Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luật Quốc Tế 2

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u 11: T¹i sao l¹i ®Æt ra vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm ph¸p lý quèc tÕ trong cpqt.
Dµn ý
1. (PhÇn 2 cña c©u 6)
Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý lµ hËu qu¶ c¶u ph¸p lý ph¸t sinh ®èi víi c¸c chñ thÓ khi cã hµnh vi vi
ph¹m C«ng ph¸p quèc tÕ hoÆc tho¸i th¸c thùc hiÖn nghÜa vô quèc tÕ, trong ®ã bªn g©y thiÖt
h¹i cã nghÜa vô ®¸p øng c¸c ®ßi hái vÒ mÆt chÝnh trÞ vµ vËt chÊt c¶u bªn bÞ h¹i vµ trong tr êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu sù trõng ph¹t c¶u c¬ së cña C«ng ph¸p quèc tÕ.
Nh vËy ®Ó ®¶m b¶o cho quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c chñ thÓ khi tham gia vµo qhÖ
quèc tÕ ®ßi hái C«ng ph¸p quèc tÕ ph¶i ®Æt ra vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cô thÓ lµ v× c¸c lý
do sau:
- §Ó ®¶m b¶o sù t«n träng ®èi víi ph¸p luËt quèc tÕ: ý chÝ c¶u c¸c chñ thÓ cña LQT ® îc thÓ
hiÖn th«ng qua c¸c quy ph¹m vµ nguyªn t¾c. 1 Chñ thÓ nµo ®ã khi vi ph¹m cpqt tøc lµ
kh«ng t«n träng luËt qu¸ tr×nh còng nh kh«ng t«n träng ý chÝ c¶u c¸c chñ thÓ kh¸c v× vËy
chñ thÓ ®ã cÇn ph¶i chÞu mét tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o sù t«n träng LPQT ®èi víi
c¸c chñ thÓ cßn l¹i t¹o nªn mét tr×nh tù ph¸p lý quèc tÕ thèng nhÊt.
- Gãp phÇn duy tr× vµ cñng cè ph¸p lý quèc tÕ: Th«ng qua c¸c chñ thÓ tù nguyÖn thÓ hiÖn
c¸c cam kÕt quèc tÕ mét c¸ch thiÖn chÝ tuy nhiªn còng cã trêng hîp cã sù vi ph¹m cam kÕt
quèc tÕ mµ hä ®· ký. Sù vi ph¹m Êy cã thÓ ®îc thùc hiÖn do cè t×nh hoÆc v« t×nh. NÕu sau sù
vi ph¹m Êy kh«ng cã vÊn ®Ò tra cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý quèc tÕ th× quyÒn vµ lîi Ých chÝnh
®¸ng c¶u chñ thÓ kh¸c bÞ x©m ph¹m kh«ng ®îc kh«i phôc, khi ®ã tr×nh tù ph¸p lý quèc tÕ sÏ
mÊt ®i ý nghÜa ch©n chÝnh c¶u nã. H¬n thÕ, nÕu vÊn ®Ò TNPL kh«ng ®îc ®Æt ra th× sù vi
ph¹m c¸c qppl quèc tÕ sÏ cã nguy c¬ xÈy ra trong c¸c trêng hîp khi c¸c chñ thÓ kh«ng
muèn thùc hiÖn cam kÕt quèc tÕ.
- Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý quèc tÕ cßn lµ yÕu tè ®¶m b¶o cho sù tån t¹i c¶u c«ng ph¸p quèc tÕ.
Gi¶ sö luËt ph¸p quèc tÕ mµ kh«ng cã chÕ ®Þnh vÒ TNPLQT th× khi ®ã mäi chñ thÓ ®Òu cã
thÓ tham gia vµo cam kÕt quèc tÕ b»ng mäi quy ph¹m, bëi v× khi hä kh«ng thùc hiÖn ®îc
cam kÕt Êy hä cã thÓ tù ®éng huû b»ng hoÆc vi ph¹m chÝnh nh÷ng cam kÕt mµ hä ®· ký
b»ng nh÷ng lý do viÖn dÉn c¶u QG m×nh mµ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét tr¸ch nhiÖm nµo
c¶ tøc lµ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét tr¸ch nhiÖm nµo c¶ tøc lµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
tríc viÖc lµm c¶u m×nh dï cho nã cã ¶nh hëng ntn ®èi víi c¸c chñ thÓ kh¸c. NÕu nh vËy th×
sù tån t¹i c¶u cpqt sÏ kh«ng cã nghÜa lý g× c¶ vµ m® tån t¹i c¶u cpqt còng kh«ng cÇn cßn
n÷a.

1

- VÒ b/c cpqt ®îc thµnh lËp c¬ së b×nh ®¼ng vµ tho¶ thuËn v× vËy TNPL ...
C©u 11: T¹i sao l¹i ®Æt ra vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm ph¸p lý quèc tÕ trong cpqt.
Dµn ý
1. (PhÇn 2 cña c©u 6)
Tr¸ch nhiÖm ph¸plµ hËu qu¶ c¶u ph¸p lý ph¸t sinh ®èi víi c¸c chñ thÓ khihµnh vi vi
ph¹m C«ng pp quèc tÕ hoÆc tho¸i th¸c thùc hiÖn nghÜaquèc tÕ, trong ®ã bªn g©y thiÖt
h¹i nghÜa ®¸p øng c¸c ®ßii mÆt chÝnh trÞ vËt chÊt c¶u bªn h¹i trong tr-
êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu sù trõng ph¹t c¶u c¬ së cña C«ng ph¸p quèc tÕ.
Nh vËy ®Ó ®¶m b¶o cho quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c c thÓ khi tham gia vµo qhÖ
quèc tÕ ®ßi hái C«ng ph¸p quèc tÕ ph¶i ®Æt ra vÊn ®Ò tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cô thÓ lµ v× c¸c
do sau:
- §Ó ®¶m b¶o sù t«n träng ®èi víi ph¸p luËt quèc tÕ: ý chÝ c¶u c¸c chñ thÓ cña LQT ®îc thÓ
hiÖn th«ng qua c¸c quy ph¹m vµ nguyªn t¾c. 1 Chñ thÓ nµo ®ã khi vi ph¹m cpqt tøc
kh«ng t«n träng luËt qu¸ tr×nh còng nh kh«ng t«n träng ý chÝ c¶u c¸c chñ thÓ kh¸c vËy
chñ thÓ ®ã cÇn ph¶i chÞu mét tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m o t«n träng LPQT ®èi víi
c¸c chñ thÓ cßn l¹i t¹o nªn mét tr×nh tù ph¸p lý quèc tÕ thèng nhÊt.
- Gãp phÇn duy tr× cñng ph¸p quèc tÕ: Th«ng qua c¸c chñ thÓ nguyÖn thÓ hiÖn
c¸c cam kÕt quèc tÕ mét c¸ch thiÖn chÝ tuy nhiªn còng cã trêng hîp cã sù vi ph¹m cam kÕt
quèc tÕ mµ hä ®· ký. Sù vi ph¹m Êy cã thÓ ®îc thùc hiÖn do cè t×nh hoÆc v« t×nh. NÕu sau sù
vi ph¹m Êy kh«ng vÊn ®Ò tra cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p quèc th× quyÒn lîi Ých chÝnh
®¸ng c¶u chñ thÓ kh¸c bÞ x©m ph¹m kh«ng ®îc kh«i phôc, khi ®ã tr×nh tù ph¸p lý quèc tÕ sÏ
mÊt ®i ý nghÜa ch©n chÝnh c¶u nã. H¬n thÕ, nÕu vÊn ®Ò TNPL kh«ng ®îc ®Æt ra th× vi
ph¹m c¸c qppl quèc nguy c¬ xÈy ra trong c¸c trêng hîp khi c¸c chñ thÓ kh«ng
muèn thùc hiÖn cam kÕt quèc tÕ.
- Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý quèc tÕ cßn lµ yÕu tè ®¶m b¶o cho sù tån t¹i c¶u c«ng ph¸p quèc tÕ.
Gi¶ luËt ph¸p quèc mµ kh«ng cã chÕ ®Þnh TNPLQT th× khi ®ã mäi chñ thÓ ®Òu
thÓ tham gia vµo cam t quèc tÕ b»ng mäi quy ph¹m, bëi khi kh«ng thùc hiÖn ®îc
cam kÕt Êy thÓ ®éng huû b»ng hoÆc vi ph¹m chÝnh nh÷ng cam kÕt ®·
b»ng nh÷ng do viÖn dÉn cu QG m×nh kh«ng ph¶i chÞu bÊt mét tr¸ch nhiÖm nµo
c¶ tøc lµ kh«ng ph¶i cu bÊt cø mét tr¸ch nhiÖm nµo c¶ tøc lµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
tríc viÖc lµm c¶u m×nh dï cho nã cã ¶nh hëng ntn ®èi víi c¸c chñ thÓ kh¸c. NÕu nh vËy th×
tån t¹i c¶u cpqt kh«ng nghÜa tån t¹i c¶u cpqt còng kh«ng cÇn cßn
n÷a.
1
Đề cương Luật Quốc Tế 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Luật Quốc Tế 2 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương Luật Quốc Tế 2 9 10 959