Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam Đại Học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA LỊCH SỬ
BỘ MÔN VĂN HÓA HỌC VÀ LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảng viên: ThS Nguyễn Hoài Phương

CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
(ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC)

Hà Nội, 2013

1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương

- Học hàm, học vị: ThS

- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam
+ Tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam
- Email: phuongnguyenhoai.ls@gmail.com
- Thời gian và cách thức tư vấn học tập môn học cho sinh viên:
+ Trao đổi thường xuyên qua thư điện tử.
+ Trao đổi trực tiếp vào sáng thứ 4 hàng tuần tại Khoa Lịch sử, (tầng 2, nhà B,
trường ĐH KHXH&NV)
Các giảng viên khác tham gia giảng dạy:
1.2. Họ và tên: Lâm Mỹ Dung

- Học hàm, học vị: PGS.TS

- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Một số vấn đề lý thuyết Văn hóa học và Lịch sử văn hóa Việt Nam
+ Vùng văn hóa Miền Trung Việt Nam
- Email: bebimkch@gmail.com
- Thời gian và cách thức tư vấn học tập môn học cho sinh viên:
+ Trao đổi thường xuyên qua thư điện tử.
+ Trao đổi trực tiếp vào sáng thứ 2 hàng tuần tại Bảo tàng Nhân học, (tầng 3, nhà
D, trường ĐH KHXH&NV)1
1.3. Họ và tên: Đỗ Hương Thảo

- Học hàm, học vị: ThS.

- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Giáo dục và khoa cử Việt Nam (Nho học)
1

Đề nghị sinh viên liên lạc trước bằng email để đặt lịch hẹn.

2

+ Xã hội học Văn hóa
- Email: do.dohuongthao@gmail.com
- Thời gian và cách thức tư vấn học tập môn học cho sinh viên:
+ Trao đổi thường xuyên qua thư điện tử.
+ Trao đổi trực tiếp vào sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng khoa Lịch sử (tầng 2,
nhà B, trường ĐH KHXH&NV)
1.4. Họ và tên: Nguyễn Bảo Trang

- Học hàm, học vị: ThS.

- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Giới và phụ nữ trong văn hóa Việt Nam
+ Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam
- Email: baotrangnguyen@gmail.com
- Thời gian và cách thức tư vấn học tập môn học cho sinh viên:
+ Trao đổi thường xuyên qua thư điện tử.
+ Trao đổi trực tiếp vào sáng thứ 3 hàng tuần tại Văn phòng khoa Lịch sử (tầng 2,
nhà B, trường ĐH KHXH&NV)
1.5. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

- Học hàm, học vị: CN

- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam
+ Nhân học Văn hóa
- Email: nguyenngocminh.lsvh@gmail.com
- Thời gian và cách thức tư vấn học tập môn học cho sinh viên:
+ Trao đổi thường xuyên qua thư điện tử.
+ Trao đổi trực tiếp vào sáng thứ 5 hàng tuần tại Văn phòng khoa Lịch sử (tầng 2,
nhà B, trường ĐH KHXH&NV)

3

2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA LỊCH SỬ
BỘ MÔN VĂN HÓA HỌC VÀ LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM
Giảng viên: ThS Nguyễn Hoài Phương
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
(ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC)
Hà Nội, 2013
1
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam Đại Học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam Đại Học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương cơ sở văn hóa Việt Nam Đại Học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội 9 10 616