Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ĐLCMĐCSVN

Được đăng lên bởi thuyhang1077
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch Sử Đảng
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi
nào?
a. 1858-1884
c. 1896-1913
b. 1884-1896
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp
mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a. Địa chủ phong kiến và nông dân
b. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết
nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
b. Ruộng đất
d. Được giảm tô, giảm tức
e. Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn
nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
f. Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
d. Cả a, b và c
g. Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp
là:
a. Công nhân và nông dân
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
h. Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong
trào tự giác?
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
i. Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
a. 1917
c. 1919
d. 1920
b. 1918
1

Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
Đảng Xã hội Pháp
c. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
d. Hội Liên hiệp thuộc địa
Đảng Cộng sản Pháp
k. Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
1920
c. 1923
d. 1924
1921
l. Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân
tộc và vấn đề t...
Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch Sử Đảng
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi
nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta giai cấp
mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a. Địa chủ phong kiến và nông dân
b. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết
nhất là gì?
a. Độc lập dân tộc
b. Ruộng đất
c. Quyền bình đẳng nam, nữ
d. Được giảm tô, giảm tức
e. Câu 5: Mâu thuẫn bản chủ yếu Việt Nam đầu thế kỷ XX mâu thuẫn
nào?
a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
f. Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
d. Cả a, b và c
g. Câu 7: Những giai cấp bị trị Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp
là:
a. Công nhân và nông dân
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
h. Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong
trào tự giác?
a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
i. Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
a. 1917
b. 1918
c. 1919
d. 1920
1
Đề cương ĐLCMĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ĐLCMĐCSVN - Người đăng: thuyhang1077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề cương ĐLCMĐCSVN 9 10 996