Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN

Được đăng lên bởi Ngọc Trân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN
Cô Huyền
C1
t17
C2

C3

C4

C5
C6

C7

+ Sự phân hóa giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong
xhVN sau khi Pháp xâm lược
+ NAQ tìm được đường cứu nước và giải phóng dân
tộc…
+ Nguyên lý 1 và 2 (luận cương tháng 10 và… so
sánh)
+ Điều chỉnh về đường lối (36-39, 39-45)
+ Sự chuyển hướng của Đảng
+ Thuận lợi và khó khăn sau CMT8
+ Đảng và HCM có chính sách gì về đối nội và đối
ngoại để giải quyết những khó khăn sau CMT8
+ Đường lối kháng chiến chống Pháp “toàn dân toàn
diện…”`
+ Nghị quyết TW 15, 11, 12
+ Chủ trương giải phóng miền nam
+ Đặc trưng trước thời kỳ đổi mới (khép kín…)
+ So sánh đường lối của Đảng trước và sau đổi mới
( chia cột, mặt thống nhất, chưa thống nhất)
+ Thời kỳ đổi mới, con đường CNH rút ngắn ở VN, tại
sao coi trọng nông nghiệp là mặt trận hàng đầu (có
tích cực, hạn chế gì) (trong bối cảnh đó vô cùng đúng
đắn)
+5 quan điểm của Đảng
+ Vì sao CNH phải gắn liền với HĐH
Học hết
Ưu, khuyết điểm của kinh tế thị trường

Thầy Sơn
I(2)
II(1,2)
I(1,a)
II (những hội nghị, chủ
trương đã ảnh hưởng đến
thắng lợi CMT8 ntn, chỉ thị
Nhật- Pháp bắn nhau đã ảnh
hưởng ntn đến cmt8)
I(1)Phân tích thế ngàn cân
treo sợi tóc (TG, trong nước,
thuận lợi, khó khăn)
II (hết) hội nghị TW 11, 12,
15 đại hội 3 – 1960

Học hết

Học hết
Khái niệm CNH, KTTT định
hướng XHCN
+ Khái niệm hệ thống chính trị, các thành tố
+ Khái niệm, kết cấu hệ thống
+ Các quan điểm (4 quan điểm, tập trung quan điểm 1) chính trị VN (k cần 5 tổ chức)
+ Vai trò 3 tổ chức chính trị ở
VN
+ II (hết)
+ Những quan điểm của Đảng về xây dựng VH
I(2,b) quan điểm xd vhvn
+ Quan điểm 1 nói về vị trí, vai trò của VH
II(2,b) đặc biệt là quan điểm
+ Nghị quyết TW 5 khóa 8 năm 1998
2 (đọc chương 4,5- Công
+ VHXH: quan điểm 1 (gắn kết giữa tăng trưởng kinh
nghiệp…)
tế và công bằng)

C8

+ Đối ngoại thời kỳ đổi mới, những tư tưởng chỉ
đạo(t245)
+ Hoàn cảnh ra đời

II

...
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN
Cô Huyền Thầy Sơn
C1
t17
+ Sự phân hóa giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong
xhVN sau khi Pháp xâm lược
+ NAQ tìm được đường cứu nước và giải phóng dân
tộc…
I(2)
II(1,2)
C2
+ Nguyên lý 1 và 2 (luận cương tháng 10 và… so
sánh)
+ Điều chỉnh về đường lối (36-39, 39-45)
+ Sự chuyển hướng của Đảng
I(1,a)
II (những hội nghị, chủ
trương đã ảnh hưởng đến
thắng lợi CMT8 ntn, chỉ thị
Nhật- Pháp bắn nhau đã ảnh
hưởng ntn đến cmt8)
C3
+ Thuận lợi và khó khăn sau CMT8
+ Đảng và HCM có chính sách gì về đối nội và đối
ngoại để giải quyết những khó khăn sau CMT8
+ Đường lối kháng chiến chống Pháp “toàn dân toàn
diện…”`
+ Nghị quyết TW 15, 11, 12
+ Chủ trương giải phóng miền nam
I(1)Phân tích thế ngàn cân
treo sợi tóc (TG, trong nước,
thuận lợi, khó khăn)
II (hết) hội nghị TW 11, 12,
15 đại hội 3 – 1960
C4
+ Đặc trưng trước thời kỳ đổi mới (khép kín…)
+ So sánh đường lối của Đảng trước và sau đổi mới
( chia cột, mặt thống nhất, chưa thống nhất)
+ Thời kỳ đổi mới, con đường CNH rút ngắn ở VN, tại
sao coi trọng nông nghiệp là mặt trận hàng đầu (có
tích cực, hạn chế gì) (trong bối cảnh đó vô cùng đúng
đắn)
+5 quan điểm của Đảng
+ Vì sao CNH phải gắn liền với HĐH
Học hết
C5
Học hết
Ưu, khuyết điểm của kinh tế thị trường
Học hết
Khái niệm CNH, KTTT định
hướng XHCN
C6
+ Khái niệm hệ thống chính trị, các thành tố
+ Các quan điểm (4 quan điểm, tập trung quan điểm 1)
+ Khái niệm, kết cấu hệ thống
chính trị VN (k cần 5 tổ chức)
+ Vai trò 3 tổ chức chính trị ở
VN
+ II (hết)
C7
+ Những quan điểm của Đảng về xây dựng VH
+ Quan điểm 1 nói về vị trí, vai trò của VH
+ Nghị quyết TW 5 khóa 8 năm 1998
+ VHXH: quan điểm 1 (gắn kết giữa tăng trưởng kinh
tế và công bằng)
I(2,b) quan điểm xd vhvn
II(2,b) đặc biệt là quan điểm
2 (đọc chương 4,5- Công
nghiệp…)
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN - Người đăng: Ngọc Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN 9 10 954