Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN

Được đăng lên bởi Thơ Thẩn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2636 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Câu 1: Diễn ngôn là gì? Các yếu tố cơ bản để cấu tạo một diễn ngôn
Diễn ngôn thường được hiểu là một chuỗi câu. Tuy nhiên, câu trả lời này
chưa thực sự thoả đáng bởi phần lớn diễn ngôn phổ dụng thường ngày được tạo
ra là hỗn hợp của câu, phân đoạn câu và lời nói ở dạng có sẵn.
Tuy nhiên, cái khiếm khuyết trong định nghĩa về ‘diễn ngôn’ vừa được
nêu ra cũng chưa làm rõ được rằng các đơn vị cấu thành nên văn bản, dù là câu
hay không phải câu, không đơn thuần chỉ được xếp cạnh nhau trên chuỗi, mà
phải gắn bó với nhau theo một cách thức thích hợp nào đó về ngữ cảnh.
•

Diễn ngôn, với tư cách là một thể toàn vẹn cần thể hiện các đặc trưng
có liên quan và có thể phân biệt được với nhau: Đó là tính liên kết
(cohesion) và tính mạch lạc (coherence).

•

Các yếu tố cơ bản cấu thành một diễn ngôn:

Trong đó:
+ Văn tự / âm thanh:
•

Dạng thức:

Văn tự: viết
Âm thanh: nói

•

Khả năng / giới hạn:
Văn tự: không gian: rộng
Thời gian: không giới hạn
Âm thanh: không gian / thời gian: không giới hạn

•

Xác định đối tượng giao tiếp:
Âm thanh: người nghe xác định
Văn tự: người nghe không xác định

+ Ngữ cảnh: quyết định sự hiểu, tiếp nhận diễn ngôn
+ Mã: được hiểu theo:

Đó là ngôn ngữ gì?

Người phát tin & nhận tin phải trùng mã ngôn ngữ
Mã về mặt tri thức - sự tương thích
+ Kênh giao tiếp:

Trực tiếp
Gián tiếp

Câu 2: Trình bày một số phương thức cơ bản để phân loại văn bản.
Có 5 phương thức phân loại văn bản:
•

Phân loại văn bản dựa theo dạng thức tồn tại
Ta có 2 loại:

•

Văn bản viết (tồn tại dưới dạng văn tự)

•

Văn bản nói (tồn tại dưới dạng âm thanh)

•

Phân loại văn bản tồn tại dưới dạng đơn thoại hay đối thoại

•

Văn bản đơn thoại: hướng đến sự thể hiện cá nhân, cái tôi của tác giả

•

Văn bản đối thoại: hướng đến sự trao đổi, tương tác giữa độc giả và tác
giả.

•

Phân loại văn bản theo mục đích sử dụng ngôn ngữ
Dựa theo chức năng của ngôn ngữ, ta có 2 loại văn bản:

•

Văn bản thực hiện chức năng giao dịch: tập trung vào việc truyền tải
thông tin. VD: Bản tin, VB hành chính…

•

Văn bản thực hiện chức năng liên nhân: tập trung vào mục đích tác động
đến người đọc, chú ý đến việc xác lập các quan hệ xã hội hơn là sự
truyền đạt thông tin.

•

Phân loại theo phong cách chức năng

•

Văn bản báo chí

•

Văn bản khoa học

•

Văn bản hành chính công vụ

•

Văn bản chính luận

•

Văn bản văn học nghệ thuật

•

Phân loại văn bản theo cấu trúc
Chia văn bản theo các khuôn hình, ta có

•

Các văn bản được xây dựng theo khuôn hình cứng nhắc (Quy định bởi
các cấu trúc cố...
Câu 1: Diễn ngôn là gì? Các yếu tố cơ bản để cấu tạo một diễn ngôn
Diễn ngôn thường được hiểu là một chuỗi câu. Tuy nhiên, câu trả lời này
chưa thực sự thoả đáng bởi phần lớn diễn ngôn phổ dụng thường ngày được tạo
ra là hỗn hợp của câu, phân đoạn câu và lời nói ở dạng có sẵn.
Tuy nhiên, cái khiếm khuyết trong định nghĩa về ‘diễn ngôn’ vừa được
nêu ra cũng chưa làm rõ được rằng các đơn vị cấu thành nên văn bản, dù là câu
hay không phải câu, không đơn thuần chỉ được xếp cạnh nhau trên chuỗi,
phải gắn bó với nhau theo một cách thức thích hợp nào đó về ngữ cảnh.
Diễn ngôn, với tư cách là một thể toàn vẹn cần thể hiện các đặc trưng
liên quan có thể phân biệt được với nhau: Đó tính liên kết
(cohesion) và tính mạch lạc (coherence).
Các yếu tố cơ bản cấu thành một diễn ngôn:
Trong đó:
+ Văn tự / âm thanh:
Dạng thức: Văn tự: viết
Âm thanh: nói
Khả năng / giới hạn:
Văn tự: không gian: rộng
Thời gian: không giới hạn
Âm thanh: không gian / thời gian: không giới hạn
Xác định đối tượng giao tiếp:
Âm thanh: người nghe xác định
Văn tự: người nghe không xác định
+ Ngữ cảnh: quyết định sự hiểu, tiếp nhận diễn ngôn
+ Mã: được hiểu theo: Đó là ngôn ngữ gì?
ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN - Người đăng: Thơ Thẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN 9 10 466