Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương địa lý HK2 lớp 10

Được đăng lên bởi matkhaukho111
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ HỌC KỲ II – LỚP 10A8
Câu 2 : Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
- Đất: Ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng xuất, phân bố cây trồng vật nuôi.
- Khí hậu, nước: Ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu, khả năng xen canh tăng vụ, mức ổn định
cuẩ sản xuất nông nghiệp.
- Sinh vật: Ảnh hưởng mức độ phong phú của giống cây trồng vật nuôi, khả năng cung cấp
thức ăn cho chăn nuôi.
VD : - Đất bị xói mòn,rửa trôi,nhiễm măn khiến cho đất đai bị bạc màu,ít độ phì nhiêu =>
cho năng suất kém hoặc không thể canh tác.
- Nếu trời hạn hán không mưa se gây ra việc khô hạn khéo dài,không có nước tưới cho
cây.cũng như việc nếu trời mưa nhiều làm ngập úng thì hậu quả là cây sẽ chết vì khô hạn
hoặc ngập úng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho sx nông nghiệp .
2. Nhân tố kinh tế - xã hội
- Dân cư, lao động : ảnh hưởng đến cơ cấu, sự phân bố cây trồng, vật nuôi , đây là lực
lượng sx trực tiếp và cũng là nguồn tiêu thụ các sản phẩm.tuy nhiên phải ở nơi đông dân,có
nhiều lao động thị mới phát triển mạnh về nông nghiệp.và các truyền thống.phong tục tập
quán cũng làm ảnh hưởng tới sự phân bố nông nghiệp.
- Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ
nông nghiệp.
- Tiến bộ khoa học kĩ thuật: Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sản lượng , nhờ việc áp
dụng rộng rãi mà con người đã hạn chế được những ảnh hưởng của tự nhiên như làm công
tác thủy lợi giúp ta tránh được việc hạn han kéo dài mà vẫn có nước tưới cho cây trồng;hay
như việc phun thuốc trừ sâu dã làm giảm việc cây bị tàn phá do các vi sinh vật hay mầm bện
gây ra.
- Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng đến giá cả, điều tiết sản xuất, hướng chuyên môn hóa , có
tác động mạnh mẽ đến việc sx nông nghiệp,nếu cây trồng nào đó mà bán được thì sẽ rất chạy
nhưng nếu không bán chạy thị sẽ sinh ra việc ế thừa sản phẩm=>thị trường cũng có ảnh
hưởng đến việc phân bố sx nông nghiệp.
Câu 7 : Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
1. Vị trí địa lí : Tự nhiên, kinh tế, chính trị: gần biển,sông, đầu mối gia thông vận tải, đô thị ,
... => lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp.
2. Nhân tố tự nhiên:
Đây là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện hay trở ngại.
- Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức
các xí nghiệp công nghiệp:các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú
(Bỉm Sơn-Thanh Hóa) , các nhà máy gang thì tập trung nhiều ở Thái Nguyên , m...
ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ HỌC KỲ II – LỚP 10A8
Câu 2 : Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
1. Nhân tố tự nhiên
- Đất: Ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng xuất, phân bố cây trồng vật nuôi.
- Khí hậu, nước: Ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu, khả năng xen canh tăng vụ, mức ổn định
cuẩ sản xuất nông nghiệp.
- Sinh vật: Ảnh hưởng mức độ phong phú của giống cây trồng vật nuôi, khả năng cung cấp
thức ăn cho chăn nuôi.
VD : - Đất bị xói mòn,rửa trôi,nhiễm măn khiến cho đất đai bị bạc màu,ít độ phì nhiêu =>
cho năng suất kém hoặc không thể canh tác.
- Nếu trời hạn hán không mưa se gây ra việc khô hạn khéo dài,không có nước tưới cho
cây.cũng như việc nếu trời mưa nhiều làm ngập úng thì hậu quả là cây sẽ chết vì khô hạn
hoặc ngập úng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho sx nông nghiệp .
2. Nhân tố kinh tế - xã hội
- Dân cư, lao động : ảnh hưởng đến cơ cấu, sự phân bố cây trồng, vật nuôi , đây là lực
lượng sx trực tiếp và cũng là nguồn tiêu thụ các sản phẩm.tuy nhiên phải ở nơi đông dân,có
nhiều lao động thị mới phát triển mạnh về nông nghiệp.và các truyền thống.phong tục tập
quán cũng làm ảnh hưởng tới sự phân bố nông nghiệp.
- Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ
nông nghiệp.
- Tiến bộ khoa học kĩ thuật: Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sản lượng , nhờ việc áp
dụng rộng rãi mà con người đã hạn chế được những ảnh hưởng của tự nhiên như làm công
tác thủy lợi giúp ta tránh được việc hạn han kéo dài mà vẫn có nước tưới cho cây trồng;hay
như việc phun thuốc trừ sâu dã làm giảm việc cây bị tàn phá do các vi sinh vật hay mầm bện
gây ra.
- Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng đến giá cả, điều tiết sản xuất, hướng chuyên môn hóa ,
tác động mạnh mẽ đến việc sx nông nghiệp,nếu cây trồng nào đó mà bán được thì sẽ rất chạy
nhưng nếu không bán chạy thị sẽ sinh ra việc ế thừa sản phẩm=>thị trường cũng có ảnh
hưởng đến việc phân bố sx nông nghiệp.
Câu 7 : Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
1. Vị trí địa lí : Tự nhiên, kinh tế, chính trị: gần biển,sông, đầu mối gia thông vận tải, đô thị ,
... => lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp.
2. Nhân tố tự nhiên:
Đây là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện hay trở ngại.
- Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức
các xí nghiệp công nghiệp:các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú
(Bỉm Sơn-Thanh Hóa) , các nhà máy gang thì tập trung nhiều ở Thái Nguyên , mỏ ở QN .
Đề cương địa lý HK2 lớp 10 - Trang 2
Đề cương địa lý HK2 lớp 10 - Người đăng: matkhaukho111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương địa lý HK2 lớp 10 9 10 8