Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi phamhailam
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Vinh
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc Sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 3 & thứ 5
+ Địa điểm: Khoa Lịch Sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, phƣờng Xuân Hòa,
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại (CQ):

0211.351.2101 ;

Mobile: 0986.935.408

- Email: nguyenvanvinhtb@gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Đông Nam Á cổ trung đại
+ Thƣơng mại biển Đông thế kỷ 17 -18
1.2. Họ và tên giảng viên 2: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc Sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 3 & thứ 5
+ Địa điểm: Khoa Lịch Sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa,Phúc
Yên, Vĩnh Phúc.
- Điện thoại (CQ): 0211.351.2101; Mobile: 0166367268
- Email: khoinguyen2909 @gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Quan hệ quốc tế
+ Lịch sử Thế giới cận hiện đại
+ Cách mạng khoa học kỹ thuật
1

+ Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á
1.3. Họ và tên giảng viên 3: Nguyễn Thị Nga
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 5
+ Địa điểm: Khoa Lịch sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, phƣờng
Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 0973025007
- Email: ngadhsp2@gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Tây Âu
+ Các nƣớc Đông Bắc Á
1.4. Họ và tên giảng viên 4: Nguyễn Thị Bích
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 4
+ Địa điểm: Khoa Lịch sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, phƣờng
Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 0984289020
- Email: nguyenbich30.08@gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Hoa Kỳ
+ Quan hệ quốc tế
1.5. Họ và tên giảng viên 5: Cao Thị Vân
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 3 & thứ 5
+ Địa điểm: Khoa Lịch Sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
2

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, phƣờng Xuân Hòa,
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 0211.351.2101;

Mobile: 01683589285

- Email: vancaohnue@gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Khảo cổ học lịch sử
+ Một số vấn đề lịch sử châu Âu thời...
1
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Vinh
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc Sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 3 & thứ 5
+ Địa điểm: Khoa Lịch Sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, phƣờng Xuân Hòa,
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại (CQ): 0211.351.2101 ; Mobile: 0986.935.408
- Email: nguyenvanvinhtb@gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Lch s Đông Nam Á cổ trung đại
+ Thƣơng mại biển Đông thế k 17 -18
1.2. H và tên ging viên 2: Nguyn Th Tuyết Nhung
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc Sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc:
+ Thời gian: Thứ 3 & thứ 5
+ Địa điểm: Khoa Lịch Sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử, Trƣờng Đại học phạm Nội 2, Xuân a,Phúc
Yên, Vĩnh Phúc.
- Điện thoại (CQ): 0211.351.2101; Mobile: 0166367268
- Email: khoinguyen2909 @gmail.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Quan hệ quốc tế
+ Lịch sử Thế giới cận hiện đại
+ Cách mạng khoa học kỹ thuật
Đề cương lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: phamhailam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương lịch sử văn minh thế giới 9 10 54