Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi manhhuy66888-tnut
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHƯƠNG I
Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Câu 1: HCLS ra đời ĐCSVN, bước ngoặt:
- Hoàn cảnh lịch sử ra đời của ĐCSVN:
+) Hoàn cảnh quốc tế cuối 19 đầu 20:
+ Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó: năm 1914, các cường quốc đã phân
chia nhau đất đai trên toàn thế giới, riêng 6 nước anh, nga, pháp, đức, mỹ, nhật đã chiếm một
khu vực thuộc địa rộng 65tr km2. Đám mây đen khổng lồ của chủ nghĩa đế quốc đã bao chùm
khắp thế giới. Sự xâm lược vào các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã làm cho quan hệ
cũ biến đổi căn bản. Thúc đẩy về ý nghĩa dân tộc tăng lên mạnh mẽ.
+ Ảnh hưởng của chủ nghĩa MLN: vào giữa thế kỷ 19, phong trào đấu tranh của giai cấp chủ
nghĩa phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có lý luận, hệ thống khoa học với tư
cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh của chủ nghĩa tư bản.
Trong hoàn cảnh đó, CNMLN ra đời.
+ Tác động của cm tháng 10 nga: năm 1917, cm tháng 10 nga thành công đã nêu lên tấm
gương sáng trong việc giải phóng dân tộc bị áp bức. Người đã khẳng định " cm tháng 10 nga
như một tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu á thức tỉnh giấc mê hàng nghìn thế kỷ nay". Và
cm tháng 10 nga đã dạy cho chúng ta rằng: cm muốn thành công phải lấy dân chúng công nông
làm gốc. Tháng 3/1919, quốc tế cộng sản được thành lập có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển
mạnh mẽ của phong trào cộng sản và nhân dân quốc tế.
+) Hoàn cảnh trong nước:
+ Xh vn dưới sự thống trị của thực dân pháp: năm 1958 thực dân pháp nổ súng xâm lược vn,
chúng thiết lập bọ máy cai trị ở vn và tiến hanhhf những cuộc khai thác nhằm cướp đoạt tài
nguyên, bóc lột công nhân và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.
• Về chính trị: chúng dùng chính sách chia để trị, chia vn thành 3 xứ bắc kỳ- trung kỳ- nam kỳ.
• Về kt: chúng thi hành chính sách độc quyền, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai
thác tài nguyên xd một số cơ sở công nông, xd một số đường giao thông, bến cảng.
• Về văn hóa: chúng thực hiện chính sách ngu dân, dùng rượu cồn và thuốc phiện, chúng dung
túng cho duy trì hủ tục lạc hậu.

Tình hình đó đã dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân và địa chủ, giữa nhân dân và thực dân pháp.
Trong xh đã xuất hiện 3 giai cấp mới: giai cấp công nhân, giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư
sản.
• Giai cấp địa chủ được thực dân pháp dung dưỡng, pháp chủ trương địa chủ hóa bọn tay sai và
tay sai hóa bọn địa chủ. Pháp đã tạo điều kiện cho bọn pk chiếm 9% ruộn...
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHƯƠNG I
Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Câu 1: HCLS ra đời ĐCSVN, bước ngoặt:
- Hoàn cảnh lịch sử ra đời của ĐCSVN:
+) Hoàn cảnh quốc tế cuối 19 đầu 20:
+ Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó: năm 1914, các cường quốc đã phân
chia nhau đất đai trên toàn thế giới, riêng 6 nước anh, nga, pháp, đức, mỹ, nhật đã chiếm một
khu vực thuộc địa rộng 65tr km2. Đám mây đen khổng lồ của chủ nghĩa đế quốc đã bao chùm
khắp thế giới. Sự xâm lược vào các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã làm cho quan hệ
cũ biến đổi căn bản. Thúc đẩy về ý nghĩa dân tộc tăng lên mạnh mẽ.
+ Ảnh hưởng của chủ nghĩa MLN: vào giữa thế kỷ 19, phong trào đấu tranh của giai cấp chủ
nghĩa phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có lý luận, hệ thống khoa học với tư
cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh của chủ nghĩa tư bản.
Trong hoàn cảnh đó, CNMLN ra đời.
+ Tác động của cm tháng 10 nga: năm 1917, cm tháng 10 nga thành công đã nêu lên tấm
gương sáng trong việc giải phóng dân tộc bị áp bức. Người đã khẳng định " cm tháng 10 nga
như một tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu á thức tỉnh giấc mê hàng nghìn thế kỷ nay". Và
cm tháng 10 nga đã dạy cho chúng ta rằng: cm muốn thành công phải lấy dân chúng công nông
làm gốc. Tháng 3/1919, quốc tế cộng sản được thành lập có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển
mạnh mẽ của phong trào cộng sản và nhân dân quốc tế.
+) Hoàn cảnh trong nước:
+ Xh vn dưới sự thống trị của thực dân pháp: năm 1958 thực dân pháp nổ súng xâm lược vn,
chúng thiết lập bọ máy cai trị ở vn và tiến hanhhf những cuộc khai thác nhằm cướp đoạt tài
nguyên, bóc lột công nhân và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.
• Về chính trị: chúng dùng chính sách chia để trị, chia vn thành 3 xứ bắc kỳ- trung kỳ- nam kỳ.
• Về kt: chúng thi hành chính sách độc quyền, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai
thác tài nguyên xd một số cơ sở công nông, xd một số đường giao thông, bến cảng.
• Về văn hóa: chúng thực hiện chính sách ngu dân, dùng rượu cồn và thuốc phiện, chúng dung
túng cho duy trì hủ tục lạc hậu.
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: manhhuy66888-tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 878