Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi buitohoai509
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2626 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐỀ CƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT

Phần I: Lý luận chung về nhà nƣớc
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước.
I. Bản chất nhà nƣớc:
- Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết
là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự
thống trị giai cấp.
- Tính giai cấp:
Trong xã hội có giai cấp đối kháng, sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp
khác thể hiện trên 3 mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng.
Muốn đạt được hiệu quả thống trị, giai cấp thống trị sử dụng nhà nước như là một
công cụ sắc bén nhất, thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế đủ sức mạnh để duy trì quan
hệ bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế bảo vệ quyền
sở hữu của mình, đàn áp được sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột. Trở thành giai cấp
thống trị về chính trị.
Thông qua nhà nước giai cấp thống trị tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị của
mình. Hợp pháp hóa ý chí của giai cấp mình thành ý chí của nhà nước, buộc các giai cấp
khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
Nắm quyền lực kinh tế và chính trị bằng con đường nhà nước, giai cấp thống trị xây
dựng hệ thống tư tưởng giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị xã hội buộc các giai cấp
khác lệ thuộc về tư tưởng.
Nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc vì nó củng cố và bảo vệ lợi ích của giai
cấp thống trị.
Ví dụ:. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản: nhà nước
có đặc điểm chung là bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị về chính trị, kinh tế, tư tưởng của
thiểu số đối với đông đảo quần chúng lao động, thực hiện chuyên chính của giai cấp bóc
lột.
. Nhà nước XHCN là bộ máy củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động, đảm bảo sự thống trị của đa số đối với thiểu số.
- Tính xã hội:
+ Một nhà nước không tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị
mà không tính đến lợi ích, nguyện vọng, ý chí của các giai cấp khác trong xã hội. Ngoài tư
cách là bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, nhà nước còn là
tổ chức quyền lực công, là phương thức tổ chức đảm bảo lợi ích chung của xã hội.
+ Nhà nước giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội, đảm bảo các giá trị
xã hội đã đạt được, bảo đảm xã hội trật tự, ổn định và phát triển, thực hiện chức năng này
hoặc chức năng khác phù hợp yêu cầu của xã hội, cũng đảm bảo lợi ích nhất định của các
giai cấp trong chừng mực lợi ích đó không đối lậ...
Cổng thông tin điện tử Đoàn Hội Học viện Hành chính cơ sở HCM
1
ĐỀ CƢƠNG LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUT
Phần I: Lý luận chung về nhà nƣớc
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước.
I. Bản chất nhà nƣớc:
- Các nhà kinh điển chủ nghĩa c khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết
một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, bộ máy duy trì sự
thống trị giai cấp.
- Tính giai cấp:
Trong hội giai cấp đối kháng, sự thống trị của giai cấp y đối với giai cấp
khác thể hiện trên 3 mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng.
Muốn đạt được hiệu quả thống trị, giai cấp thống trị sử dụng nhà nước như một
công cụ sắc bén nhất, thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế đủ sức mạnh để duy trì quan
hệ bóc lột. trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế bảo vệ quyền
sở hữu của mình, đàn áp được sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột. Trở thành giai cấp
thống trị về chính trị.
Thông qua nhà nước giai cấp thống trị tchức thực hiện quyền lực chính trị của
mình. Hợp pháp hóa ý chí của giai cấp mình thành ý ccủa nhà nước, buộc các giai cấp
khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
Nắm quyền lực kinh tế và chính trị bằng con đường nhà nước, giai cấp thống trị xây
dựng hệ thống tưởng giai cấp mình thành hệ tưởng thống trị hội buộc các giai cấp
khác lệ thuộc về tư tưởng.
Nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc củng cố bảo vệ lợi ích của giai
cấp thống trị.
Ví dụ:. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản: nhà nước
có đặc điểm chung là bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị về chính trị, kinh tế, tư tưởng của
thiểu số đối với đông đảo quần chúng lao động, thực hiện chuyên chính của giai cấp bóc
lột.
. Nhà nước XHCN bộ y củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động, đảm bảo sự thống trị của đa số đối với thiểu số.
- Tính xã hội:
+ Một nhà nước không tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị
mà không tính đến lợi ích, nguyện vọng, ý chí của các giai cấp khác trong xã hội. Ngoài
cách bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp y đối với giai cấp khác, nhà ớc còn
tổ chức quyền lực công, là phương thức tổ chức đảm bảo lợi ích chung của xã hội.
+ Nhà nước giải quyết mọi vấn đnảy sinh trong hội, đảm bảo các giá trị
hội đã đạt được, bảo đảm hội trật tự, ổn định phát triển, thực hiện chức năng y
hoặc chức năng khác phù hợp yêu cầu của hội, cũng đảm bảo lợi ích nhất định của c
giai cấp trong chừng mực lợi ích đó không đối lập găy gắt với lợi ích giai cấp thống trị.
* Trong bản chất nhà nước, tính giai cấp hội của nhà nước luôn luôn thống
nhất với nhau.
-Trong các nhà nước khác nhau hoặc trong cùng một nhà nước, những giai đoạn
phát triển khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố khách quan (tương quan lực lượng giai cấp,
đảng phái...) các yếu tố chủ quan (quan điểm, nhận thức, trình độ văn hóa...) bản chất
nhà nước được thể hiện khác nhau.
Đề cương lý luận chung về Nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương lý luận chung về Nhà nước và pháp luật - Người đăng: buitohoai509
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đề cương lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 9 10 576