Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương môn Đường Lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi dasherlee10
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
Câu 1: Khái quát về sự ra đời và ý nghĩa của sự ra đời ĐCSVN:
Khái quát về sự ra đời:
- Hoàn cảnh: trc đó có 3 Đảng, đang có nguy cơ chia rẻ.
- Nhận đc tin Hội VNCMTN chia thành 2 Đảng, NAQ đã từ Xiêm đến TQ chủ trì
hội nghị thành lập Đảng. Dự hội nghị có 1 đại biểu của Quốc tế cộng sản, 2 đb của
Đông Dương cộng sản Đảng ( Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh) và 2 đb của
An Nam CSĐ. Hội nghị họp từ 6-1-1930 đến 7-2 các đb về nước.
- Hội nghị thảo luận đề nghị của NAQ gồm 5 điểm lớn, với nội dung:
1. Bỏ mọi thành kiến xung đột, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở
Đông Dương.
2. Định tên Đảng là Đảng CSVN.
3. Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của Đảng.
4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất đất nước.
5. Cử Ban chấp hành lâm thời, gồm 9 người trong đó có 2 đại biểu chi bộ cộng sản
TQ ở Đông Dương.
Ý nghĩa của sự ra đời ĐCSVN:
- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã qui tụ các tổ chức cộng sản thành lập 1
ĐCS duy nhất, theo đường lối chính trị đúng đắn đã tạo nên sự thống nhất về tư
tưởng và hoạt động của PTCM cả nước.
- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở nước ta
trong thời đại mới, chứng tỏ giai cấp vô sản VN đã trưởng thành và đủ sức lãnh
đạo cách mạng.
- ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp giữa 3 yếu tố CN M-LN, với PTCông nhân và
PT yêu nước của ND VN.
- Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo PTCM VN, chấm dứt
cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, về giai cấp lãnh đạo CM.
- ĐCSVN ra đời làm cho CM VN thành 1 bộ phận của CMTG.
Câu hỏi phụ: Phân tích các yếu tố hình thành ĐCSVN:
ĐCSVN là sự kết hợp của 3 yếu tố: CN M-LN, PTCN và PT yêu nước của ND VN.
Ảnh hưởng của CN M-LN:
- Giữa TK XIX trc yêu cầu PT đấu tranh của GCCN phải có lí luận, trong bối cảnh
đó CN Mác ra đời. Sau đó Lê Nin bổ sung, phát triển những luận điểm của Mác
hình thành nên CN M-LN.
- CN M-LN đã chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của GCVS tập hợp lực lượng đấu tranh giành
chính quyền, rồi tiến tới xây dựng CNXH.
PTCN và PT yêu nước:
- Trong những năm 1926-1929 PTCN đc sự lãnh đạo của các tổ chức như Công hội
đỏ, Hội VN CM thanh niên đã phát triển mạnh. Năm 1928-1929 có 40 cuộc đấu

tranh thì năm 1930 đã có 98 cuộc đấu tranh. Các cuộc đấu tranh mang tính chất
chính trị rõ rệt.
- PT yêu nc phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là PT nông dân diễn ra ở nhiều nơi trên cả
nước. PTCN và nông dân đã có sự hỗ trợ lẫn nhau đấu tranh chống thực dân, phong
kiến. Thực tế đó đòi hỏi phải có Đảng lãnh đạo.
Câu ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
Câu 1: Khái quát về sự ra đời và ý nghĩa của sự ra đời ĐCSVN:
Khái quát về sự ra đời:
- Hoàn cảnh: trc đó có 3 Đảng, đang có nguy cơ chia rẻ.
- Nhận đc tin Hội VNCMTN chia thành 2 Đảng, NAQ đã t Xiêm đến TQ chủ trì
hội nghị thành lập Đảng. Dự hội nghị có 1 đại biểu của Quốc tế cộng sản, 2 đb của
Đông Dương cộng sản Đảng ( Trịnh Đình Cửu Nguyễn Đức Cảnh) và 2 đb của
An Nam CSĐ. Hội nghị họp từ 6-1-1930 đến 7-2 các đb về nước.
- Hội nghị thảo luận đề nghị của NAQ gồm 5 điểm lớn, với nội dung:
1. Bỏ mọi thành kiến xung đột, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản
Đông Dương.
2. Định tên Đảng là Đảng CSVN.
3. Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của Đảng.
4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất đất nước.
5. Cử Ban chấp hành lâm thời, gồm 9 người trong đó 2 đại biểu chi bộ cộng sản
TQ ở Đông Dương.
Ý nghĩa của sự ra đời ĐCSVN:
- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã qui tcác tổ chức cộng sản thành lập 1
ĐCS duy nhất, theo đường lối chính trị đúng đắn đã tạo nên sự thống nhất về
tưởng và hoạt động của PTCM cả nước.
- Đảng ra đời kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc giai cấp nước ta
trong thời đại mới, chứng tỏ giai cấp sản VN đã trưởng thành đủ sức lãnh
đạo cách mạng.
- ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp giữa 3 yếu tố CN M-LN, với PTCông nhân và
PT yêu nước của ND VN.
- Ngay từ khi mi ra đời, Đảng đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo PTCM VN, chấm dứt
cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, về giai cấp lãnh đạo CM.
- ĐCSVN ra đời làm cho CM VN thành 1 bộ phận của CMTG.
Câu hỏi phụ: Phân tích các yếu tố hình thành ĐCSVN:
ĐCSVN là sự kết hợp của 3 yếu tố: CN M-LN, PTCN và PT yêu nước của ND VN.
Ảnh hưởng của CN M-LN:
- Giữa TK XIX trc yêu cầu PT đấu tranh của GCCN phải có luận, trong bối cảnh
đó CN Mác ra đời. Sau đó Nin bổ sung, phát triển những luận điểm của Mác
hình thành nên CN M-LN.
- CN M-LN đã chỉs mệnh lịch sử của GCVS tập hợp lực lượng đấu tranh giành
chính quyền, rồi tiến tới xây dựng CNXH.
PTCN và PT yêu nước:
- Trong những năm 1926-1929 PTCN đc sự lãnh đạo của các tổ chức như Công hội
đỏ, Hội VN CM thanh niên đã phát triển mạnh. Năm 1928-1929 40 cuộc đấu
Đề Cương môn Đường Lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương môn Đường Lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: dasherlee10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề Cương môn Đường Lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 298