Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

Được đăng lên bởi ngaphuong2506
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong trào yêu nước theo
khuynh hướng vô sản tại Việt Nam.
2. Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng cộng sản Việt Nam.
3. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
Cộng sản Đông Dương thể hiện qua Hội nghị trung ương 6 (11/1939), Hội nghị trung
ương 7 (11/1940) và Hội nghị trung ương 8 (5/1941).
4. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng và những kinh
nghiệm lịch sử
5. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối kháng chiến của Đảng
thời kỳ 1946 - 1950.
6. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và đường lối chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới
thể hiện tại Đại hội III (9/1960).
7. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước thể hiện trong Hội nghị trung ương lần thứ 11 (tháng 3/1965) và Hội nghị trung
ương lần thứ 12 (12/1965) của Đảng.
8. Trình bày mục tiêu và những quan điểm của Đảng về tiến trình CNH – HĐH ở
nước ta thời kỳ đổi mới.
9. Trình bày nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
của Đảng.
10. Trình bày khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN, từ đó làm rõ nhận
thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
11. Trình bày mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam và chủ
trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thời kỳ đổi mới.
12. Trình bày những quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá của
Đảng trong thời kỳ đổi mới.
13. Trình bày những quan điểm và chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã
hội thời kỳ đổi mới.
14. Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện
mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

...
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong trào yêu nước theo
khuynh hướng vô sản tại Việt Nam.
2. Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng cộng sản Việt Nam.
3. Trình bày hoàn cảnh lịch sử phân tích sự chuyển hướng chiến lược của Đảng
Cộng sản Đông Dương thể hiện qua Hội nghị trung ương 6 (11/1939), Hội nghị trung
ương 7 (11/1940) và Hội nghị trung ương 8 (5/1941).
4. Trình bày hoàn cảnh lch sử nội dung chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng những kinh
nghiệm lịch sử
5. Trìnhy hoàn cảnh lịch s và nội dung bản đường lối kháng chiến của Đảng
thời kỳ 1946 - 1950.
6. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và đường lối chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới
thể hiện tại Đại hội III (9/1960).
7. Trình bày hoàn cảnh lịch sử nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước thể hiện trong Hội nghị trung ương lần thứ 11 (tháng 3/1965) Hội nghị trung
ương lần thứ 12 (12/1965) của Đảng.
8. Trình bày mục tiêu những quan điểm của Đảng về tiến trình CNH HĐH
nước ta thời kỳ đổi mới.
9. Trình bày nội dung và định ớng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
của Đảng.
10. Trình y khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN, từ đó làm nhận
thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
11. Trình y mục tiêu, quan điểm y dựng hệ thống chính trị Việt Nam chủ
trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thời kỳ đổi mới.
12. Trình bày những quan điểm chỉ đạo về xây dựng phát triển nền văn hoá của
Đảng trong thời kỳ đổi mới.
13. Trình bày những quan điểm chủ trương của Đảng về giải quyếtc vấn đề
hội thời kỳ đổi mới.
14. Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ ởng chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện
mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG - Người đăng: ngaphuong2506
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG 9 10 760