Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LICH SỬ TIẾNG vIỆT

Được đăng lên bởi Thơ Thẩn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1, Cho biết lý do vì sao khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt nói riêng và lịch
sử ngôn ngữ khu vực nói chung, người ta lại phải nghiên cứu những đặc điểm
địa lý vùng Đông Nam Á?
Trong nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ, khi nói tới vị trí của một ngôn ngữ
cụ thể, thường người ta phải định vị nó thuộc vào một họ ngôn ngữ nào
đó và trong một vùng địa lý xác định. Điều đó cũng có nghĩa là người ta
sẽ đặt vấn đề xem xét lịch sử phát triển của ngôn ngữ ấy trong bối cảnh
địa lý-ngôn ngữ trong một khu vực cụ thể.. Trước khi đi sâu vào tìm hiểu
những vấn đề cụ thể về nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt
nói riêng cũng như lịch sử ngôn ngữ khu vực nói chung, việc tìm hiểu
những vấn đề địa lý liên quan đến vùng Đông Nam Á là rất cần thiết. Bởi
vì mối liên hệ giữa lịch sử phát triển , tức về mặt thời gian , với môi
trường phát triển , tức mặt không gian, là mối liên hệ có tính bản chất của
bất cứ một sự phát triển nào.
Vùng Đông Nam Á văn hóa là vùng địa lý mà trong đó những vấn đề
biến đổi ngôn ngữ đã xảy ra và là địa bàn mà ở đó các ngôn ngữ thuộc
nhánh Môn-Khơme bao gồm: nhóm Việt Mường, nhóm ngôn ngữ trong
đó có tiếng Việt và các ngôn ngữ Việt-Mường khác, phát triển từ cổ xưa
cho đến nay. Nhánh ngôn ngữ Môn-Khơme là nhánh ngôn ngữ cội nguồn
của tiếng Việt, phân bố hầu như rộng khắp vùng này. Bởi vậy nếu chúng
ta chỉ xem xét lịch sử tiếng Việt ở phần lãnh thổ Việt Nam thì sẽ khó có
thể có một cách nhìn đầy đủ và toàn diện.
Việt Nam là một quốc gia thuộc vùng địa lý Đông Nam Á. Trong quốc
gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ này thì tiếng Việt là một ngôn ngữ của cư
dân vừa có số người nói đông đảo, vừa là cư dân chủ thể ở Việt Nam nên
nó là một trong số những ngôn ngữ quan trọng nhất ở vùng Đông Nam Á.
Để nghiên cứu thật đầy đủ lịch sử của ngôn ngữ này thì trước hết ta phải

đặt và xem xét nó trong bối cảnh địa lý-ngôn ngữ Đông Nam Á. Đặc
điểm tự nhiên của vùng ĐNA văn hóa có thể dẫn đến tính đan xen giữa
những cư dân có gốc gác thuộc những vùng khác nhau. Điều này chắc
chắn có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử ngôn ngữ trong khu vực..
Cụ thể, khi biết rõ môi trường địa lý ở đó có tiếng Việt phát triển, chúng
ta sẽ có thêm điều kiện để phân biệt những nguyên nhân bên ngoài ngôn
ngữ nhưng rất quan trọng tác động đến sự phát triển của ngôn ngữ, có
thêm điều kiện để nhận biết những mối quan hệ khác nhau liên quan đến
quá trình phát triển của bản thân nó.
2, Những lý do để người ta không xếp tiếng Việt vào họ ngôn ngữ Nam
Á ở vùng Đông Nam Á? Nêu ví dụ để phân tích...
1, Cho biết lý do vì sao khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt nói riêng và lịch
sử ngôn ngữ khu vực nói chung, người ta lại phải nghiên cứu những đặc điểm
địa lý vùng Đông Nam Á?
Trong nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ, khi nói tới vị trí của một ngôn ngữ
cụ thể, thường người ta phải định vị thuộc vào một họ ngôn ngữ nào
đó trong một vùng địa c định. Điều đó cũng nghĩa người ta
sẽ đặt vấn đề xem xét lịch sử phát triển của ngôn ngữ ấy trong bối cảnh
địa lý-ngôn ngữ trong một khu vực cụ thể.. Trước khi đi sâu vào tìm hiểu
những vấn đề cụ thể về nguồn gốc quá trình phát triển của tiếng Việt
nói riêng cũng như lịch sử ngôn ngữ khu vực nói chung, việc tìm hiểu
những vấn đề địa lý liên quan đến vùng Đông Nam Á là rất cần thiết. Bởi
mối liên hệ giữa lịch sử phát triển , tức về mặt thời gian , với i
trường phát triển , tức mặt không gian, là mối liên hệ có tính bản chất của
bất cứ một sự phát triển nào.
Vùng Đông Nam Á văn hóa vùng địa trong đó những vấn đề
biến đổi ngôn ngữ đã xảy ra địa bàn đó các ngôn ngữ thuộc
nhánh Môn-Khơme bao gồm: nhóm Việt ờng, nhóm ngôn ngữ trong
đó tiếng Việt các ngôn ngữ Việt-Mường khác, phát triển từ cổ xưa
cho đến nay. Nhánh ngôn ngữ Môn-Khơme là nhánh ngôn ngữ cội nguồn
của tiếng Việt, phân bố hầu như rộng khắp vùng này. Bởi vậy nếu chúng
ta chỉ xem xét lịch sử tiếng Việt phần lãnh thổ Việt Nam thì sẽ khó
thể có một cách nhìn đầy đủ và toàn diện.
Việt Nam một quốc gia thuộc vùng địa Đông Nam Á. Trong quốc
gia đa dân tộc đa ngôn ngữ này thì tiếng Việt một ngôn ngữ của
dân vừasố người nói đông đảo, vừacư dân chủ thể ở Việt Nam nên
nó là một trong số những ngôn ngữ quan trọng nhất ở vùng Đông Nam Á.
Để nghiên cứu thật đầy đủ lịch sử của ngôn ngữ này thì trước hết ta phải
ĐỀ CƯƠNG LICH SỬ TIẾNG vIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LICH SỬ TIẾNG vIỆT - Người đăng: Thơ Thẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LICH SỬ TIẾNG vIỆT 9 10 353