Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi Hương Hoa trần
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1: Phân tích những căn cứ Mác khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân và những căn cứ mà hiện nay những người chống chủ nghĩa Mác phủ nhận sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
* Những căn cứ Mác khẳng định SMLS của GCCN:
- Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: GCCN là giai cấp của những người
lao động hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các trình độ kĩ thuật khác
nhau, mà địa vị - kinh tế xã hội của họ phụ thuộc vào chế độ xã hội đương thời. Ở các nước
tư bản, họ là những người không có hoặc về cơ bản không có TLSX phải làm thuê cho giai
cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước XHCN, họ là những
người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những TLSX chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao
động vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ.
- Trong phạm vi phương thức sản xuất TBCN, GCCN có hai đặc trưng:
+ Về phương thức lao động: công nhân là tất cả những người lao động trực tiếp hay
gián tiếp có sử dụng công cụ lao động trong lĩnh vực sản xuất cộng nghiệp ngày càng hiện
đại.
+ Về vị trí trong QHSX TBCN: công nhân là những người không có TLSX phải làm
thuê, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư.
Trong xã hội tư bản, các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển
của đại công nghiệp; trái lại, GCCN là sản phẩm của nền đại công nghiệp, là LLSX tiên tiến
đại diện cho PTSX tiên tiến, PTSX cộng sản chủ nghĩa. Đây là điều quyết định GCCN là
giai cấp duy nhất có SMLS: “xoá bỏ chế độ TBCN, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải
phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn
lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh”.
GCCN hiện đại có thể thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử ấy của mình là do địa vị
kinh tế - xã hội của nó quy định:
+ Trong phương thức sản xuất TBCN, GCCN vừa là chủ thể trực tiếp vừa là sản
phẩm của nền sản xuất, đại diện cho LLSX tiên tiến của xã hội, là nhân tố quyết định trong
việc thủ tiêu quan hệ sản xuất TBCN.
+ Trong xã hội TBCN, GCCN không có TLSX hoặc về cơ bản là không có, vì thế họ
phải bán sức lao động và bị bóc lột nặng nề. Nhưng họ là lực lượng xã hội ngày càng lớn
mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Họ là điều kiện tồn tại của giai cấp tư sản và xã hội tư
bản.
+ GCCN có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của toàn thể nhân dân lao động nên
có thể thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân trong quá trình...
MÔN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu 1: Phân tích những căn cứ Mác khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân và những căn c mà hiện nay những người chống chủ nghĩa Mác ph nhận sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
* Những căn cứ Mác khẳng định SMLS của GCCN:
- Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin: GCCN là giai cấp của nhng người
lao động hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các trình độ thuật khác
nhau, địa vị - kinh tế hi của họ phụ thuộc o chế độ hi đương thời. các c
bản, h là những người không có hoặc về cơ bản không có TLSX phải làm thuê cho giai
cấp sản b giai cấp sản bóc lột giá trị thng dư; các nước XHCN, họ là những
người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những TLSX chủ yếu cùng nhau hợp tác lao
động vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ.
- Trong phạm vi phương thức sản xuất TBCN, GCCN có hai đặc trưng:
+ Về phương thức lao động: công nhân tất cả những người lao động trực tiếp hay
gián tiếp có sử dụng công c lao động trong lĩnh vực sản xuất cộng nghiệp ngày càng hiện
đại.
+ Về vị trí trong QHSX TBCN: công nhân là những người không có TLSX phải làm
thuê, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư.
Trong xã hội tư bản, các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển
của đại công nghiệp; trái lại, GCCN là sản phẩm của nền đại công nghiệp, là LLSX tiên tiến
đại diện cho PTSX tiên tiến, PTSX cộng sản chủ nghĩa. Đây điều quyết định GCCN là
giai cấp duy nhất SMLS: “xoá bỏ chế độ TBCN, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải
phóng GCCN, nhân dân lao động toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn
lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh”.
- GCCN hiện đại thể thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sy của mình do địa vị
kinh tế - xã hội của nó quy định:
+ Trong phương thức sn xuất TBCN, GCCN vừa chủ thể trực tiếp vừa sản
phẩm của nền sản xuất, đại diện cho LLSX tiên tiến của hi, nhân tố quyết định trong
việc thủ tiêu quan hệ sản xuất TBCN.
+ Trong xã hội TBCN, GCCN không TLSX hoặc về cơ bản là không có, vì thế h
phảin sức lao động bị bóc lột nặng nề. Nhưng họ lực lượng hội ngày càng lớn
mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Họ là điều kiện tồn tại của giai cấp sản hội
bản.
+ GCCN có lợi ích bản thống nhất với lợi ích của toàn thể nhân dân lao động nên
thể thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân trong quá trình thực hiện SMLS của
mình.
- Địa vị kinh tế - hội của GCCN quy định một cách khách quan những đặc điểm
chính trị - xã hội nổi bật của GCCN hiện đại:
+ Giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng tinh thần cách mạng
triệt để nhất.
+ Là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
+ Là giai cấp có bản chất quốc thế.
Trong giai đoạn hiện nay, trước sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô Đông Âu, những
luận thuyết phủ nhận sứ mệnh lịch sử ca giai cp công nhân lại được nở rộ nhiều nơi.
Người ta cố tình lập luận rằng: C. Mác đã gắn cho GCCN cái sứ mệnh không chỉ
bởi ông thương đó giai cấp nghèo khổ; rằng, CNTB đã thay đổi v chất, đã trở thành
đề cương môn chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: Hương Hoa trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đề cương môn chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 645