Ktl-icon-tai-lieu

đề cương đạo đức học

Được đăng lên bởi thuychi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1657 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Bằng lí luận và thực tiễn anh/ chị hãy phân tích và làm rõ nội dụng: 
“ Đạo đức là 1 hình thái ý thức đặc biệt của xã hội loài người”
Khi đề cập đến vđề đạo đức, đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về nguồn 
gốc và bản chất của nó:  Có học giả cho rằng đạo đức là từ tôn giáo, hay ns 1 
cách # là tôn giáo sinh ra đạo đức. Một số học giả lại cho rằng đạo đức con ng 
có nguồn gốc tiên thiên, tức là do sự định đoạt từ trước của lực lượng siêu nhân. 
Còn theo quan điểm của Mác – Leenin, đạo đức là 1 hình thái ý thức xh, có 
nguồn gố từ lđ sx và đs cộng đồng xh. Có thể có những yếu tố đạo đức pt sớm 
hơn hoặc tồn tại lâu bền hơn phương thức sx, điều kiện vậy chất xh đã thay 
đổi. Và như vậy, đạo đức luôn luôn mang tính lịch sử, tính g/c, tính dt
Đạo đức là 1 hình thái ý thức xh có những chức năng sau:
_ Chức năng định hướng: con ng muốn làm điều thiện, tránh cái ác, muốn cho 
những hành vi của mình đc mọi ng chấp nhận, k bị dư luận xh lên án thì phải 
nắm đc những quan điểm, những nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực đạo đức cơ 
bản. Từ đó, con ng có thể tự do lựa chọn cho mình những hành vi phù hợp, đồng 
thời ms có khả năng đánh giá đúng đắn các hiện tượng hành vi trong qhe xh theo 
quan niệm đạo đức tiến bộ của xh. Vì vậy, công tác gduc đạo đức góp phần 
quan trọng vào việc định hướng hình thành, pt nhân cách
_ Chức năng điều chỉnh hành vi: đảm bảo cho xh ngày càng pt tốt đẹp, tất yếu 
phải có 1 hệ thống quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực nhằm kết hợp cách này hay 
cách # lợi ích của cá nhân và xh. Vì vậy, chức năng điều chỉnh của đạo đức gắn 
bó mật thiết vs chức năng quản lí xh
_ Chức năng kiểm tra đánh giá: trên cơ sở của những đk kt xh nhất định, thời đại 
nào cũng có những yêu cầu về trí thức đạo đức tương ứng làm nền tảng choc s. 
Mỗi cá nhân, vì cs của mình và vì sự tiến bộ của xh đều phải có những phẩm 
chất đạo đức và năng lực nhất định. Vì vậy, họ phải nắm đc những tri thức 
phản ánh đs xh 1 cách tích cực, đó là những quan điểm, tư tưởng, những nguyên 
tắc, những chuẩn mực hành vi đạo đức tiến bộ
Có rất nhiều cách hiểu đạo đức là một hình thái ý thức đặc biệt của xã hội:
_ Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ nó 
con ng tự giác điều chỉnh hành vi, hđ của mình sao cho phù hợp với lợi ích, hp và 
tiến bộ chung của xh

_ Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực biểu hiện sự tự giác trong 
quan hệ giữa con ng vs con ng, giữa con ng vs cộng đồng xh, vs tự nhiên và cả vs 
bản thân mình.
Bằng những cách hiểu khác nhau. Ta...
Câu 1: B ng lí lu n và th c ti n anh/ ch hãy phân tích và làm rõ n i d ng:
Đ o đ c là 1 hình thái ý th c đ c bi t c a xã h i loài ng i” ườ
Khi đ c p đ n vđ đ o đ c, đã có r t nhi u quan đi m khác nhau v ngu n ế
g c và b n ch t c a nó: Có h c gi cho r ng đ o đ c là t tôn giáo, hay ns 1
cách # là tôn giáo sinh ra đ o đ c. M t s h c gi l i cho r ng đ o đ c con ng
có ngu n g c tiên thiên, t c là do s đ nh đo t t tr c c a l c l ng siêu nhân. ướ ượ
Còn theo quan đi m c a Mác – Leenin, đ o đ c là 1 hình thái ý th c xh, có
ngu n g t lđ sx và đs c ng đ ng xh. Có th có nh ng y u t đ o đ c pt s m ế
h n ho c t n t i lâu b n h n ph ng th c sx, đi u ki n v y ch t xh đã thay ơ ơ ươ
đ i. Và nh v y, đ o đ c luôn luôn mang tính l ch s , tính g/c, tính dt ư
Đ o đ c là 1 hình thái ý th c xh có nh ng ch c năng sau:
_ Ch c năng đ nh h ng: con ng mu n làm đi u thi n, tránh cái ác, mu n cho ướ
nh ng hành vi c a mình đc m i ng ch p nh n, k b d lu n xh lên án thì ph i ư
n m đc nh ng quan đi m, nh ng nguyên t c, quy t c chu n m c đ o đ c c ơ
b n. T đó, con ng có th t do l a ch n cho mình nh ng hành vi phù h p, đ ng
th i ms có kh năng đánh giá đúng đ n các hi n t ng hành vi trong qhe xh theo ượ
quan ni m đ o đ c ti n b c a xh. Vì v y, công tác gduc đ o đ c góp ph n ế
quan tr ng vào vi c đ nh h ng hình thành, pt nhân cách ướ
_ Ch c năng đi u ch nh hành vi: đ m b o cho xh ngày càng pt t t đ p, t t y u ế
ph i có 1 h th ng quy t c, nguyên t c, chu n m c nh m k t h p cách này hay ế
cách # l i ích c a cá nhân và xh. Vì v y, ch c năng đi u ch nh c a đ o đ c g n
bó m t thi t vs ch c năng qu n lí xh ế
_ Ch c năng ki m tra đánh giá: trên c s c a nh ng đk kt xh nh t đ nh, th i đ i ơ
nào cũng có nh ng yêu c u v trí th c đ o đ c t ng ng làm n n t ng choc s. ươ
M i cá nhân, vì cs c a mình và vì s ti n b c a xh đ u ph i có nh ng ph m ế
ch t đ o đ c và năng l c nh t đ nh. Vì v y, h ph i n m đc nh ng tri th c
ph n ánh đs xh 1 cách tích c c, đó là nh ng quan đi m, t t ng, nh ng nguyên ư ưở
t c, nh ng chu n m c hành vi đ o đ c ti n b ế
Có r t nhi u cách hi u đ o đ c là m t hình thái ý th c đ c bi t c a xã h i:
_ Đ o đ c là t ng h p nh ng nguyên t c, quy t c, chu n m c xã h i mà nh nó
con ng t giác đi u ch nh hành vi, hđ c a mình sao cho phù h p v i l i ích, hp và
ti n b chung c a xhế
đề cương đạo đức học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương đạo đức học - Người đăng: thuychi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề cương đạo đức học 9 10 715