Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học : Ảnh báo chí

Được đăng lên bởi trannguyenduytrung87-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:

ẢNH BÁO CHÍ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Báo chí
Bộ môn: Báo viết – Báo ảnh
-------------------------------1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên:

Đỗ Phan Ái

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên chính
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính khoa Báo chí, Học viện Báo chí
và Tuyên truyền- 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian, địa điểm cụ thể
sẽ thông báo với sinh viên trong tuần học.
- Địa chỉ liên hệ: như trên
- Điện thoại:

04.8388170; 0912103112

- Email:

dophanai@yahoo.com

- Các hƣớng nghiên cứu chính: Cách thức thông tin bằng ảnh trên báo chí; Lý
luận ảnh báo chí trong xu thế mới và thực tiễn thông tin ở Việt Nam; Tìm hiểu
thực tiễn đời sống, xã hội, công chúng báo chí.
- Giảng viên tham gia giảng dạy: Theo điều hành của Bộ môn Báo viết – Báo
ảnh
2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học:

Ảnh báo chí

- Tên tiếng Anh:

Photojournalism

- Mã môn học:
- Số tín chỉ:

JOU3003
02

1

- Môn học:

Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết:

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông.

- Các môn học kế tiếp:

Không giới hạn

- Các yêu cầu đối với môn học: Phƣơng tiện kỹ thuật đầy đủ (máy ảnh, máy
tính, màn hình, đầu đọc, máy chiếu), phòng học đầy đủ trang thiết bị. Đối tƣợng
tham dự lớp học không thể quá đông, chỉ nên dƣới 30 sinh viên trong một lớp
học.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 giờ
+ Làm bài tập trên lớp:

04 giờ

+ Thảo luận:

02 giờ

+ Thực hành, thực tập:

08 giờ

+ Tự học bắt buộc:

04 giờ

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Báo chí, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Mục tiêu môn học:
3.1. Mục tiêu chung
- Kiến thức:
Sinh viên hiểu đƣợc vai trò, chức năng, đặc trƣng thông tin của ảnh trên
báo chí ; Trau dồi thói quen và kỹ năng nhìn nhận những vấn đề thông
tin hiệu quả bằng ảnh trên báo chí
Sinh viên nắm đƣợc cấu tạo các loại máy ảnh cơ, máy ảnh tự động nhà
nghề, máy ảnh kỹ thuật số và sử dụng thành thạo các phƣơng tiện này;
Nắm vững các kiến thức về tạo hình nhiếp ảnh; Hiểu rõ về thực tiễn ảnh
trên báo chí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, khắc phục những cách
thức thông tin không đem lại hiệu quả cao ở một số cơ quan báo chí.

2

- Kỹ năng:
+ Sinh viên có khả năng phát hiện ra vấn đề thông tin trên báo bằng ảnh và thể
hiện vấn đề hiệu quả nhất; Có kỹ năng làm việc cơ bản với phần mềm
Photoshop; khả năng thuyết trình, phân tích các tác phẩm ảnh báo chí và ảnh
sáng tác.
- Thái độ, chuyên cần:
+Tạo đƣợc sự say mê...
1
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:
ẢNH BÁO CHÍ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Báo chí
Bộ môn: o viết Báo ảnh
--------------------------------
1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Đỗ Phan Ái
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên chính
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính khoa Báo chí, Học viện Báo c
Tuyên truyền- 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Nội. Thời gian, địa đim cụ thể
sẽ thông báo với sinh viên trong tuần học.
- Địa chỉ liên hệ: như trên
- Điện thoại: 04.8388170; 0912103112
- Email: dophanai@yahoo.com
- Các hƣớng nghiên cứu chính: Cách thức thông tin bằng ảnh tn báo chí;
lun nh o c trong xu thế mới thực tiễn thông tin Việt Nam; Tìm hiểu
thực tiễn đời sống, xã hội, công chúng báo chí.
- Giảng viên tham gia giảng dạy: Theo điều hành của Bộ môn Báo viết Báo
ảnh
2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học: nho chí
- Tên tiếng Anh: Photojournalism
- môn học: JOU3003
- Số tín chỉ: 02
Đề cương môn học : Ảnh báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học : Ảnh báo chí - Người đăng: trannguyenduytrung87-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề cương môn học : Ảnh báo chí 9 10 45