tố: đó là
nguồn gốc sinh vật và nguồn gốc XH. Trong đó nguồn gốc
XH là quyết định. Chính môi trường XH đã hình thành nên
môi trường văn hóa, cải biến con người từ con người tự nhiên
thành con người XH và nhân cách con người ngày càng hoàn
thiện hơn
2. VH là nội dung phản ánh, là cái được ‘sinh ra’, được sáng
tạo ra từ môi trường tự nhiên và môi trường XH.
*Với môi trường tự nhiên:
- Tự nhiên là cái có trước, con người xh là cái có sau.
- Tự nhiên là cái đương nhiên tồn tại không phải do ý muốn
hiểu biết và sáng tạo của con người. XH loài người là kết quả
của quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên.
- Con người vốn sinh ra từ tự nhiên và cần có tự nhiên để tồn
tại. Khác với động vật, để tồn tại và phát triển, bằng lao động
và trí tuệ của mình, con người đã tác động lại tự nhiên và biến
đổi những điều kiện tự nhiên. Trong quá trình đó, con người
đã đúc kết những kinh nghiệm phong phú, sáng tạo ra những
sản phẩm vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển, tạo
thành thiên nhiên thứ hai đó là văn hóa.
- Các nền văn hóa hiện nay trên thế giới đều ghi đậm dấu ấn
ảnh hưởng, tác động của môi trường tự nhiên. Có hai loại
hình văn hóa cơ bản: đó là văn hóa gốc nông nghiệp và văn
hóa gốc du mục. Hai nền văn hóa mang những đặc trưng khác
nhau thể hiện trong tính cách con người, trong lối tư duy,
trong cách ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xh,
cả trong việc tổ chức cộng đồng.
*Với XH:
Văn hóa của mỗi dân tộc không chỉ chịu sự tác động của môi
trường tự nhiên, mà còn thể hiện những nét đặc trưng của
việc tổ chức cộng đồng XH đó.
=>Môi trường tự nhiên ...
Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa tự nhiên, con người ,
XH và văn hóa.
Tra loi:
1.Con người vừa là chủ thể vừa là khách thể của VH.
-Đây là mối quan hệ biện chứng. Con người trong hoạt động
sống của mình sản sinh ra văn hóa, sau khi xuất hin, các giá
trị văn hóa có tác động trở lại đối với con người, làm cho con
người ngày càng hoàn thiện, phát triển.
-Mối quan hệ giữa con người và văn hóa thể hiện trên 3 mt
sau:
+ con người với tư cách là chủ thể sáng tạo của văn hóa
+ con người là sản phẩm của văn hóa
+ con người cũng đại biểu mang giá trị văn hóa do con
người sáng tạo ra
-Con người đứng ở vị trí trung tâm của các MQH, là chủ thể
có sức mạnh và vai trò to lớn trong việc cải biến tự nhiên, cải
biến xh. Trong quá trình hoạt động kiếm sống, con nời đã
quan sát tìm hiểu, khám phá, khai thác thiên nhiên, bộ não
con người dần dần phát triển và hoàn thiện.
-Sự hình tnh con người được quyết định bởi 2 yếu tố: đó là
nguồn gốc sinh vật và nguồn gốc XH. Trong đó nguồn gốc
XH quyết định. Chính môi trường XH đã hình thành nên
môi trường văn hóa, cải biến con người từ con người t nhiên
thành con người XHnhân cách con người ngày ng hoàn
thiện hơn
2. VH là nội dung phản ánh, là cái được ‘sinh ra’, được sáng
tạo ra từ môi trường tự nhiên và môi trường XH.
*Với môi trường tự nhiên:
- Tự nhiên là cái có trước, con người xh là cái có sau.
- Tự nhiên là cái đương nhiên tồn tại không phải do ý muốn
hiểu biết và sáng tạo của con người. XH loài nời là kết qu
của quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên.
- Con người vốn sinh ra từ tự nhiên và cần có tự nhiên để tồn
tại. Khác với động vật, để tồn tại và phát triển, bằng lao động
và trí tuệ của mình, con người đã tác động lại tự nhiên và biến
đổi những điều kiện tự nhiên. Trong quá trình đó, con người
đã đúc kết những kinh nghiệm phong phú, sáng tạo ra những
sản phẩm vật chất tinh thần để tồn tại phát triển, tạo
thành thiên nhiên thứ hai đó là văn hóa.
- Các nền văn hóa hiện nay trên thế giới đều ghi đậm dấu ấn
ảnh hưởng, tác động của môi trường tự nhiên. hai loại
hình văn hóa bản: đó văn hóa gốc nông nghiệp văn
hóa gốc du mục. Hai nền văn hóa mang những đặc trưng khác
nhau thể hiện trong tính cách con nời, trong lối duy,
trong cách ng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xh,
cả trong việc tổ chức cộng đồng.
*Với XH:
Văn hóa của mỗi dân tộc không chỉ chịu sự tác động của môi
trường tự nhiên, còn thể hiện những nét đặc trưng của
việc tổ chức cộng đồng XH đó.
=>Môi trường tự nhiên và môi trường Xh là điều kiện sự hình
thành và phát triển của môi trường VH ngược lại môi
trường VH mỗi khi xuất hiện lại góp phần rất lớn trong việc
tạo ra thế lối ng xử của con người trong việc cải thiện
môi trường tự nhiên và môi trường XH.
=>Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của KH - CN tạo
nên s tiến b vượt bậc trong sản xuất XH; đồng thời làm
xuất hiện những vấn đề nóng bỏng trong MQH giữa môi
trường tự nhiên, XH và văn hóa.
Nhận thức đúng đắn về tác động của văn hóa với phát triển
KT - XH nước ta, Đảng ta luôn luôn coi trọng XD nền văn
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của mình và khẳng định
văn hóa là nền tảng tinh thần của XH, là mục tiêu động lực
cho sự phát triển của XH.
Câu 2: Vì sao nói văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực
của sự phát triển KTXH.
a)Văn hóa là mục tiêu của phát triển kinh tế- xã hội
- Mục tiêu phát triển KTXH là xây dựng 1 xã hội ngày càng
văn minh, kết hợp hài hòa mức sống cao, lối sống đẹp va an
toàn cho con người hiện nay va bền vững thế hệ sau, vì con
người cho con người.
- Chăm lo cho văn hóa thực chất chăm lo đời sống tinh
thần của XH. Vì vậy việc quan tâm đầy đủ văn hóa sẽ thúc
đẩy đời sống KTXH phát triển, con người ngày càng phát
triển toàn diện cả về thể lực, tài lực, nhân cách.
=>Văn hóa trở thành tiêu chí cơ bản để mỗi người khẳng định
mình, đó là thước đo trình độ phát triển của XH.
b)Văn hóa là động lực của sự phát triển KTXH
- Trong hệ thống động lực phát triển KTXH của mỗi quốc gia
thì con người là trung tâm, còn văn hóa có vai trò quan trọng
trong hình thành nhân cách con người.
- Sức mạnh động lực của văn hóa thúc đẩy KTXH, thể hiện:
+VH sức mnh giải phóng mọi năng lực vật chất tinh
thần của từng cá nhân cũng như toàn xã hội để làm mọi người
tự giác tham gia các hoạt động.
+VH sẽ tác động thẩm thấu 1 cách sâu sắc vào mọinh
vực, mọi quan hệ tạo nên sức mnh tiềm ẩn sâu xa cho XH
đó.
+VH tinh thần của xã hội thể hiện toàn diện trên các lĩnh vc:
VH chính trị, VH GD, đạo đức, thẩm mĩ… tạo nên sức mạnh
nội tại của từng lĩnh vc, đồng thời hình thành sức mnh tổng
hợp của các yếu tố đó.
VH nghệ thuật hin nay trở thành nguồn sinh lợi, có tác dụng
cổ vũ động viên sự phát triển kinh tế, kích thích con người.
+Sức mnh to lớn của VH đặc biệt chứa đựng trong tiềm
năng sáng tạo của con người, vậy bồi dưỡng con người
chính là tạo ra tiềm ng cho con người có VH cao, tác động
và mọi lĩnh vực XH làm cho XH phát triển.
c)Mối quan hệ giữa mục tiêu, động lực của VH
Với vai trò là mục tiêu, động lực của XH đòi hỏi mọi lĩnh vực
KTXH không chỉ phát triển đơn thuần còn đòi hỏi quan tâm
đúng mức đến phát triển VH . vậy phải từng ớc phát
triển XH, phát triển nền VH mới. Mặt khác:
- Với vai trò là mục tiêu VH còn phải phát huy khả năng nội
sinh của chính mình để thúc đẩy sự phát triển của nó
- Với vai trò là động lực VH sẽ thấm sâu vào tất cả các nhân
tố tạo nên sức mạnh nội tại của nó để thực hiện thắng lợi mọi
mục tiêu KTXH.
Câu 3: Trình bày nội dung xd nền văn hóa VN hiện đại.
Tra loi:
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
- Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hóa VN
đã hình thành và phát triển.
- Từ khi ĐCS VN LĐ với đường lối CM đúng đắn và sáng
tạo, văn hóa VN tiếp tc được phát huy, đã góp phần quyết
định vào những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng DT và XD CNXH.
- Công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh CNH - HĐH đất
nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến ợc XD bảo vệ tổ
quốc vì mục tiêu “dân giàu…” là sự nghiệpng tạo của ND,
một quá trình cải biến XH sâu sắc, đòi hỏi phải phát huy
khả năng trí tuệ ở mỗi con người VN. Sự thay đổi cơ cấu KT,
kết cấu xh, nhu cầu tăng nhanh về văn hóa của các tầng lớp
dân là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống
văn hóa XH. Tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng
trong XD phát huy truyền thống văn hóa DT, nhưng vẫn n
những hạn chế trong đời sống tinh thần của XH, về đạo đức
lối sống, trong phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công
nghệ, trong bảo tồn và phát huy bản sắc n hóa của dt chưa
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH, XD và
bảo vệ TQ.
- Công cuộc hội nhập KTQT toàn cầu hóa hội để
chúng ta tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, những thành tựu
trí tuệ của loài người, đồng thờing đặt ra những thách thức
mới trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa DT.
=>Từ cơ sở lý luận và thực tiễn Đảng ta KĐ: XD và phát triển
nền văn hóa VN tiên tiến đậm đà bản sắc DT, XD nền tảng
tinh thần của DT ta, đó vừa là mục tiêu vừa động lực phát
triển KTXH (c10)
2. Bản sắc văn hóa DT
- Bản sắc văn hóa DT VN là tổng hòa các thuộc tính cơ bản,
các mối liên hệ bản chất với những sắc thái riêng tạo thành
những đắc trưng cơ bản của nền văn hóa DT VN.
- Bản sắc văn hóa của DT chứng minh thư để nhận dạng,
phân biệt nền văn hóa y với nền văn hóa khác, giữa các
cộng đồng văn hóa khác nhau. Bản sắc văn hóa DT được vun
trồng xây đắp qua các thế hệ tạo thành cốt cách riêng trong
suốt lịch sử. Bản sắc ấy sự khác biệt với bản sắc của các
quốc gia trên thế giới về văn hiến, lãnh thổ và phong tục tập
quán.
- XD và phát triển nền văn hóa tiên tiến… chính là lưu giữ và
phát huy truyền thống văn hóa của DT ta.
- Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa:
+ yêu nước và tiến bộ. Yêu nước là nấc thang giá trị cao nhất
của văn hóa VN; đây là CN yêu nước chân chính gắn liền với
chủ nghĩa quốc tế chân chính của giai cấp công nhân, hoàn
toàn xa lvới chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi vị kỉ.tưởng độc
lập DT gắn liền với XHCN chính là nội dung cốt lõi của nền
văn hóa yêu nước.
+ chứa đựng những giá trị bền vững, những tinh hoa VH DT
hòa quyện tinh hoa VH nhân loại.
+ thúc đẩy lịch sử phát triển với hệ tư tưởng khoa học cách
mạng dẫn đường(CN Mac – Lênin, TT HCM )
+ tôn trọng con người,con người, lấy con người trung
tâm, là chủ thể của các mối quan hệ.
- Bản sắc DT chính là bản sắc n hóa DT, với những đặc
trưng tiêu biểu, riêng có, không thể trộn lẫn của một nền văn
hóa, của một DT với DT khác, biểu hiện sức sống, sức sáng
tạo, sức phát triển của DT. Bản sắc DT bao gồm những giá trị
bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các DT VN được
vun đắp nên lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước
giữ nước.
- Những yếu tố bản cấu thành nên bản sắc dt VN lòng
nồng nàn yêu nươc, ý chí tự cường DT, tinh thần ĐK, ý thức
cộng đồng gắn kết cá nhân – GĐ - làng xã –TQuán; lòng nhân
ái, khoan dung, trọng nghĩa nh, đạo lý, đức tính cần cù sáng
tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong
lối sống.
Bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa DT cần tránh hai khuynh
hướng: đóng cửa, thu mình trong CN DT hẹp hòi, hoặc giữ
mãi, phục hồi những gì đã lạc hậu lỗi thời trong phong tục tập
quán, lề thói; chống được sự xâm nhập của mọi thứ văn hóa
độc hại, những quan niệm cực đoan về tự do cá nhân, chủ
nghiã thực dụng, lối sống hưởng thụ ích kỉ. Nền văn hóa mà
chúng ta XD là nền văn hóa có sự thống nhất giữa truyền
thống và hiện đại kế thừa và phát triển, dt và quốc tế
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: hiepnguyenmta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 901