Ktl-icon-tai-lieu

đề cương Mác Lê phần 2

Được đăng lên bởi Thoại Kim
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2095 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC - LÊ NIN
Câu 1: Hàng hóa ( khái niệm, hai thược tính của hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa).
1) Khái niệm:
Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nhăm
̀ thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của
con người thông qua trao đổi, mua bán.
Theo C.Mác :
−

Hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cái vật chất trong xã hội tư bản.

−

Hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng mọi mầm
mống mâu thuẩn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

−

Phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá trị - phân tích cái cơ sở của tất cả các phạm trù
chính trị kinh tế học của phương thức sản xuất tư bản.

Dấu hiệu quan trọng nhất của hàng hóa: trước khi đi vào tiêu dùng phải qua mua bán
Hàng hóa phân thành các loại:
−

Hàng hóa hữu hình ( quần áo, tư liệu sản xuất ..) và hàng hóa vô hình ( các hoạt động dv vận
tải, chữa bệnh,….)

−

Hàng hóa tư nhân và hàng hóa công cộng ( phí cầu đường)

−

Hàng hóa thông thường và hàng hóa đặc biệt ( sức lao động, tiền tệ).

2) Hai thuộc tính của hàng hóa :


Giá trị sử dụng:
Giá trị sử dụng là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con
người, bào gồm nhu cầu trong sản xuất và nhu cầu cá nhân của con người.
Đặc trưng:
Theo C.Mác : “Là những giá trị sử dụng, các hang hóa khác nhau trước hết về chất…” tức
nghĩa mỗi vật mang một chất khác nhau nên mang một giá trị sử dụng khác nhau vd: cơm để
ăn, quần áo là đê mặc.v.v... . Và trong mỗi vật cũng có thể mang nhiều thuộc tính tự nhiên
khác nhau do đó có thể có nhiều giá trị sử dụng khác nhau vd: gạo ngoài náu cơm còn có thể
dùng để chê biến rượu.
 Giá trị sử dụng được phát hiện dần trong quá trình phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật,
của lực lượng sản xuất
Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quyết định vì vậy GTSD là phạm trù
vĩnh viễn
Giá trị sử dụng là nội dung vật chất của của cải
 Một vật khi đã là hàng hóa thì nhất thiết phải có giá trị nhưng một vật có giá trị sử dụng thì
không hẳn là hàng hóa



Giá trị hàng hóa:

Muốn hiểu được giá trị của hàng hóa ta phải đi từ giá trị trao đổi.
Sở dĩ hai hàng hóa là 1m vải và 10kg thóc được trao đổi “bình đẳng” cho nhau dù có hai giá trị
sử dụng khác nhau là do giữa hai hàng hóa đó có thể quy về được một cái chung.
 Tính chất chung của mọi hàng hóa đó là sự hao phí sức lao động để tạo ra hàng hóa đó.
Mọi hàng hóa là sản phẩm của sức lao động  Trao đổi hàng hoá – Trao đổi lao động cho
nhau
Từ đó : Giá trị của hàng hóa là : Giá trị của hàng ...
Đ C NG ÔN T P MÁC - LÊ NIN ƯƠ
Câu 1: Hàng hóa ( khái ni m , hai th c tính c a hàng hóaượ , l ng giá tr c a hàng hóaượ ).
1) Khái ni m:
Hàng hoá là s n ph m c a lao đ ng, nhăm tho n nh ng nhu c u nh t đ nh nào đó c a ̀
con ng i thông qua trao đ i, mua bán.ườ
Theo C.Mác :
Hàng hóa là hình thái bi u hi n ph bi n nh t c a c a cái v t ch t trong xã h i t b n. ế ư
Hàng hóa là hình thái nguyên t c a c a c i, là t bào kinh t trong đó ch a đ ng m i m m ế ế
m ng mâu thu n c a ph ng th c s n xu t t b n ch nghĩa ươ ư
Phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá tr - phân tích cái c s c a t t c các ph m trù ơ
chính tr kinh t h c c a ph ng th c s n xu t t b n. ế ươ ư
D u hi u quan tr ng nh t c a hàng hóa : tr c khi đi vào tiêu dùng ph i qua mua bánướ
Hàng hóa phân thành các lo i:
Hàng hóa h u hình ( qu n áo, t li u s n xu t ..) và hàng hóa vô hình ( các ho t đ ng dv v n ư
t i, ch a b nh,….)
Hàng hóa t nhân và hàng hóa công c ng ( phí c u đ ng)ư ườ
Hàng hóa thông th ng và hàng hóa đ c bi t ( s c lao đ ng, ti n t ).ườ
2) Hai thu c tính c a hàng hóa :
Giá tr s d ng:ị ử ụ
Giá tr s d ng là công d ng c a v t ph m có th th a mãn nhu c u nào đó c a con ị ử ụ
ng i, bào g m nhu c u trong s n xu t và nhu c u cá nhân c a con ng i.ườ ườ
Đ c tr ng: ư
Theo C.Mác : “Là nh ng giá tr s d ng, các hang hóa khác nhau tr c h t v ch t…” t c ướ ế
nghĩa m i v t mang m t ch t khác nhau nên mang m t giá tr s d ng khác nhau vd: c m đ ơ
ăn, qu n áo là đê m c.v.v... . Và trong m i v t cũng có th mang nhi u thu c tính t nhiên
khác nhau do đó có th có nhi u giá tr s d ng khác nhau vd: g o ngoài náu c m còn có th ơ
dùng đ chê bi n r u. ế ư
Giá tr s d ng đ c phát hi n d n trong quá trình phát tri n c a ti n b khoa h c k thu t, ượ ế
c a l c l ng s n xu t ượ
Giá tr s d ng do thu c tính t nhiên c a hàng hóa quy t đ nh vì v y GTSD là ph m trù ế
vĩnh vi n
Giá tr s d ng là n i dung v t ch t c a c a c i
 M t v t khi đã là hàng hóa thì nh t thi t ph i có giá tr nh ng m t v t có giá tr s d ng thì ế ư
không h n là hàng hóa
Giá tr hàng hóa:
đề cương Mác Lê phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương Mác Lê phần 2 - Người đăng: Thoại Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
đề cương Mác Lê phần 2 9 10 51