Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Đáp án Lịch sử 9 học kì I

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Yến Nhi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI ĐỀ CƯƠNG SỬ 9 HKI
5/ Những nét nổi bật của Đông Nam Á từ sau năm 1945, tổ chức ASEAN: Thời gian
thành lập, mục tiêu hoạt động.
*Những nét nổi bật: - Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, nhiều nước giành được
độc lập như: In-dô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào,…
- Kháng chiến chống thực dân xâm lược trở lại, đén giữa những năm 50 của thế kỉ XX thì
giành độc lập.
- Cũng từ giữa những năm 50, tình hình “Chiến tranh lạnh” xảy ra, Mĩ lập khối quân sự
Đông Nam Á (SEATO) nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và ddaryr lùi phong trào giải
phóng dân tộc trong khu vực
=> Các nước Đông Nam Á phân hoá trong đường lối đối ngoại.
*Tổ chức ASEAN: - Thời gian thành lập: 8/8/1967 thành lập tại Băng Cốc (thái Lan) với sự
tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
- Mục tiêu hoạt động: Phát triển kinh tế và văn hoá thông qua nhữn nỗ lực hợp tác chung
giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
6/ Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “Một chương mới đã mở ra trong
lịch sử khu vực khu vực Đông Nam Á”? Lập bảng thống kê về các nước khu vực Đông
Nam Á theo mẫu
Tên nước Thời gian giành độc lập
Thủ đô
Thời gian gia nhập ASEAN
Từ đầu những năm 90 của TK XX, sau Chiến tranh lạnh và vấn đề Cam-pu-chia được giải
quyết bằng việc kí kết Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia (10-1991), tình hình chính trị khu
vực được cải thiện rõ rệt. Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chứ
ASEAN: Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999). Như vậy từ
6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử, 10 nướcĐông
Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng
tâm hđ sang hợp tác kinh tế, đồng thời XD 1 khu vực ĐNÁ hoà bình, ổn định để cùng nhau
phát triển phồn vinh.
- Năm 1992, ASEAN quyết định biến ĐNÁ thành 1 khu vực mậu dịch tự do (AFTA)
trong vòng 10-15 năm.
- Năm 1994, ASEAN lập Diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 quốc gia
trong và ngoài khu vực nhằm tạo 1 Mt hoà bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát
triển của ĐNÁ.
Như vậy, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á.
Tên nước
Thời gian giành
Thủ đô
Thời gian gia nhập ASEAN
độc lập
In-đô-nê-xi-a 17/8/1945
Gia-các-ta
8/8/1967
Ma-lai-xi-a
8/1957
Kuala Lumpur
8/8/1967
Phi-líp-pin
7/1946
Ma-ni-la
8/8/1967
Xin-ga-po
Xin-ga-po
8/8/1967
Thái Lan
Băng Cốc
8/8/1967
Bru-nây
1984
Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan 1984
Việt nam
2/9/1945
Hà Nội
7/1995
Lào
12/10/19...
GIẢI ĐỀ CƯƠNG SỬ 9 HKI
5/ Những nét nổi bật của Đông Nam Á từ sau năm 1945, tổ chức ASEAN: Thời gian
thành lập, mục tiêu hoạt động.
*Những nét nổi bật: - Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, nhiều nước giành được
độc lập như: In-dô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào,…
- Kháng chiến chống thực dân xâm lược trở lại, đén giữa những m 50 của thế kỉ XX thì
giành độc lập.
- Cũng từ giữa những năm 50, tình hình “Chiến tranh lạnh” xảy ra, lập khối quân sự
Đông Nam Á (SEATO) nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và ddaryr lùi phong trào giải
phóng dân tộc trong khu vực
=> Các nước Đông Nam Á phân hoá trong đường lối đối ngoại.
*Tổ chức ASEAN: - Thời gian thành lập: 8/8/1967 thành lập tại Băng Cốc (thái Lan) với sự
tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
- Mục tiêu hoạt động: Phát triển kinh tế văn hoá thông qua nhữn nỗ lực hợp tác chung
giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
6/ Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “Một chương mới đã mở ra trong
lịch sử khu vực khu vực Đông Nam Á”? Lập bảng thống kê về các nước khu vực Đông
Nam Á theo mẫu
Tên nước Thời gian giành độc lập Thủ đô Thời gian gia nhập ASEAN
Từ đầu những năm 90 của TK XX, sau Chiến tranh lạnh vấn đề Cam-pu-chia được giải
quyết bằng việc kết Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia (10-1991), tình hình chính trị khu
vực được cải thiện rệt. Xu hướng nổi bật đầu tiên s mở rộng thành viên của tổ chứ
ASEAN: Việt Nam (7/1995), LàoMi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999). Như vậy t
6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử, 10 nướcĐông
Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất. Trên sở đó, ASEAN chuyển trọng
tâm sang hợp tác kinh tế, đồng thời XD 1 khu vực ĐNÁ hoà bình, ổn định để cùng nhau
phát triển phồn vinh.
- Năm 1992, ASEAN quyết định biến ĐNÁ thành 1 khu vực mậu dịch tự do (AFTA)
trong vòng 10-15 năm.
- Năm 1994, ASEAN lập Diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 quốc gia
trong ngoài khu vực nhằm tạo 1 Mt hoà bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát
triển của ĐNÁ.
Như vậy, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á.
Tên nước Thời gian giành
độc lập
Thủ đô Thời gian gia nhập ASEAN
In-đô-nê-xi-a 17/8/1945 Gia-các-ta 8/8/1967
Ma-lai-xi-a 8/1957 Kuala Lumpur 8/8/1967
Phi-líp-pin 7/1946 Ma-ni-la 8/8/1967
Xin-ga-po Xin-ga-po 8/8/1967
Thái Lan Băng Cốc 8/8/1967
Bru-nây 1984 Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan 1984
Việt nam 2/9/1945 Hà Nội 7/1995
Lào 12/10/1945 Viêng Chăn 7/1997
Đề cương Đáp án Lịch sử 9 học kì I - Trang 2
Đề cương Đáp án Lịch sử 9 học kì I - Người đăng: Nguyễn Thị Yến Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương Đáp án Lịch sử 9 học kì I 9 10 633