Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản

Được đăng lên bởi Đỗ Thị Ý Nhi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương đường lối CM của ĐCS
Câu 1: Hãy nêu và làm rõ quá trình ra đi tìm đường cứu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (19111920).
- 5/6/1911: Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng.
- Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người đã khảo sát các cuộc CM tư sản: CM Mỹ
(1776), CM Pháp (1789)... từ các cuộc cách mạng đó người đánh giá cao tư tưởng tự do bình
đẳng bác ái về quyền con người nhưng người cũng nhận thức rõ những hạn chế của các cuộc
CM đó là cuộc CM chưa đến nơi, chưa triệt để, tiếng là cộng hòa dân chủ nhưng vẫn còn áp
bức công nông, áp bức bóc lột thuộc địa => NAQ khẳng định con đường CM tư sản không
thể đưa lại độc lập và hạnh phúc cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân VN nói riêng.
- Người cũng quan tâm tìm hiểu CMT10 Nga (1917), Người rút ra kết luận: “Trong thế giới
bây giờ chỉ có CM Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được
hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”. => con đường CM vô sản.
- 1919: Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng XH Pháp, Họp hội nghị Vecxay, Người đại diện VN
gửi bản yêu sách gồm 8 điểm đòi các quyền tự do, bình đẳng, bác ái và bản yêu sách không
được chấp nhận nhưng nó là 1 đòn đấu tranh trực diện vào thực dân Pháp.
- Tháng 7 – 1920, NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc
thuộc địa của Lê Nin.
- 20/12/1920: NAQ tham gia Đảng XH Pháp họp ở Tour người đã bỏ phiếu gia nhập quốc tế II
thành lập ra ĐCS Pháp.
- Sự kiện này rút ra:
+ đối với NAQ: từ chủ nghĩa yêu nước người đã đến với chủ nghĩa cộng sản và đứng hẳn về
CMT10 Nga.
+ Đối với CMVN: đánh dấu bước mở đường, giải quyết đúng đắn đường lối giải phóng, gắn
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và CN Mác-Lê Nin xâm nhập vào phong trào yêu nước,
phong trào công nhân VN.
 Kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường
CM vô sản”.
Lí do:
 Phân tích 1911 => hạn chế cử những người đi trước
 Khảo sát các cuộc CM tư sản => hạn chế của CMTS
 1917, CMT10 Nga thành công, đi theo con đường CMVS
 Tư tưởng HCM: khách quan, chủ quan
 Khách quan: hội tụ truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc; quê hương, gia
đình => nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
 Chủ quan: hiểu quy luật, theo đúng quy luật; tầm nhìn xa trông rộng; tin
dân.
Câu 2: Trình bày vai trò của NAQ trong việc chuẩn bị những điều kiện cho sự ra đời của ĐCS
VN:



Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức
- Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin về VN trong phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế.
1921-...
Đề cương đường lối CM của ĐCS
Câu 1: Hãy u làm rõ quá trình ra đi tìm đường cứu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1911-
1920).
- 5/6/1911: Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng.
- Trong quá trình tìm đường cứu ớc, Người đã khảo sát các cuộc CM sản: CM M
(1776), CM Pháp (1789)... từ các cuộc cách mạng đó người đánh giá cao tư tưng tự do bình
đẳng c ái về quyền con người nhưng người cũng nhận thức rõ những hạn chế của các cuộc
CM đó cuộc CM chưa đến nơi, chưa triệt để, tiếng cộng hòa dân chủ nhưng vẫn còn áp
bức công nông, áp bức bóc lột thuộc địa => NAQ khẳng định con đường CM sản không
thể đưa lại độc lập và hạnh phúc cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân VN nói riêng.
- Người cũng quan tâm tìm hiểu CMT10 Nga (1917), Người rút ra kết luận: Trong thế giới
bây giờ chỉ CM Nga đã thành công, thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được
hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”. => con đường CM vô sản.
- 1919: Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng XH Pháp, Họp hội nghị Vecxay, Người đại diện VN
gửi bản yêu sách gồm 8 điểm đòi các quyền tdo, bình đẳng, bác ái và bản yêu sách không
được chấp nhận nhưng nó là 1 đòn đấu tranh trực diện vào thực dân Pháp.
- Tháng 7 1920, NAQ đọc bản thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc
thuộc địa của Lê Nin.
- 20/12/1920: NAQ tham gia Đảng XH Pháp họp ở Tour người đã bỏ phiếu gia nhập quốc tế II
thành lập ra ĐCS Pháp.
- Sự kiện này rút ra:
+ đối với NAQ: từ chủ nghĩa yêu nước người đã đến với chủ nghĩa cộng sản và đứng hẳn về
CMT10 Nga.
+ Đối với CMVN: đánh dấu ớc m đường, giải quyết đúng đắn đường lối giải phóng, gắn
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hi và CN Mác-Lê Nin m nhập vào phong trào yêu nước,
phong trào công nhân VN.
Kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường o khác con đưng
CM vô sản”.
Lí do:
Phân tích 1911 => hạn chế cử những người đi trước
Khảo sát các cuộc CM tư sản => hạn chế của CMTS
1917, CMT10 Nga thành công, đi theo con đường CMVS
Tư tưởng HCM: khách quan, chủ quan
Khách quan: hội ttruyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc; quê hương, gia
đình => nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
Chủ quan: hiểu quy luật, theo đúng quy luật; tầm nhìn xa trông rộng; tin
dân.
Câu 2: Trình bày vai t của NAQ trong việc chuẩn bị những điều kiện cho sự ra đời của ĐCS
VN:
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản - Người đăng: Đỗ Thị Ý Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản 9 10 747