Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hóa lớp 8 và bài tập

Được đăng lên bởi Hương Thiếu Huyền
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương cụ thể và một số bài tập tham khảo Môn hóa lớp 8 học kì
LÝ THUYẾt
Thế nào là đơn chất , hợp chất. Cho ví dụ?
– Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Ví dụ: khí hiđro, KL
natri,…
– Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ : Nước
tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O.
2. Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.
– Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân
mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm
– Hạt nhân tạo bởi proton(p) và nơtron
– Trong mỗi nguyên tử : số p(+) = số e (-)
– Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
– Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi
nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.
– Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể
hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
– Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng
nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.
– Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là con số biểu thị khả năng liên kết
của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử ), được xác định theo hóa trị của H chọn làm
một đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị
– Quy tắc hóa trị : Trong công thức hóa học,tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố
này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia (nhóm nguyên tử)
– Biểu thức :

– Mol (n) là lượng chất có chứa N nguyên tử hoặc phân tử
của chất đó.
con số 6.1023 là số Avogađro, kí hiệu là N
– Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử
hoặc phân tử chất đó
– Thể tích mol (l) của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

– Thể tích khí chất khí :

+ Ở điều kiện tiêu chuẩn :

+ Ở điều kiện thường:
Tỷ khối của chất khí.
– Khí A đối với khí B : dA /B = MA/MB
– Khí A đối với không khí :dA /kk = MA/29
Phản ứng hóa học :
– Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.
– Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho
phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
– Phản ứng xảy ra được khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau, có trường hợp cần
đun nóng, có trường hợp cần chất xúc tác
Định luật bảo toàn khối lượng : A + B → C + D
– Định luật : Trong một phản ứng hóa hoc, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng
tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

– Biếu thức :

mA + mB = mC + mD

Phương trình hóa học : Biểu diễn ngắn gọn phản ứng h...
Đề cương cụ thể và một số bài tập tham khảo Môn hóa lớp 8 học kì
LÝ THUYẾt
Thế nào là đơn chất , hợp chất. Cho ví dụ?
– Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. dụ: khí hiđro, KL
natri,…
– Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. dụ : Nước
tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O.
2. Khái niệm nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.
– Nguyên tử là hạt cùng nhỏ trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân
mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm
– Hạt nhân tạo bởi proton(p) và nơtron
– Trong mỗi nguyên tử : số p(+) = số e (-)
– Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
Nguyên tử khối khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi
nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.
– Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau thể
hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
– Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng
nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.
– Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là con số biểu thị khả năng liên kết
của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử ), được xác định theo hóa trị của H chọn làm
một đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị
– Quy tắc hóa trị : Trong công thức hóa học,tích của chỉ số và hóa tr của nguyên tố
này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia (nhóm nguyên tử)
– Biểu thức :
Đề cương hóa lớp 8 và bài tập - Trang 2
Đề cương hóa lớp 8 và bài tập - Người đăng: Hương Thiếu Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương hóa lớp 8 và bài tập 9 10 322