Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Đường lối lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3513 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đề cương Đường Lối Cách mạng của ĐCSVN

1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong
trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản tại Việt Nam.
Các phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc :
5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước => cách mạng Việt
Nam chỉ có thể đi theo cách mạng tháng 10 Nga mới thực sự đem lại hoà
bình độc lập và hạnh phúc cho nhân dân
7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương
về vấn đề dân tộc và vấn đề dân tộc của Lê-Nin
12/1920 bỏ phiếu tán thành ra nhập QTCS và tham gia đảng cộng sản Pháp
=> con đường cứu nước đúng đắn “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc
không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”
Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mac-Lê Nin vào Việt Nam thông qua các bài
báo :Người cùng khổ , Nhân đạo , Đời sống công nhân , đặc biệt là bản án
chế độ thực dân pháp (1925)
Thành lập các tổ chức cộng sản : tâm tâm xã (1923) , cộng sản đoàn
(2/1925), hội vn cách mạng thanh niên (6/1925)
1927 xuất bản tác phẩm đường cách mệnh => tác phẩm có giá trị lí luận và
thực tiễn to lớn đối với việc thành lập cách mạng việt nam sau này

2. Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.
* Hội nghị thành lập đảng:
- Đến cuối năm 1929 , những người cách mạng việt nam trong các tổ chức
cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập 1 đảng
cộng sản thống nhất, chấm dứt chia rẽ trong phong trào cộng sản việt nam
- Ngày 27/10/1929 quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản đông
dương tài liệu về việc thành lập 1 đảng cộng sản đông dương yêu cầu
những người cộng sản đông dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa
các nhóm cộng sản và thành lập 1 đảng của giai cấp vô sản
- Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 đảng lao động việt nam
quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm là ngày kỉ niệm thành lập đảng
* Thành lập hội nghị hợp nhất gồm : 1 đại biểu của quốc tế cộng sản , 2
đại biểu của đông dương cộng sản ,2 đại biểu của An nam cộng sản đảng
hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc với năm điểm lớn với nội
dung
- bỏ mọi thành kiến xung đột cũ thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm
cộng sản đông dương
- định tên đảng là đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương Đường Lối Cách mạng của ĐCSVN

- thảo chính cương về điều lệ sơ lược của đảng
- định hướng kế hoạch về việc thống nhất đất nước
- cử một ban trung ương lâm thời gồm 9 người trong đó có 2 đại biểu chi
bộ cộng sản trung quốc ở đông dương
Ngày 24/2/1930 theo yêu cầu của đôn...
Đề cương Đường Lối Cách mạng của ĐCSVN
1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong
trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản tại Việt Nam.
Các phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc :
5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước => cách mạng Việt
Nam chỉ thể đi theo cách mạng tháng 10 Nga mới thực sự đem lại hoà
bình độc lập và hạnh phúc cho nhân dân
7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương
về vấn đề dân tộc và vấn đề dân tộc của Lê-Nin
12/1920 bỏ phiếu tán thành ra nhập QTCS và tham gia đảng cộng sản Pháp
=> con đường cứu nước đúng đắn “muốn cứu nước giải phóng dân tộc
không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”
Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mac-Lê Nin vào Việt Nam thông qua các bài
báo :Người cùng khổ , Nhân đạo , Đời sống công nhân , đặc biệt bản án
chế độ thực dân pháp (1925)
Thành lập các tổ chức cộng sản : tâm tâm (1923) , cộng sản đoàn
(2/1925), hội vn cách mạng thanh niên (6/1925)
1927 xuất bản tác phẩm đường cách mệnh => tác phẩm có giá trị lí luận và
thực tiễn to lớn đối với việc thành lập cách mạng việt nam sau này
2. Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng ơng lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.
* Hội nghị thành lập đảng:
- Đến cuốim 1929 , những người cách mạng việt nam trong các tổ chức
cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập 1 đảng
cộng sản thống nhất, chấm dứt chia rẽ trong phong trào cộng sản việt nam
- Ngày 27/10/1929 quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản đông
dương tài liệu về việc thành lập 1 đảng cộng sản đông dương yêu cầu
những người cộng sản đông dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa
các nhóm cộng sản và thành lập 1 đảng của giai cấp vô sản
- Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 đảng lao động việt nam
quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm là ngày kỉ niệm thành lập đảng
* Thành lập hội nghị hợp nhất gồm : 1 đại biểu của quốc tế cộng sản , 2
đại biểu của đông dương cộng sản ,2 đại biểu của An nam cộng sản đảng
hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc với năm điểm lớn với nội
dung
- bỏ mọi thành kiến xung đột cũ thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm
cộng sản đông dương
- định tên đảng là đảng cộng sản Việt Nam
Đề cương Đường lối lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Đường lối lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương Đường lối lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 322