Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đại cương văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi phamhailam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3354 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN VĂN HOÁ VIỆT NAM

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT
GV
GVC
KTĐG
LT
LVN
MT
NC
Nxb
SV
TC
VĐ

HÀ NỘI - 2014
1

2

Bài tập
Giảng viên
Giảng viên chính
Kiểm tra đánh giá
Lí thuyết
Làm việc nhóm
Mục tiêu
Nghiên cứu
Nhà xuất bản
Sinh viên
Tín chỉ
Vấn đề

-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
bỘ MÔN VĂN HOÁ VIỆT NAM
Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

-

Cử nhân luật (chính quy)
Đại cương văn hoá Việt Nam
02
Tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

Văn hoá học là gì? Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của văn
hoá học, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu
của văn hoá Việt Nam?
Các công cụ định vị văn hoá, định vị và kết cấu của văn hoá Việt Nam?
Các yếu tố cấu thành bản sắc văn hoá Việt Nam (tôn giáo, tín
ngưỡng, triết lí, giao tiếp ngôn từ, nghệ thuật, lễ hội, văn hoá
nhân cách của người Việt, văn hoá làng xã, văn hoá đô thị, văn
hoá nhà nước - dân tộc v.v..).
Tiến trình hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam qua quá
trình tương tác của văn hoá VN với văn hoá khu vực và quốc tế.
Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, những thời cơ và
thách thức của văn hoá Việt Nam trong việc tiếp thu tinh hoa văn
hoá nhân loại và giữ gìn, làm giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

1.1. TS. Đào Ngọc Tuấn - GVC, Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0913580999
E-mail: ngoctuan_dhluat@yahoo.com.vn

-

1.2. ThS. Bạch Đăng Minh - GVC

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là các sinh viên trong
chương trình đào tạo cử nhân luật.

Điện thoại: 0913.207.444
E-mail: bachdangminh@yahoo.Sg

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC

2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
- Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
- Lịch sử văn minh thế giới
- Xã hội học
- Tâm lí học
3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Đại cương văn hoá Việt Nam là môn học nhằm cung cấp cho sinh
viên những kiến thức cơ bản về văn hoá học nói chung và văn hoá
Việt Nam nói riêng.
Môn học gồm 3 nhóm vấn đề chính: 1) Các kiến thức về văn hoá học,
đối tượng, phương pháp nghiên cứu, các công cụ định vị văn hoá
v.v.. 2) Vận dụng những kiến thức cơ bản của văn hoá học để khắc
hoạ diện mạo của Văn hoá Việt Nam với những nét bản sắc. 3) Tiến
trình hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam và sự đối mặt
của văn hoá Việt Nam trước bối cảnh toàn cầu hoá. Cụ thể là:
3

Vấn đề 1. Văn hoá học và đại cương văn hoá Việt Nam
1.1. Văn hoá học là gì?
1.2. Đối tượng nghiên cứu của văn hoá học - Các định nghĩa về văn hoá.
1.3. So sánh khái niệm văn hoá với các khái niệm tương đồng (bản
sắ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN VĂN HOÁ VIỆT NAM
HÀ NỘI - 2014
2
BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT Bài tập
GV Giảng viên
GVC Giảng viên chính
KTĐG Kiểm tra đánh giá
LT Lí thuyết
LVN Làm việc nhóm
MT Mục tiêu
NC Nghiên cứu
Nxb Nhà xuất bản
SV Sinh viên
TC Tín chỉ
Vấn đề
Đề cương đại cương văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đại cương văn hóa Việt Nam - Người đăng: phamhailam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương đại cương văn hóa Việt Nam 9 10 766