Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồ Huyền Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương đường lối cách mạng
ĐCSVN
LT 1.5.4 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu
nước.
b. Trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện
về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trả lời:
Sự thất bại của phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX,đầu
thế kỷ XX đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và
hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. cách mạng VN lâm vào tình trạng khủng hoảng
sâu sắc về đường lối,về giai cấp lãnh đạo.Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là phải tìm 1
con đường CM mới,vs 1 giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân
tộc,của nhân dân,có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cuộc CM dân tộc,dân
chủ dẫn đến thành công.Và Nguyễn Ái Quốc đã làm được điều đó.
*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu nước.
- 6/1911: NAQ ra đi tìm đường cứu nước trước sự thất bại của phong trào yêu
nước trong nước.
- 1911-1920: Khảo sát các nước thuộc địa và các nước chính quốc trên
TG,tham gia những phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân,tham gia
Đảng Xã hội Pháp(12/1920),gửi bản yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Vécxay.
-7/1920: NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân
tộc và vấn đề thuộc địa của Leenin và tìm thấy trong Luận cương của Lenin con
đường cách mạng tư sản là con đường cứu nước,giải phóng dân tộc VN.NAQ

đã đến vs chủ Nghĩa Mác-Lenin.từ sau sự kiện NAQ bỏ phiếu tán thành việc
gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập ĐẢng CS Pháp(12/1920),
cùng vs việc thực hiện nhiệm vụ đvs phong trào cộng sản quốc tế,NAQ tích cực
truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lenin,vạch phương hướng chiến lược CMVN và
chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản VN.
*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện về chính trị
tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- NAQ đã chuẩn bị về chính trị,tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản VN
(sau 1920-1930)
+ Về chính trị: sau khi tìm được con đường cứu nước,NAQ tích cực tham gia
hội nghị, diễn đàn, viết báo,tham gia phong trào công nhân để tuyên truyền về vấn đề dân tộc, thuộc
địa, đồng thời tiếp tục nghiên cứu về chủ nghĩa Mác- Lê Nin.
Năm 1922, NAQ sáng lập ra tờ báo Người Cùng Khổ.
1923-1924 NAQ sang Liên Xô tham dự 1 số Hội nghị Quốc tế nông dân, Đại hội Quốc Tế cộng sản, Đại hội
của Công hội Đỏ,…
NAQ còn tham gia viết bài cho báo cáo Sự Th...


 !"#$%&"'(')*+,-./-
)01234#
567' !"#$%&"'(')89:"
(
;<;*#' !"#$%&"'(')"=;2>"?)
'@2ABC:9/D!-./-)
-
DE;!,9*9#F"(DG65,"H?IJKJBL"
H?IJJ4:M9:"(N9)A,9?H'*
)A/-4;HO6'*98?!9-
/6"/O'B'E,49)'P2/QR*,-8
9S(B'/E,T!;U"9V"#W!G6
.B!6G6BT!"#7'*XDU49".SG6.BG6
!GYH*Z*"#$%&"4*W"T
[ !"#$%&"'(')89:"(
\]^_0&8:"((/DE;!,9*9#F"
(9(
\_\_`ab-9/(".2'*(@V"F
cB>,9*9E"!E,Z6B
-J4.5,1`^_`a3BQ;-#F"/dUHe.2fg#
\h^_`a0&i;--9L:E>"+''EG6
.'*'E".2!NN'*8E#9"+!N9
/-*9:"(B-,TG6.0&
Đề cương đường lối cách mạng - Trang 2
Đề cương đường lối cách mạng - Người đăng: Nguyễn Hồ Huyền Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương đường lối cách mạng 9 10 237