Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi macthanhtung-94
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3580 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
CÂU 1:
1. Đối tượng nghiên cứu.
a.Khái niệm Đường lối cách mạng của ĐCSVN.
Đường lối Là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, phương châm, lực lượng,
phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá – xã hội,tư tưởng, tổ
chức... do một nhà nước, một chính đảng,một tổ chức chính trị xã hội vạch ra, nhằm thực
hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kỳ nhất định.
Đường lối cách mạng của ĐCSVN là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của
ĐCSVN về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của CMVN.
ĐCSVN được thành lập ngày 3-2-1930. Ngay từ khi ra đời, thấm nhuần chủ nghĩa
Mác-Leenin, Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn và trực tiếp lãnh đạo cách mạng
nước ta giành đc thắng lợi to lớn. Sự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng VN. Trong hoạt động lãnh đạo của đảng, vấn đề cơ bản trước hết là
đề ra đường lối cách mạng và hoạch định đường lối. Đây là công việc quan trọng hàng đầu
của một chính đảng.
Nhìn tổng thể, đường lối cách mạng của đảng bao gồm đường lối dối nội và đường lối
đối ngoại. Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú.,có đường lối chính trị
chung xuyên suốt cả quá trình cách mạng, và cũng có đường lối cho từng thời kì lịch sử.
Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, quyết định vị trí,
uy tín của đảng đối với quốc gia dân tộc. Vì vậy để tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng
trước hết phải xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn.
b. Đối tượng nghiên cứu môn học. .(không nên chép trong giáo trình)
Môn học Đường lối cách mạng của ĐCSVN chủ yếu nghiên cứu đường lối do đảng đề
ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng VN từ năm 1930 đến nay. do đó đối tượng chủ yếu

của môn học là hệ thống quan điểm chủ trương, chính sách của đảng trong tiến trình cách
mạng VN - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN.
Môn đường lối cách mạng của ĐCSVN có mối quan hệ mật thiết với các môn Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và môn Tư tưởng HCM. Do đó nắm vững hai
môn học này sẽ trang bị những tri thức và phương pháp luận khoa học để nhận thức và thực
hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng một cách sâu sắc và toàn diện hơn.
Mặt khác vì đường lối cách mạng không chỉ nói lên sự vận dụng sáng tạo các nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Leenin, tư tưởng HCM, mà còn thể hiện sự bổ sung, phát triển
chủ nghĩa Mác- leenin tư tưởng HCM trong điều kiện của đảng ta. Do đó việc nghiên cứu...




 !"#$%&'"()%*)'"+),)
'"-,.%&/01)2+3,)45)%6789:;)<)-
=7;();/>$);-/019:;%0)?,
;*@>107;4A@>1
2>B)0")/3
%&*)'"()%*%$''C
>D'EFGHGIFJEK40>)@LM
CGNN)$>:>&0>>O>!%0,5':>7
(>!7(,:>7>$+>L2E5>1P
!Q077>;:>7>$)%@>&"#$0(5
>&0>%7>1>+ER%20P>L
;/>$
S-B)>>$#7T>=;%>
>7$7=%'7'O)U>/01
9E3$20S)%VU>7K4S13W
>O+>L2E5>1!)2E5>1%10/)
E/>$>%(2=+;S%DE>B6%0X:>7>$
0(5'$9+E=,>>O>!
#RP !"#$%&'(&$%)*
CRPE5>=7>$>&
00720S:>7K6IFJ>5E=7>U>E5
Đề cương Đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Đường lối cách mạng - Người đăng: macthanhtung-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Đề cương Đường lối cách mạng 9 10 120