Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương - Luật dân sự 2

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 13392 lần   |   Lượt tải: 24 lần
_________________________________________________________________________

Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam
- Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc
hội khoá XI ngày 14-06-2005 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2006
- quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.- quan hệ cơ bản và chủ yếu của xã
hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên Luật dân sự chỉ điều chỉnh một phần
các quan hệ đó.
- Phạm vi của các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân mà Luật dân sự điều
chỉnh được xác định như sau:
+Quan hệ tài sản: quan hệ xã hội được hình thành giữa con người với nhau
thông qua một tài sản nhất định.( không điều chỉnh quan hệ giữa người với tài sản.)
Tài sản : đa dạng và phong phú, bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền
tài sản (Điều 163 Bộ Luật dân sự 2005). - mang tính chất trao đổi hàng hoá tiền tệ.
Chủ thể tham gia có quyền bình đẳng và tự định đoạt.
+Quan hệ nhân thân: quan hệ xã hội phát sinh từ một giá trị tinh thần như
danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân …không mang tính giá trị, không tính
được thành tiền -> không phải là đối tượng để trao đổi, chuyển dịch từ chủ thể này
sang chủ thể khác.
chia thành 2 nhóm:
-Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản: là những quan hệ không mang
đến cho chủ thể của những giá trị tinh thần đó bất cứ một lợi ích vật chất nào như
danh dự, nhân phẩm, tên gọi, uy tín cá nhân v.v…
-Quan hệ nhân thân gắn với tài sản: là những quan hệ có thể mang lại cho
chủ thể những giá trị tinh thần, những lợi ích vật chất nhất định, hay nói cách khác
là các quan hệ mà trong đó có cả yếu tố nhân thân và yếu tố tài sản.
-> xuất phát từ các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp
1992.
Câu 2: Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam
Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là
- những cách thức, biện pháp tác động của ngành luật đó lên các quan hệ xã
hội
- mang tính tài sản và các quan hệ xã hội mang tính nhân thân
- làm cho các quan hệ xã hội đó phát sinh, thay đổi hay chấm dứt phù hợp với
ý chí và lợi ích của Nhà nước.
đặc trưng sau:
- Chủ thể tham gia vào các quan hệ độc lập và bình đẳng với nhau
o về tổ chức và tài sản.

Trịnh Thị Bích Diệp – DS32D - HLU

1

_________________________________________________________________________

o Sự bình đẳng này thể hiện ở chỗ không có bên nào có quyền ra lệnh,
áp đặt ý chí của mình cho bên kia
- Các chủ thể tham gia quan hệ tài sản tự định đoạt, tự do cam kết, thoả thuận
nhằm vào những mục đích, nhu cầu, lợi ích nhất định của họ nhưng...
_________________________________________________________________________
Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam
- Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại họp thứ 7 Quốc
hội khoá XI ngày 14-06-2005 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2006
- quan hệ nhân thânquan hệ tài sản.- quan hệ cơ bản chủ yếu của
hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên Luật dân sự chỉ điều chỉnh một phần
các quan hệ đó.
- Phạm vi của các quan hệ tài sản quan hệ nhân thân Luật dân sự điều
chỉnh được xác định như sau:
+Quan hệ tài sản: quan hệ hội được hình thành giữa con người với nhau
thông qua một tài sản nhất định.( không điều chỉnh quan hệ giữa người với tài sản.)
Tài sản : đa dạng và phong phú, bao gồm vật, tiền, giấy tờgiá và các quyền
tài sản (Điều 163 Bộ Luật dân sự 2005). - mang tính chất trao đổi hàng hoá tiền tệ.
Chủ thể tham gia có quyền bình đẳng và tự định đoạt.
+Quan hệ nhân thân: quan hệ hội phát sinh từ một giá trị tinh thần như
danh dự, nhân phẩm, uy n của nhân không mang tính giá trị, không tính
được thành tiền -> không phải đối tượng để trao đổi, chuyển dịch từ chủ thể này
sang chủ thể khác.
chia thành 2 nhóm:
-Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản: là những quan hệ không mang
đến cho chủ thể của những giá trị tinh thần đó bất cứ một lợi ích vật chất nào như
danh dự, nhân phẩm, tên gọi, uy tín cá nhân v.v…
-Quan hệ nhân thân gắn với tài sản: những quan hệ thể mang lại cho
chủ thể những giá trị tinh thần, những lợi ích vật chất nhất định, hay nói cách khác
là các quan hệ mà trong đó có cả yếu tố nhân thân và yếu tố tài sản.
-> xuất phát từ các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp
1992.
Câu 2: Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam
Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là
- những cách thức, biện pháp tác động của ngành luật đó lên các quan hệ
hội
- mang tính tài sản và các quan hệ xã hội mang tính nhân thân
- làm cho các quan hệ xã hội đó phát sinh, thay đổi hay chấm dứt phù hợp với
ý chí và lợi ích của Nhà nước.
đặc trưng sau:
- Chủ thể tham gia vào các quan hệ độc lập và bình đẳng với nhau
o về tổ chức và tài sản.
Tr nh Th Bích Di p – DS32D - HLU
1
Đề cương - Luật dân sự 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương - Luật dân sự 2 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đề cương - Luật dân sự 2 9 10 790