Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kiểm tra giám sát của Đảng

Được đăng lên bởi Nông Quốc Đoàn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3778 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tình hình triển khai thực hiện
Nghị quyết 22- NQ/TW ngày 02/02/2008 Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007
của Ban Bí thư ; Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị;
Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng.
(gửi kèm theo Kế hoạch số -KH/ĐGS, ngày tháng năm 2013)
Yêu cầu chung của báo cáo cần đánh giá một cách khách quan, thực chất
những mặt đã làm được, những hạn chế khó khăn, vướng mắc. Báo cáo phải đầy
đủ nội dung, số liệu cụ thể theo hướng dẫn của đề cương.
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
- Nêu bật những đặc điểm tình hình của Đảng bộ (về số lượng đảng viên,
tình hình đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; tình hình diễn biến tư
tưởng của cán bộ, đảng viên).
- Đánh giá sơ bộ những thuận lợi, khó khăn của đảng bộ trong việc thực hiện
Nghị quyết 22- NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương về “nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về
“nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004
của Bộ Chính trị “Quy định Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có
đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; Nghị quyết Trung ương 4
(khoá XI) của Đảng.
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHỈ THỊ:
A- Về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Chỉ thị 10-CT/TW gắn với
công tác kết nạp đảng viên theo Quy định 123-QĐ/TW:
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị:
- Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22NQ/TW của BCH Trung ương và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư tại các
đảng bộ, chi bộ theo yêu cầu, kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy.
- Công tác chỉ đạo Ban tuyên giáo xã phối hợp với trạm truyền thanh xã và
các ngành của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm từng bước đưa Nghị
quyết và Chỉ thị đến với toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình.
- Tổ chức quán triệt trong các Đảng bộ, Chi bộ, tỷ lệ (%) cán bộ, đảng viên
tham gia.
2- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên:
- Nêu tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
- Đánh giá sự chuyển biến về tình hình tư tưởng và bản lĩnh chính trị của đội
ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị sau khi thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị.
- Từ đó đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán
bộ, đảng viên.
- Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đẩy...
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tình hình triển khai thực hiện
Nghị quyết 22- NQ/TW ngày 02/02/2008 Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007
của Ban Bí thư ; Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị;
Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng.
(gửi kèm theo Kế hoạch số -KH/ĐGS, ngày tháng năm 2013)
Yêu cầu chung của báo cáo cần đánh giá một cách khách quan, thực chất
những mặt đã làm được, những hạn chế khó khăn, vướng mắc. Báo cáo phải đầy
đủ nội dung, số liệu cụ thể theo hướng dẫn của đề cương.
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
- Nêu bật những đặc điểm tình nh của Đảng bộ (v số lượng đảng viên,
tình hình đảng viên đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; tình hình diễn biến
tưởng của cán bộ, đảng viên).
- Đánh giá sơ bộ những thuận lợi, khó khăn của đảng bộ trong việc thực hiện
Nghị quyết 22- NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương về “nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên” Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban thư về
“nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004
của Bộ Chính trị “Quy định Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người
đạo đảng viên đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; Nghị quyết Trung ương 4
(khoá XI) của Đảng.
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHỈ THỊ:
A- Về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW Chỉ thị 10-CT/TW gắn vi
công tác kết nạp đảng viên theo Quy định 123-QĐ/TW:
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị:
- Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-
NQ/TW của BCH Trung ương Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban thư tại các
đảng bộ, chi bộ theo yêu cầu, kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy.
- Công tác chỉ đạo Ban tuyên giáo phối hợp vi trạm truyền thanh và
các ngành của đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm từng bước đưa Nghị
quyết và Chỉ thị đến với toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình.
- Tổ chức quán triệt trong các Đảng b, Chi bộ, tỷ lệ (%) cán bộ, đảng viên
tham gia.
2- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên:
- Nêu tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
- Đánh giá sự chuyển biến về tình hình tư tưởng và bản lĩnh chính trị của đội
ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị sau khi thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị.
- Từ đó đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đội ncán
bộ, đảng viên.
- Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nội dung
chuyên đề học tập trong m; số ợng cán bộ, đảng viên đăng thực hiện học
Đề cương kiểm tra giám sát của Đảng - Trang 2
Đề cương kiểm tra giám sát của Đảng - Người đăng: Nông Quốc Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương kiểm tra giám sát của Đảng 9 10 208