Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG DÙNG CHO THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Được đăng lên bởi josephreina04
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG DÙNG CHO THI KẾT THÚC MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
(Đề cương chỉ mang tính chất tham khảo)
Câu 1: Trình bày những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác ?
- Điều kiện kinh tế-xã hội
Vào cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở nước
Anh, sau đó mau chóng lan rộng ra các nước tây Âu tiên tiến.
Cuộc cách mạng đó đã không những đánh dấu bước chuyển từ sản xuất thủ công sang
sản xuất công nghiệp, làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành hệ thống kinh
tế thống trị, làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội mà trước hết là sự hình thành và phát triển
của giai cấp vô sản.
Mâu thuẫn giữa tính xã hội của quá trình sản xuất và trình độ phát triển ngày càng cao
của lực lượng sản xuất với hình thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân và phân chia sản phẩm xã
hội ngày càng bất bình đẳng.
Sản phẩm xã hội tăng lên nhưng lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái không được thực hiện.
Thực tiễn xã hội như vậy nảy sinh yêu cầu khách quan là phải trả lời rõ ràng những vấn
đề mà mọi giai cấp trong xã hội quan tâm là số phận của loài người sẽ ra sao; lực lượng nào
đóng vai trò chủ yếu trong cuộc đấu tranh cho tương lai của nhân loại. Đó là điều kiện kinh tếxã hội cho sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác
- Tiền đề lý luận
+ Triết học cổ điển Đức là nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Mác (đặc biệt là
phép biện chứng duy tâm của Hêghen và tư tưởng duy vật về những vấn đề cơ bản của triết
học của Phoiơbắc).
+ KT9Trị cồ điển Anh: Đại biểu là Adam Smít và RicácĐô đã góp phần tích cực vào
việc hình thành quan niệm duy vật về lịch sử và nhận thức về bản chất của PTSX TBCN của
CNM.
+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với những phê phán xã hội tư bản và những dự
báo thiên tài của Xanh Ximông, Phuriê mà trước hết là lịch sử loài người là một quá trình tiến
hóa không ngừng, chế độ sau tiến bộ hơn chế độ trước; các ông cho rằng sự xuất hiện các giai
cấp đối kháng trong xã hội tư bản là kết quả của sự chiếm đoạt; đồng thời phê phán chủ nghĩa
tư bản là ở đó con người bị bóc lột và lừa bịp, chính phủ không quan tâm tới dân nghèo.
- Tiền đề khoa học tự nhiên.
+ Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng của các nhà khoa học tự nhiên như
Lômônôxốp, Lenxơ (Nga),... chứng tỏ lực cơ học, nhiệt, ánh sáng, điện tử, các quá trình hoá
học không tách rời nhau, mà liên hệ với nhau và hơn thế nữa, trong những điều kiện nhất định,
chúng chuyển hoá cho nhau mà không mất đi, chỉ có sự chuyển hoá không ngừng của năng
lượng từ dạng...
1
ĐỀ CƯƠNG DÙNG CHO THI KẾT THÚC MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
(Đề cương chỉ mang tính chất tham khảo)
Câu 1: Trình bày những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác ?
- Điều kiện kinh tế-xã hội
Vào cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở nước
Anh, sau đó mau chóng lan rộng ra các nước tây Âu tiên tiến.
Cuộc cách mạng đó đã không những đánh dấu bước chuyển từ sản xuất thủ công sang
sản xuất ng nghiệp, làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành hệ thống kinh
tế thống trị, làm thay đổi sâu sắc cục diện hội trước hết sự hình thành phát triển
của giai cấp vô sản.
Mâu thuẫn giữa tính hội của quá trình sản xuất trình độ phát triển ngày càng cao
của lực lượng sản xuất với hình thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân và phân chia sản phẩm
hội ngày càng bất bình đẳng.
Sản phẩm xã hội tăng lên nhưng lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái không được thực hiện.
Thực tiễn hội như vậy nảy sinh yêu cầu khách quan là phải trả lời ràng những vấn
đề mọi giai cấp trong xã hội quan tâm số phận của loài người sẽ ra sao; lực lượng nào
đóng vai trò chủ yếu trong cuộc đấu tranh cho tương lai của nhân loại. Đó là điều kiện kinh tế-
xã hội cho sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác
- Tiền đề lý luận
+ Triết học cổ điển Đức nguồn gốc luận trực tiếp của triết học Mác (đặc biệt
phép biện chứng duy tâm của Hêghen tưởng duy vật về những vấn đề bản của triết
học của Phoiơbắc).
+ KT9Trị cồ điển Anh: Đại biểu Adam Smít RicácĐô đã góp phần tích cực vào
việc hình thành quan niệm duy vật về lịch sử nhận thức về bản chất của PTSX TBCN của
CNM.
+ Chủ nghĩa hội không tưởng Pháp với những phê phán hội bản những dự
báo thiên tài của Xanh Ximông, Phuriê mà trước hếtlịch sử loài người một quá trình tiến
hóa không ngừng, chế độ sau tiến bộ hơn chế độ trước; các ông cho rằng sự xuất hiện các giai
cấp đối kháng trong xã hội tư bản kết quả của sự chiếm đoạt; đồng thời phê phán chủ nghĩa
tư bản là ở đó con người bị bóc lột và lừa bịp, chính phủ không quan tâm tới dân nghèo.
- Tiền đề khoa học tự nhiên.
+ Định luật bảo toàn chuyển hoá năng lượng của các nhà khoa học tự nhiên như
Lômônôxốp, Lenxơ (Nga),... chứng tỏ lực học, nhiệt, ánh sáng, điện tử, các quá trình hoá
học không tách rời nhau, mà liên hệ với nhau và hơn thế nữa, trong những điều kiện nhất định,
chúng chuyển hoá cho nhau không mất đi, chỉ sự chuyển hoá không ngừng của năng
lượng từ dạng này sang dạng khác. Định luật này đã dẫn đến kết luận triết học sự phát triển
của vật chất là một quá trình vô tận của sự chuyển hoá những hình thức vận động của chúng.
+ Thuyết tế bào của Svannơ (sinh học) Sơlâyđen (thực vật học) được xây dựng nhờ
các công trình nghiên cứu trước đó của Húc (1665), Vonphơ,... Thuyết này chứng minh rằng tế
bào là cơ sở của kết cấu và sự phát triển chung của thực vật và động vật; bản chất sự phát triển
của chúng đều nằm trong sự hình thành và phát triển của tế bào. Như vậy, thuyết tế bào đã xác
định sự thống nhất về mặt nguồn gốc hình thức giữa động vật thực vật; giải thích quá
trình phát triển của chúng; đặt sở cho sự phát triển của toàn bộ nền sinh học; bác bỏ quan
niệm siêu hình về nguồn gốc và hình thức giữa thực vật với động vật.
ĐỀ CƯƠNG DÙNG CHO THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG DÙNG CHO THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN - Người đăng: josephreina04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG DÙNG CHO THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 9 10 83