Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi toiyeuvietnam
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 15928 lần   |   Lượt tải: 56 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC
-------------------------------------

TRẦN XUÂN BÌNH

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

( Tài liệu lưu hành nội bộ )

HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2007

1

1. Xã hội học là gì? Đối tượng nghiên cứu và mối quan hệ giữa xã hội học
với các ngành khoa học khác?
1.1. Xã hội học là gì?
1.1.1. Xã hội học là một khoa học
Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một
khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền
khoa học thế giới:
Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi
“nghiên cứu ai, nghiên cứu cái gỉ?”. Điều đó có nghĩa là một sự vật hoặc hiện
tượng được đặt trong sự quan tâm của một môn khoa học như thế nào. Cũng có
thể là đối tượng nghiên cứu của những bộ môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi
khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên các góc độ, khía cạnh khác nhau.
Thứ 2: XHH có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ Dựa trên cơ
sở nào để nghiên cứu xã hội?”. Hệ thống lý thuyết là các khái niệm, phạm trù,
quy luật, các học thuyết xã hội được sắp xếp một cách lôgíc và hệ thống.
Thứ 3: XHH có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu
hỏi: “Nghiên cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học có một hệ
thống phương pháp đặc trưng và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và
phương pháp kế thừa từ các khoa học khác.
Thứ 4: XHH có mục đích ứng dụng rõ rang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển
của cuộc sống và xã hội. Nó thường trả lời cho câu hỏi: “Nghiên cứu để làm
gì?”
Thứ 5: XHH có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ
các nhà khoa học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển không ngừng.
1.1.2. Định nghĩa về xã hội học
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về xã hội học tuỳ thuộc vào
hướcaanjvaf cấp độ tiếp cận. Sau đây là một số cách định nghĩa thường hay gặp
trong nghiên cứu xã hội học:
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội. (Arce
Alberto, Hà Lan)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quan hệ xã hội thông qua các
sự kiện, hiện tượng và quá trình xã hội. (TS Nguyễn Minh Hoà)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các
nhóm người. (Bruce J Cohen và cộng sự)
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
1.2.1. Khái niệm xã hội học (Sociology)

2

Thuật ngữ “Sociology” (xã hội học) là một từ ghép bởi hai chữ có gốc
nghĩa khác nhau, chữ Latinh: Societas (xã hội) và chữ Hy Lạp: logos (học
thuyết). Như vậy xã hội học có nghĩa là học thuyết nghiên ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC
-------------------------------------
TRẦN XUÂN BÌNH
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
( Tài liệu lưu hành nội bộ )
HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2007
1
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: toiyeuvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG 9 10 567