Ktl-icon-tai-lieu

đề cương đường lối trường đại học mỏ địa chất

Được đăng lên bởi Nguyễn Hà
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 9 lần
có lời giải
Câu 1 : Vai trò của NAQ đối với sự phát triển của phong trào yêu nước theo
khuynh hướng vô sản tại Việt Nam
Vai trò của NAQ đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam:
+ 5/6/1911, người lấy tên là Văn Ba ,tại bến cảng nhà rồng người lên tàu đi tìm
đường cứa nước
+ từ 1911-1916 người qua nhiều nước nhiều châu lục trong quá trình đó người
trực tiếp hòa mình vào phong trào công nhân và nhân dân lao động ở khắp nơi
trên thế giới ,người vừa để tâm nghiên cứa các cuộc cách mạng tư sản diển hình
trên thế giới vừa tìm hiểu chính sách thuộc địa của các nước đế quốc qua đó
người rút ra những nhận thức quan trọng
• CM TS là cuộc CM không triệt để => người k theo con đường cách mạng TS
• CN đế quốc ở đâu cũng tàn ác và là kể thù của nhân dân lao động ,nhân dân
lao động ở đâu cũng cực khổ và là bạn của cách mạng
• 1917 CM tháng 10 Nga thành công lúc này người sinh sống ở đó ,cách mạng
tháng 10 Nga thành công vs sự cần mẫn về chính trị người đã để tâm nghiên cứu
về cuộc cách mạng này với nhiều thiện cảm
• Đàu năm 1919 người gian nhập Đảng xã hội Pháp – đảng tiến bộ của Pháp
+ 18/6/1919 lần đầu tiên lấy tên là NAQ người đã gửi tới hội nghị vecxay yêu
sách 8 điều của nhân dan An Nam nhưng không được chấp nhận
+ 7/1920 người đọc được bản “ sơ thảo lần 1 ” những luận cương về vấn đề dân
tộc và thuộc địa của Leenin đăng trên báo nhân đạo qua đây ngời tìm được con
đường cứu nước cho dân tộc là cách mạng vô sản
+ 12/1920 tại đại hội 18 của Đảng XH Pháp người bỏ phiếu tán thành quốc tế 3
tham gia sáng lập ĐCS Pháp trở thành một chiến sĩ cộng sản
Sau 10 năm bôn ba tìm đường cứu nước NAQ đã tìm ra con đường cưú nước
cho dân tộc – CM vô sản (độc lập dân tọc gắn liền vs XHCN ) không những thế
người còn trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế mang chủ nghĩa yêu nước
trên lập trường của giai cấp công nhân
- NAQ chuẩn bị những tiền đề về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành
lập ĐCSVN
+ Ý thức được tầm quan trọng của ĐCS đối với sự thành công của cách mạng
lại nắm chắc thực trạng của GCCN VN => NAQ đã xúc tiến chuẩn bị những
tiền đề về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập ĐCS. Quá trình đó diễn
ra trong 10 năm gắn vs những không gian hoạt động cách mạng và mục đích rất
rõ ràng của NAQ
+ 1921-6/1923 :người sinh sống và hoạt động tại Pháp trong thời gian này người
tham gia nhiều hoạt động vs mục đích đó là thức tỉnh dân tộc bằng cách tố cáo
tội ác của chế độ thực dân và đảng phái ,sự thối nát của giai cấp PK
+ 6/1923 : người sinh sống và hoạt động tại Liên Xô .Ở đây người tham gia
nhiều hoạt động với mục đích chỉ đường cho dân tộc bởi vì đây là những năm
tháng hình thành nên những tư tưởng về con đường CM giải phóng dân tộc ở
các nước thuộc địa
+ 12 /1924 -2/1930 : người sinh sống và lao động ở Quảng Châu Trung Quốc và
đề cương đường lối trường đại học mỏ địa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương đường lối trường đại học mỏ địa chất - Người đăng: Nguyễn Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đề cương đường lối trường đại học mỏ địa chất 9 10 533