Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương lịch sử học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN LSCHTKT
Câu 1. Lịch sử các học thuyết kinh tế là: 1 môn khoa học xã hội nghiên cứu quá
trình phát sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của
các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.
Trả lời:
Đúng. Vì Lịch sử các học thuyết kinh tế là: 1 môn khoa học xã hội nghiên cứu quá
trình phát sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của
các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.
Câu 2. Đối tượng nghiên cứu của môn LSCHTKT là:
Các hệ thống quan điểm của các đại biểu các giai cấp khác nhau trong các hình thái
kinh tế xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định
Trả lời:
Đúng. Đối tượng nghiên cứu môn học là các hệ thống quan điểm của các địa biểu
trong các giai cấp khác nhau trong các hình thái kinh tế- xã hội khác nhau gắn với các
giai đoạn lịch sử nhất định
Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của môn LScHTKT là: Là một bộ phận cấu thành
của Lịch sử kinh tế
Trả lời:
Sai. Vì đối tượng nghiên cứu của môn LSCHTKT là: Là một bộ phận cấu thành của
đối tượng Lịch sử kinh tế.
Câu 4. Mục đích của việc nghiên cứu LSCHTKT nhằm: cung cấp 1 cách có hệ
thống các quan điểm, các học thuyết của các trường phái, các đại biểu trên thế giới gắn
với điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng.
Trả lời:
Sai. Mục đích của việc nghiên cứu LSCHTKT nhằm: cung cấp 1 cách có hệ thống các
quan điểm, các học thuyết kinh tế của các trường phái, các đại biểu tiêu biểu trên thế
giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng.
Câu 5. Phương pháp nghiên cứu: duy vật biện chứng, thực hiện triệt để nguyên tắc
logic- lịch sử, phê phán, phân tích tổng hợp
Trả lời:
Đúng. Phương pháp nghiên cứu: duy vật biện chứng, thực hiện triệt để nguyên tắc
logic- lịch sử, phê phán, phân tích tổng hợp
Câu 6. Chức năng thực tiễn: những quan điểm kinh tế phát sinh, phát triển trong điều
kiện kinh tế xã hội nhất định, gắn liền với những giai cấp nhất định, phục vụ mục đích,
lợi ích cho các giai cấp đó.
Trả lời:
Sai. Chức năng trên là chức năng tư tưởng

Câu 7. Chức năng PP luận: giúp thế hệ sau nhân thức và cải tạo được hiện thức kinh
tế xã hội dựa trên những bài học của lịch sử
Trả lời:
Sai. Chức năng trên là chức năng thực tiễn

CHƯƠNG II :
Câu 5: Sai.
Vì: Xenophon mới là người đưa ra tư tưởng về phân công lao động. Xenophon
cho rằng phân công lao động có vai trò thúc đẩy, giao lưu hàng hóa giữa các vùng, ở
những nơi nào trao đổi phát triển mạnh thì phân công lao độ...
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN LSCHTKT
Câu 1. Lịch sử các học thuyết kinh tế là: 1 môn khoa học hội nghiên cứu quá
trình phát sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của
các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.
Trả lời:
Đúng. Lịch sử các học thuyết kinh tế là: 1 môn khoa học hội nghiên cứu quá
trình phát sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của
các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau.
Câu 2. Đối tượng nghiên cứu của môn LSCHTKT là:
Các hệ thống quan điểm của các đại biểu các giai cấp khác nhau trong các hình thái
kinh tế xã hội khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định
Trả lời:
Đúng. Đối tượng nghiên cứu môn học các hệ thng quan điểm của các địa biểu
trong các giai cấp khác nhau trong các hình thái kinh tế- xã hội khác nhau gắn với các
giai đoạn lịch sử nhất định
Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của môn LScHTKT là: một bộ phận cấu thành
của Lịch sử kinh tế
Trả lời:
Sai. đối tượng nghiên cứu của môn LSCHTKT: một bộ phận cấu thành của
đối tượng Lịch sử kinh tế.
Câu 4. Mục đích ca việc nghiên cứu LSCHTKT nhằm: cung cấp 1 ch hệ
thống các quan điểm, các học thuyết của các trường phái, các đại biểu trên thế giới gắn
với điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng.
Trả lời:
Sai. Mục đích của việc nghn cứu LSCHTKT nhằm: cung cp 1 cách hệ thống các
quan điểm, các học thuyết kinh tế củac trường phái, các đại biểu tiêu biểu trên thế
giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng.
Câu 5. Phương pháp nghiên cứu: duy vật biện chứng, thực hiện triệt để nguyên tắc
logic- lịch sử, phê phán, phân tích tổng hợp
Trả lời:
Đúng. Phương pháp nghiên cứu: duy vật biện chứng, thực hiện triệt để nguyên tắc
logic- lịch sử, phê phán, phân tích tổng hợp
Câu 6. Chức năng thực tiễn: những quan điểm kinh tế phát sinh, phát triển trong điều
kiện kinh tế xã hội nhất định, gắn liền với những giai cấp nhất định, phục vụ mục đích,
lợi ích cho các giai cấp đó.
Trả lời:
Sai. Chức năng trên là chức năng tư tưởng
Đề cương lịch sử học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương lịch sử học thuyết kinh tế - Người đăng: Nguyễn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương lịch sử học thuyết kinh tế 9 10 500