Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luật Quốc Tế 1

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng luËt quèc tÕ
C©u 2: T¹i sao nãi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña CPQT hiÖn ®¹i lµ ph¬ng tiÖn quan
träng ®Ó duy tr× trËt tù ph¸p lý QT.:
Trước khi nói về nguyên tắc của CPQT mình phải hiểu vấn đề CPQT, CPQT nó
được hiểu làhệ thống các nguyên tắc, các quy phạm do các chủ thể của CPQT
thoả thuận xây dựng lên và tự nguyện thực hiện trên cơ sở bình đẳng tự do ý chí
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống quốc tế liên quan
đến an ninh hoà bình quốc tế và hợp tác quốc tế. CPQT nó không có cơ quan
Lập pháp, Hiến pháp, Tư pháp siêu quốc gia để mà thực hiện chức năng này.
Việc thực hiện CPQT hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện
C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña CPQT xuÊt ph¸t tõ c¸c nguyªn t¾c cña Ph¸p luËt: lµ t
tëng chñ ®¹o, nÒn tµng c¬ b¶n cho viÖc x©y dùng vµ thi hµnh PLQT.
PLQT cã tÊt c¶ lµ 9 nguyªn t¾c c¬ b¶n, nÕu mµ thiÕu hoÆc vi ph¹m mét trong sè
c¸c nguyªn t¾c ®ã lµ ph¸p luËt quèc tÕ khã cã thÓ ®îc duy tr×:
1.Các nguyên tắc
1.1. Nguyªn t¾c t«n träng chñ quyÒn quèc gia:
-T«n träng chñ quyÒn quèc gia kh¸c lµ nghÜa vô b¾t buéc cña c¸c chñ thÓ CPQT,
kh«ng phô thuéc vµo c¸c chñ thÓ ®ã quan hÖ víi nhau hay kh«ng?
-T«n träng chñ quyÒn quèc gia lµ t«n träng sù toµn vÑn l·nh thæ nÒn ®éc lËp, thÓ
chÕ chính trị
-C¸c quèc gia cã chñ quyÒn hoµn toµn vµ ®Çy ®ñ trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng viÖc
néi bé, ®éc lËp trong quan hÖ ®èi ngo¹i.
1.2. Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vÒ chñ quyÒn gi÷a c¸c quèc gia:
-TÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu b×nh ®¼ng vÒ mÆt ph¸p lý kh«ng ph©n biÖt lín nhá...
-TÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô quèc tÕ c¬ b¶n nh nhau
-Khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong ph¹m vi c¸c tÝnh chÊt vµ héi nghÞ quèc tÕ,
mçi quèc gia ®Òu ®îc sö dông mét l¸ phiÕu cã gi¸ tÞ ph¸p lý ngang nhau.

-C¸c quèc gia kÝ kÕt ®iÒu íc quèc tÕ víi nhau ph¶i trªn c¬ së tù nguyÖn vµ b×nh
®¼ng.
1.3.Nguyªn t¾c kh«ng can thiÖp vµo néi bé cña c¸c quèc gia kh¸c
-CÊm can thiÖp vò trang vµ c¸c h×nh thøc can thiÖp kh¸c nh»m chèng l¹i chÝnh
quyÒn hoÆc nÒn t¶ng chÝnh trÞ KT-XH ... cña quèc gia kh¸c.
-Kh«ng sö dông c¸c biÖn ph¸p CT-KT-VH... ®Ó buéc quèc gia kh¸c phô thuéc
vµo m×nh.
-Nghiªm cÊm viÖc tæ chøc hoÆc gióp ®ì tæ chøc ph¸ ho¹i hoÆc khñng bè nh»m
lËt ®æ chÝnh quyÒn quèc gia kh¸c.
-Kh«ng can thiÖp vµo cuéc đấu tranh néi bé cña quèc gia kh¸c.
-Mçi quèc gia cã quyÒn lùa chän cho m×nh chÕ ®é CT - KT phï hîp víi hành
chính đất nước.
1.4.Nguyªn t¾c d©n téc tù quyÕt:
-C¸c quèc gia cã quyÒn tù do lùa chän cho m×nh chÕ ®é kinh tÕ- chÝnh trÞ phï
hîp víi hành chính cô thÓ mµ kh«ng phô thuéc v...
§Ò c¬ng luËt quèc tÕ
C©u 2: T¹i sao nãi c¸c nguyªn t¾c b¶n cña CPQT hiÖn ®¹i ph¬ng tiÖn quan
träng ®Ó duy tr× trËt tù ph¸p lý QT.:
Trước khi nói về nguyên tắc của CPQT mình phải hiểu vấn đề CPQT, CPQT
được hiểu làhệ thống các nguyên tắc, các quy phạm do các chủ thể của CPQT
thoả thuận xây dựng lên và tự nguyện thực hiện trên sở bình đẳng tự do ý chí
nhằm điều chỉnh c quan hệ hội phát sinh trong đời sống quốc tế liên quan
đến an ninh hoà bình quốc tế hợp tác quốc tế. CPQT không quan
Lập pháp, Hiến pháp, pháp siêu quốc gia đ thực hiện chức năng này.
Việc thực hiện CPQT hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện
C¸c nguyªn t¾c b¶n cña CPQT xuÊt ph¸t c¸c nguyªnc cña Ph¸p luËt: t
tëng chñ ®¹o, nÒn tµng c¬ b¶n cho viÖc x©y dùng vµ thi hµnh PLQT.
PLQT tÊt 9 nguyªn t¾c b¶n, nÕu thiÕu hoÆc vi ph¹m mét trong
c¸c nguyªn t¾c ®ã lµ ph¸p luËt quèc tÕ khã cã thÓ ®îc duy tr×:
1.Các nguyên tắc
1.1. Nguyªn t¾c t«n träng chñ quyÒn quèc gia:
-T«n träng c quyÒn quèc gia kh¸c lµ nghÜa b¾t buéc cña c chñ thÓ CPQT,
kng phô thuéc vµo c¸c chñ thÓ ®ã quan hÖ víi nhau hay kh«ng?
-T«n träng chñ quyÒn quèc gia lµ t«n träng sù toµn vÑn l·nh thæ nÒn ®éc lËp, thÓ
chÕ chính tr
-C¸c quèc gia chñ quyÒn hoµn toµn ®Çy ®ñ trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng viÖc
néi bé, ®éc lËp trong quan hÖ ®èi ngo¹i.
1.2. Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vÒ chñ quyÒn gi÷a c¸c quèc gia:
-TÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu b×nh ®¼ng vÒ mÆt ph¸p lý kh«ng ph©n biÖt lín nhá...
-TÊt c¶ c¸c quèc gia ®Òu cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô quèc tÕ c¬ b¶n nh nhau
-Khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong ph¹m vi c¸c tÝnh chÊt héi nghÞ quèc tÕ,
mçi quèc gia ®Òu ®îc sö dông mét l¸ phiÕu cã gi¸ tÞ ph¸p lý ngang nhau.
Đề cương Luật Quốc Tế 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Luật Quốc Tế 1 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề cương Luật Quốc Tế 1 9 10 668