Ktl-icon-tai-lieu

đề cương dường lối đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi snowriver
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề cương : Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Học kỳ 2 – Năm học 2012 - 2013
Lo Be

ĐỀ CƯƠNG
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
University of Technical Education HCMC

Trang
1

Đề cương : Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Học kỳ 2 – Năm học 2012 - 2013
Lo Be

Phần 1 :

CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN
Câu 1 : TRÌNH BÀY NHỮNG CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN
PHÁP Ở VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỶ 19 ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ 20.
CHO BIẾT MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG
THỜI PHÁP THUỘC LÀ NHỮNG MÂU THUẪN NÀO ?
 Những chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19
đến đầu thế kỷ 20 là :
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau khi tạm thời dập tắt được
các phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy
thống trị ở Việt Nam với các chính sách cai trị chủ yếu trên 3 mặt : kinh tế, chính trị, văn
hóa – xã hội.
a) Về kinh tế :
Thực dân Pháp đã tiến hành chính sách khai thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên khoáng
sản, đặc sản Việt Nam. (Vd : khoáng sản như than Hòn Gai, thiếc Cao Bằng,… ; nguyên
liệu như gỗ qu{ : liêm, đinh, sến, táu,… ; về nông nghiệp là lúa, gạo, cá, tôm ở Tây Nam
Bộ,… ; cây công nghiệp như cao su,… ; cây đặc sản như cà phê Buôn Mê Thuộc, thuốc lá
Lạng Sơn, trà Thái Nguyên, Lâm Đồng, tiêu điều Phú Quốc,…).
Như nhà thơ Tố Hữu đã viết :
“Cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ
Anh chạy vào đất đỏ làm phu
Bán thân đổi lấy đồng xu
Thịt xương vùi lấp cao su mấy tầng.”
Chúng thực hiện chính sách bóc lột nhân công một cách rẻ mạt (đây là quy luật
chung của mọi đế quốc đối với các nước thuộc địa). Thêm vào đó, thực dân Pháp đã sử
dụng chính sách siêu (thuế người), tô, tức,… (Vd : tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố).

Trang
2

Đề cương : Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Học kỳ 2 – Năm học 2012 - 2013
Lo Be

 Chính sách cai trị của Pháp về kinh tế đã tạo nên sự chuyển biến của nền kinh tế
Việt Nam nhưng cũng dẫn đến hậu quả làm nền kinh tế Việt Na bị lệ thuộc vào tư
bản Pháp, kìm hãm trong vòng lạc hậu, bên cạnh đó đã đẩy người dân lao động
Việt Nam đi đến chỗ cùng quẫn, bế tắc.
“Con đói lả ôm lưng mẹ khóc
Mẹ đợi con đấu thóc cầm hơi
Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết đâu nẻo đất, phương trời mà đi.” (Tố Hữu)
b) Về chính trị :
- Thực dân Pháp đã sử dụng chính sách cai trị trực tiếp. Có nghĩa là từ cấp Đông
Dương cho đến cấp tỉnh chúng hoàn toàn sử dụng người chính quốc để nắm bộ
máy hành chính, chỉ từ cấp quận, huyện trở xuống chúng mới sử dụng người bản
xứ theo sơ...
Đề cương : Đường li Cách mng của Đảng Cng sn Vit Nam
Hc k 2 Năm học 2012 - 2013
Lo Be
Trang
1
ĐỀ CƯƠNG
ĐƯỜNG LI CÁCH MNG CA
ĐẢNG CNG SN VIT NAM
University of Technical Education HCMC
đề cương dường lối đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương dường lối đảng cộng sản việt nam - Người đăng: snowriver
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề cương dường lối đảng cộng sản việt nam 9 10 296