Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối

Được đăng lên bởi Tun Danisa
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
Âu thị Lan- lớp Đ7ql11

Câu 1: Tình hình thế giới và trong nước cuối thế kỉ 19- đầu thế kỉ 20 tác động như
thế nào đến sự ra đời của ĐCSVN?
Trả lời:
Cuối TK 19- đầu TK 20 tình hình thế giới và trong nước có những sự thay đổi to lớn tác
động đến sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam
* Tình hình thế giới
- Sự biến chuyển của chủ nghĩa tư bản và ảnh hưởng của nó:
CNTB chuyển từ gđ tự do cạnh tranh sang gđ cạnh tranh độc quyền (cuối TK 19). Khối
lượng hàng hóa sx ra nhiều hơn -> cần nhiều thị trường hơn. Vì vậy các cuộc XL thuộc
địa ở Á, Phi và Mĩ Latinh đã diễn ra.
=> Xuất hiện các mâu thuẫn cơ bản
+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau -> chiến tranh TG thứ nhất
+ Mâu thuẫn giữa TS và VS ở chính quốc -> CMVS ở các nước chính quốc
+ Mâu thuẫn giữa TS và VS trên TG -> Đại CMVS, tiêu biểu là CMT10 Nga
+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với thuộc địa -> CMGPDT
=> Cổ vũ cho ptrào công nhân VN phát triển, tiến lên con đường CMVS, gp dt.
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin:
CNMLN là bộ phận cấu thành nên ĐCS và là lý luận cho sự phát triển của ĐCS
“CNMLN + PTCN + PTYN = ĐCSVN”
- Cách mạng T10 Nga và quốc tế cộng sản:
+ T10/ 1917 CM Nga giành thắng lợi, biến CNMLN từ lí luận trở thành hiện thực. Muốn
CM thắng lợi thì phải thành lập ĐCS.
=> Cổ vũ phong trào CMGPDT trên TG và ở VN
+ Quốc tế cộng sản ra đời tháng 3/ 1919 nhằm lãnh đạo phong trào CMTG. Quốc tế cộng
sản đã đào tạo cán bộ cho cách mạng VN, truyền bá CNMLN vào VN, triệu tập hội nghị
thành lập ĐCSVN.
=> Tình hình thế giới là những nguyên nhân khách quan cho sự ra đời của ĐCSVN
* Tình hình trong nước
- Chính sách cai trị của Thực dân Pháp:
+ Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực của chính quyền pk. Chia VN thành 3
xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam kỳ.
+ Về Kinh tế: Tiến hành cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền, hầm mỏ…
+ Về văn hóa: thi hành chính sách văn hóa giáo dục thực dân.

2
=> XH VN dưới sự cai trị của thực dân Pháp đã bị phân hóa thành nhiều giai tầng khác
nhau:
+ GC địa chủ PK: Chiếm phần lớn diện tích đất đai. 1 bộ phận nhỏ trung tiểu địa chủ có
tinh thần cách mạng.
+ GC nông dân: Chiếm đa số dân cư nước ta, bị thực dân pháp áp bức, bóc lột.
+ GC tư sản: Bị phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản. Trong đó tư sản dân tộc
có tinh thần cách mạng hơn.
+ Tầng lớp trí thức tiểu tư sản: Bao gồm học sinh, trí thức, những người làm nghề tự
do…
+ GC công nhân: Ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
Họ sớm tiếp thu chủ nghĩa...
1
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
Âu thị Lan- lớp Đ7ql11
Câu 1: Tình hình thế giới trong nước cuối thế kỉ 19- đầu thế kỉ 20 tác động như
thế nào đến sự ra đời của ĐCSVN?
Trả lời:
Cuối TK 19- đầu TK 20 tình hình thế giới trong nước những sự thay đổi to ln tác
động đến sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam
* Tình hình thế giới
- Sự biến chuyển của chủ nghĩa tư bản và ảnh hưởng của nó:
CNTB chuyển từ gđ tự do cạnh tranh sang gđ cạnh tranh độc quyền (cuối TK 19). Khối
lượng hàng hóa sx ra nhiều hơn -> cần nhiều thị trường hơn. vậy các cuộc XL thuộc
địa ở Á, Phi và Mĩ Latinh đã diễn ra.
=> Xuất hiện các mâu thuẫn cơ bản
+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau -> chiến tranh TG thứ nhất
+ Mâu thuẫn giữa TS và VS ở chính quốc -> CMVS ở các nước chính quốc
+ Mâu thuẫn giữa TS và VS trên TG -> Đại CMVS, tiêu biểu là CMT10 Nga
+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với thuộc địa -> CMGPDT
=> Cổ vũ cho ptrào công nhân VN phát triển, tiến lên con đường CMVS, gp dt.
- Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin:
CNMLN là bộ phận cấu thành nên ĐCS và là lý luận cho sự phát triển của ĐCS
“CNMLN + PTCN + PTYN = ĐCSVN”
- Cách mạng T10 Nga và quốc tế cộng sản:
+ T10/ 1917 CM Nga giành thắng lợi, biến CNMLN từ luận trở thành hiện thực. Muốn
CM thắng lợi thì phải thành lập ĐCS.
=> Cổ vũ phong trào CMGPDT trên TG và ở VN
+ Quốc tế cộng sản ra đời tháng 3/ 1919 nhằm lãnh đạo phong trào CMTG. Quốc tế cộng
sản đã đào tạo cán bộ cho cách mạng VN, truyền CNMLN vào VN, triệu tập hội nghị
thành lập ĐCSVN.
=> Tình hình thế giới là những nguyên nhân khách quan cho sự ra đời của ĐCSVN
* Tình hình trong nước
- Chính sách cai trị của Thực dân Pháp:
+ Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực của chính quyền pk. Chia VN thành 3
xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam kỳ.
+ Về Kinh tế: Tiến hành cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền, hầm mỏ…
+ Về văn hóa: thi hành chính sách văn hóa giáo dục thực dân.
Đề cương đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối - Người đăng: Tun Danisa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương đường lối 9 10 773