Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương - Luật dân sự 1

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C©u 1. Chøng minh LuËt d©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam.
Mét ngµnh luËt ®îc gäi lµ ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt khi nã cã ®èi tîng
®iÒu chØnh riªng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. XuÊt ph¸t tõ gãc ®é ®ã ®Ó
chøng minh ®iÒu LuËt D©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam th× ta ph¶i lµm râ LuËt D©n sù cã ®èi tîng ®iÒu chØnh riªng vµ
ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng.
§èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt D©n sù lµ quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n
trong c¸c giao lu d©n sù.
Quan hÖ tµi s¶n lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi th«ng qua mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh.
Theo ®iÒu 172 - Bé LuËt D©n sù kh¸i niÖm tµi s¶n bao gåm: tiÒn, giÊy tê trÞ gi¸
®îc b»ng tiÒn, c¸c quyÒn vÒ tµi s¶n. Tµi s¶n trong LuËt D©n sù ®îc hiÓu theo
nghÜa réng kh«ng chØ lµ vËt thuéc vÒ ai, do an chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t mµ
bao gåm c¶ viÖc dÞch chuyÓn tµi s¶n tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c.
Quan hÖ tµi s¶n do l·nh ®¹o ®iÒu chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan hÖ vÒ së h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ tuÖ)
-Quan hÖ vÒ nghÜa vô d©n sù vµ hîp ®ång d©n sù
-Quan hÖ vÒ thõa kÕ
-Quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
-Quan hÖ vÒ båi thêng thiÖt h¹i
C¸c quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ quan hÖ tµi s¶n mang tÝnh chÊt
hµng ho¸ - tiÒn tÖ vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-§îc h×nh thµnh theo quy luËt gi¸ trÞ nãi chung lµ sù ®Òn bï ngang gi¸. Sù ®Òn
bï t¬ng ®¬ng lµ ®Æc trng cña c¸c quan hÖ d©n sù. Tuy nhiªn, trong giao lu d©n
sù còng tån t¹i nh÷ng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn bï t¬ng ®¬ng (tÆng,
cho, thõa kÕ) . Nhng nh÷ng quan hÖ nµy kh«ng ph¶i lµ c¬ b¶n vµ phæ biÕn.
-Quan hÖ tµi s¶n lu«n mang tÝnh ý chÝ, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých vµ ®éng c¬ cña c¸c
chñ thÓ tham gia quan hÖ tµi s¶n. Tuy nhiªn, ý chÝ cña c¸c chñ thÎ ph¶i phï hîp
víi ý chÝ Nhµ níc.
-§èi tîng cña quan hÖ tµi s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n
sù vµ ph¶i lµ nh÷ng tµi s¶n ®îc phÐp lu th«ng.
Nãi mét c¸ch chung nhÊt quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ nh÷ng
quan hÖ kinh tÕ -x· héi cô thÓ th«ng qua viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t ®èi
víi mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ tu©n theo quy
luËt gi¸ trÞ.
Quan hÖ nh©n th©n lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi vÒ mét gi¸ trÞ th©n nh©n cña c¸
nh©n tæ chøc ®îc ph¸p luËt thõa nhËn.QuyÒn nh©n th©n lµ quyÒn d©n sù g¾n liÒn
víi mçi chñ thÓ vµ vÒ nguyªn t¾c kh«ng thÓ dÞch chuyÓn cho chñ thÓ kh¸c.
C¸c quan hÖ nh©n th©n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh chia lµm hai nhãm:
-Quan hÖ nh©n th©n kh«ng g¾n liÒn víi tµi s¶n (quyÒn t¸c gi¶, quyÒn vµ ...
C©u 1. Chøng minh LuËt d©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam.
Mét ngµnh luËt ®îc gäi lµ ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt khi nã cã ®èi tîng
®iÒu chØnh riªng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. XuÊt ph¸t tõ gãc ®é ®ã ®Ó
chøng minh ®iÒu LuËt D©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam th× ta ph¶i lµm râ LuËt D©n sù cã ®èi tîng ®iÒu chØnh riªng vµ
ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng.
§èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt D©n sù lµ quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n
trong c¸c giao lu d©n sù.
Quan hÖ tµi s¶n lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi th«ng qua mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh.
Theo ®iÒu 172 - Bé LuËt D©n sù kh¸i niÖm tµi s¶n bao gåm: tiÒn, giÊy tê trÞ gi¸
®îc b»ng tiÒn, c¸c quyÒn vÒ tµi s¶n. Tµi s¶n trong LuËt D©n sù ®îc hiÓu theo
nghÜa réng kh«ng chØ lµ vËt thuéc vÒ ai, do an chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t mµ
bao gåm c¶ viÖc dÞch chuyÓn tµi s¶n tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c.
Quan hÖ tµi s¶n do l·nh ®¹o ®iÒu chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan hÖ vÒ së h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ tuÖ)
-Quan hÖ vÒ nghÜa vô d©n sù vµ hîp ®ång d©n sù
-Quan hÖ vÒ thõa kÕ
-Quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
-Quan hÖ vÒ båi thêng thiÖt h¹i
C¸c quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ quan hÖ tµi s¶n mang tÝnh chÊt
hµng ho¸ - tiÒn tÖ vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-§îc h×nh thµnh theo quy luËt gi¸ trÞ nãi chung lµ sù ®Òn bï ngang gi¸. Sù ®Òn
bï t¬ng ®¬ng lµ ®Æc trng cña c¸c quan hÖ d©n sù. Tuy nhiªn, trong giao lu d©n
sù còng tån t¹i nh÷ng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn bï t¬ng ®¬ng (tÆng,
cho, thõa kÕ) . Nhng nh÷ng quan hÖ nµy kh«ng ph¶i lµ c¬ b¶n vµ phæ biÕn.
-Quan hÖ tµi s¶n lu«n mang tÝnh ý chÝ, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých vµ ®éng c¬ cña c¸c
chñ thÓ tham gia quan hÖ tµi s¶n. Tuy nhiªn, ý chÝ cña c¸c chñ thÎ ph¶i phï hîp
víi ý chÝ Nhµ níc.
-§èi tîng cña quan hÖ tµi s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n
sù vµ ph¶i lµ nh÷ng tµi s¶n ®îc phÐp lu th«ng.
Nãi mét c¸ch chung nhÊt quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ nh÷ng
quan hÖ kinh tÕ -x· héi cô thÓ th«ng qua viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t ®èi
víi mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ tu©n theo quy
luËt gi¸ trÞ.
Quan hÖ nh©n th©n lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi vÒ mét gi¸ trÞ th©n nh©n cña c¸
nh©n tæ chøc ®îc ph¸p luËt thõa nhËn.QuyÒn nh©n th©n lµ quyÒn d©n sù g¾n liÒn
víi mçi chñ thÓ vµ vÒ nguyªn t¾c kh«ng thÓ dÞch chuyÓn cho chñ thÓ kh¸c.
C¸c quan hÖ nh©n th©n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh chia lµm hai nhãm:
-Quan hÖ nh©n th©n kh«ng g¾n liÒn víi tµi s¶n (quyÒn t¸c gi¶, quyÒn vµ tªn gäi,
h×nh ¶nh, uy tÝn).
-Quan hÖ nh©n th©n g¾n liÒn víi tµi s¶n (quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u c«ng
nghiÖp).
1
Đề cương - Luật dân sự 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương - Luật dân sự 1 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề cương - Luật dân sự 1 9 10 480